Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie dot. zapewnienia usług tłumaczenia na język migowy oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 8 sierpnia 2018 - 12:50, dnowinska

Zapytanie dot. zapewnienia usług tłumaczenia na język migowy oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi tłumaczenia na język migowy oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
Na przedmiot zamówienia składa się:
Tłumaczenie na język migowy (PJM, SJM) wskazanych przez Zamawiającego wydarzeń/spotkań/materiałów tekstowych, planowane jest w całym okresie trwania umowy, w wymiarze nie większym niż 100 godzin, zapewnienie pętli indukcyjnej na maksymalnie 6 wydarzeniach oraz przygotowanie spotów z zaproszeniem na wskazane wydarzenie w polskim języku migowym z napisami w liczbie maksymalnie 3.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :
A. Posiadanie odpowiednich dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń z odbytych kursów) potwierdzających biegłą znajomość Polskiego Języka Migowego oraz Systemu Językowo – Miganego przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia.

W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków prosimy o załączenie kopii certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji tłumaczeniowych i wypełnienie tabeli nr 1 znajdującej się w formularzu ofertowym.

B. Doświadczenie w zapewnianiu usług tłumaczeniowych w zakresie języka migowego, czyli w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był wykonawcą co najmniej czterech usług tłumaczenia na język migowy konferencji/spotkań/paneli/seminariów/audycji/programów/filmów – wykonanych na potrzeby innych podmiotów.
Powyższe wymagania należy wykazać jako doświadczenie Oferenta lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym. W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
- 100% cena
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

najniższa cena ofertowa brutto
Cena= ---------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2018r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy: tj.:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie
Angelika Szkołuda, aszkoluda@um.warszawa.pl do dnia 17 sierpnia 2018 do godz. 12.00. Plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB, w przypadku wysłania wiadomości o większych rozmiarach, konieczne jest powiadomienie telefoniczne przed wysłaniem.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. Wynagrodzenie zostanie zapłacone za faktyczną liczbę zrealizowanych usług. Zapłata wynagrodzenia nastąpi odpowiednio: jednorazowo po zakończeniu okresu umowy.
b. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
d. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych na realizację umowy.
g. Warunkiem przyjęcia oferty jest zapoznanie się z załączoną do zapytania ofertowego klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, co zostanie potwierdzone podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 140.56 KB)
    Pobierz
  2. 2.
    Formularz oferty
    (plik: formularz_oferty.docx, file size: 25.14 KB)
    Pobierz
  3. 3.
    Klauzula informacyjna RODO
    (plik: rodo_klauzula_informacyjna_zgoda_13_06_2018.docx, file size: 92.41 KB)
    Pobierz