Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 14 stycznia 2014 - 11:48, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. wyłonienia Sekretarza Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy powołanego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:

Sekretarz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

W zakresie obowiązków sekretarza znajdzie się:

1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy – raz w roku.
2. Udział w posiedzeniach Komisji (4 razy w miesiącu ok. 3 godzinne).
3. Aktualizowanie strony www Komisji.
4. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji i pisanie uchwał Komisji – po każdym posiedzeniu.
5. Przygotowywanie zleceń dla członków Komisji i Zespołów – raz w miesiącu.
6. Prowadzenie bieżącej korespondencji Komisji.
7. Prowadzenie obsługi administracyjnej Komisji w szczególności: organizacja posiedzeń, spotkań Komisji, przygotowywanie dokumentacji do Biura Księgowości i Kontrasygnaty.
8. Stała współpraca z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.
9. Dyżur sekretarza – ok. 4 godziny tygodniowo.

Zgodnie z zapisami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 sekretarzowi Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1350,00 zł brutto (w tym posiedzenia i dyżur).

Wymagane jest aby osoba aplikująca była przeszkolona w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r.

 

Kryterium oceny ofert:

Doświadczenie aplikującego - 100% 

Dopuszcza się zamówienia uzupełniające.

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 17.02.2014 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres adobija@um.warszawa.pl lub złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2 Warszawa

 

Załączniki

  1. 1.
    zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe_sekretarz_komisji.pdf, file size: 315.28 KB)
    Pobierz