Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie dot. zapewnienia usług tłumaczenia na język migowy oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 20 lipca 2018 - 11:39, psliwowski

.


Zapytanie dot. zapewnienia usług tłumaczenia na język migowy oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach

1.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi tłumaczenia na język migowy oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

 

2.              WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Na przedmiot zamówienia składa się:

Tłumaczenie na język migowy (PJM, SJM) wskazanych przez Zamawiającego wydarzeń/spotkań/materiałów tekstowych, planowane jest w całym okresie trwania umowy, w wymiarze nie większym niż 100 godzin, zapewnienie pętli indukcyjnej na maksymalnie 6 wydarzeniach oraz przygotowanie spotów z zaproszeniem na wskazane wydarzenie w polskim języku migowym z napisami w liczbie maksymalnie 3.

3.            WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :

A.           Posiadanie odpowiednich dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń z odbytych kursów) potwierdzających biegłą znajomość Polskiego Języka Migowego oraz Systemu Językowo – Miganego przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia.

 

W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków prosimy o załączenie kopii certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji tłumaczeniowych i wypełnienie tabeli nr 1 znajdującej się w formularzu ofertowym.

 

B.            Doświadczenie w zapewnianiu usług tłumaczeniowych w zakresie języka migowego, czyli w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był wykonawcą co najmniej czterech usług tłumaczenia na język migowy konferencji/spotkań/paneli/seminariów/audycji/programów/filmów – wykonanych na potrzeby innych podmiotów.

Powyższe wymagania należy wykazać jako doświadczenie Oferenta lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym. W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.     

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.            

 

4.            KRYTERIA OCENY OFERTY:

- 100% cena

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

 

5.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2018r.

6.            TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.            Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.            Ofertę należy: tj.:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie

Angelika Szkołuda, aszkoluda@um.warszawa.pl do dnia 31 lipca 2018 do godz. 12.00. Plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB, w przypadku wysłania wiadomości o większych rozmiarach, konieczne jest powiadomienie telefoniczne przed wysłaniem.

 

7.            INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.            Wynagrodzenie zostanie zapłacone za faktyczną liczbę zrealizowanych usług. Zapłata wynagrodzenia nastąpi odpowiednio: jednorazowo po zakończeniu okresu umowy.

b.            Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

c.            Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d.            Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

e.            Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f.             Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych na realizację umowy.

g.            Warunkiem przyjęcia oferty jest zapoznanie się z załączoną do zapytania ofertowego klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, co zostanie potwierdzone podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 806.12 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.docx, file size: 25.14 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  klauzula RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna_zgoda_13_06_2018.docx, file size: 92.41 KB)
  Pobierz