Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie dot. zorganizowania rejsów po Wiśle w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 16 marca 2015 - 10:59, ejozwiak

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zorganizowanie rejsów po Wiśle  w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny w terminie od 4 lipca 2015 do 13 września 2015 .
Jest to działanie adresowane do rodzin z dziećmi, wynikające bezpośrednio z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010r.

2.WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.Usługa świadczona jest w weekendy, w terminie od dnia 4 lipca 2015 r. do dnia 13 września 2015 r. od przystanku Fontanny Multimedialne (na wys. ul. Boleść) do przystanku Syrenka (na wys. ul. Tamka) i z powrotem.

2.Zamówienie dotyczy zorganizowania rejsów dla rodzin z dziećmi - uczestników Warszawskiej Strefy Rodziny, w tym posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka.

3.Armator zapewni możliwość korzystania z usługi także dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością ruchową poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

4.Podczas rejsów na statku prowadzone będą zajęcia integracyjno-edukacyjne dla rodzin z dziećmi.

5.Program zajęć zapewni Zamawiający.

6.Korzystający nie ponoszą odpłatności za rejs; rejs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika, lub na życzenie uczestnika rejsu w jedną stronę
z przystanku Fontanny Multimedialne do przystanku Syrenka lub w miarę wolnych miejsc z przystanku Syrenka do przystanku Fontanny Multimedialne. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą zmienić trasę rejsu, jednak bez zmiany czasu trwania rejsu.

7.Szacowana liczba rejsów przez Zamawiającego: 22 dni weekendowe, każdego dnia po 3 rejsy 1,5 .godzinne w godzinach: 12.00, 14,00, 16.00. 

8.Podczas rejsów dzieci zawsze przebywają pod opieką osoby dorosłej, tj. dziecko zawsze wchodzi na statek z opiekunem.

9.Wykonawca będzie realizował usługę rejsu statkiem pasażerskim o zanurzeniu nie większym niż 90 cm, dostosowanym do potrzeb rodzin z dziećmi, t.j.:
a)posiadającym aktualne świadectwo zdolności żeglugowej, wyposażenie i załogę zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 ze zm.);
b)posiadającym nie mniej niż 50 zadaszonych miejsc siedzących;
c)wyposażonym w toaletę, apteczkę,  środki ratunkowe, urządzenia multimedialne
i nagłośnienie umożliwiające prowadzenie zajęć dla wszystkich uczestników rejsu;
d)wyposażonym w przestrzeń do prowadzenia animacji dla  uczestników rejsu;
e)wyposażonym w  miejsce dla matki z dzieckiem wyposażone w przewijak, stolik
i miejsce siedzące dla karmiących matek.
10.Wykonawca zapewni urządzenia niezbędne do bezpiecznego wsiadania i wysiadania statku tj. trapy z relingami i platformy lub przystanki pływające w czasie trwania usługi oraz zapewni ich właściwe zabezpieczenie poza godzinami trwania usługi.
11.Wykonawca zapewni statek w dobrym stanie technicznym, bezpiecznym dla uczestników rejsu oraz jego utrzymanie w czystości i porządku w czasie trwania usługi. 
12.Wykonawca umożliwi umieszczenie/instalacje beaconów na statku na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem realizacji zamówienia. Beacony, są to mikronadajniki, które łączą się z telefonem za pomocą Bluetooth Low Energy. Mogą być zainstalowane bez ingerencji w powierzchnie statku.
13.W czasie trwania rejsów Zamawiający wyklucza możliwość sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych na statku. Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży napoi bezalkoholowych i posiłków w czasie trwania rejsów.
14.W przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (nieodpowiednie warunki nawigacyjne na rzece) lub zależnych od Wykonawcy (awaria statku), Wykonawca zawiadomi o przerwaniu świadczenia usług telefonicznie (z potwierdzeniem faxem). Strony wspólnie ustalają okres, w którym rejsy nie będą mogły się odbywać oraz terminy ich zastępczego wykonania w kolejne dni weekendowe, bądź obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do wartości usług niezrealizowanych.

15.Przez  nieodpowiednie warunki nawigacyjne na rzece rozumie się:
a)zbyt niski stan wody, tj. o wartości mniejszej niż 120 cm na wodowskazie warszawskim w Porcie Praskim odczytany w dzień poprzedzający wykonanie rejsu w Biuletynie Hydrologicznym publikowanym przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (http://www.pogodynka.pl/hydrobiuletyn.php),
b)zbyt wysoki stan wody, tj. w okresie przejścia wód wezbraniowych powyżej 450 cm do momentu kulminacji fali wezbraniowej,
c)złe warunki atmosferyczne oznaczone, jako zagrożenie 2 stopnia i 3 stopnia odczytane w dzień poprzedzający wykonanie rejsu i opublikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (http://www.imgw.pl/index.php).
16.Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania rejsów Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca
17.Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości 100 000 zł.

18.Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

19.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
•Nie dotyczy

20.KRYTERIA OCENY  OFERTY:
-Cena brutto – 80 pkt
-Liczba pasażerów – 1 pkt za każde 10 miejsc ponad wymaganą liczbę minimalna pasażerów nie więcej jednak niż 10 pkt.
-Powierzchnia deklarowana na prowadzenie zajęć animacyjnych 1 pkt za każde 10 metrów kwadratowych przestrzeni na animację nie więcej jednak niż 10 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

21.TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia 4 lipca 2015 r. do dnia 13 września 2015 r.

22.TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, dokument rejestracyjny statku oraz załącznik informacyjny pozwalający ocenić spełnienie wymagań i kryteriów oceny oferty.
2. Ofertę należy:  wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ejozwiak@um.warszawa.pl  do  dnia  20.03.  do  godz. 16.00.

23.INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/zamówieniem.
b.Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta. Ponadto statek powinien zostać oznaczony logotypem Warszawskiej Strefy Rodziny.
d. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty
e. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.
f. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
g. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e. .
h. Do oferty należy dołączyć dokument rejestracyjny statku oraz załącznik informacyjny pozwalający ocenić spełnienie wymagań i kryteriów oceny ofert.
i. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizytacji statku przed akceptację oferty oraz jej negocjacje w zakresie wszystkich istotnych warunków zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZORGANIZOWANIA REJSÓW PO WIŚLE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1376.8 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 33.5 KB)
  Pobierz