Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 27 marca 2014 - 14:09, psliwowski

.


Urząd m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika ds. wsparcia merytorycznego i administrowania treścią portalu lub/i aplikacji na urządzenia mobilne dotyczących barier i ułatwień  w korzystaniu z przestrzeni publicznej na terenie m. st. Warszawy osobom z niepełnosprawnościami

Zakres obowiązków na stanowisku:
1. wsparcie merytoryczne w przygotowaniu treści i założeń portalu i/lub aplikacji na urządzenia mobilne dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej na terenie m. st. Warszawy  osobom z niepełnosprawnościami, szczególnie narządu ruchu,
2. przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrożenie produktu wymienionego w pkt 1  i współpraca z nim,
3. nadzór, monitorowanie i moderowanie, we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego i wskazanych przez niego podmiotów treści i funkcjonalności produktu wymienionego w pkt 1,
4. współpraca z jednostkami miejskimi oraz podmiotami zewnętrznymi przy realizacji zakresu obowiązków wskazanych w pkt.1,2 i 3.

Wymagania konieczne na stanowisku:
• wykształcenie minimum średnie,
• minimum półroczne doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi  i/lub instytucjami administracji publicznej działającymi na rzecz dostosowania przestrzeni i/lub usług publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wymagania pożądane na stanowisku:
• znajomość mediów społecznościowych,
• znajomość nowoczesnych technologii,
• dobra znajomość problematyki barier utrudniających osobom  z niepełnosprawnościami, szczególnie narządu ruchu, korzystanie   z przestrzeni  i usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem terenu m. st. Warszawy,
• znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
• dobra znajomość pakietu MS Office,
• dobra organizacja i koordynacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność,
• sumienność,
• dyspozycyjność.

Termin realizacji zadania:
1 czerwca 2014 r.– 30 listopada 2014 r.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
• Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego oraz teren administracyjny m.st. Warszawy,
• Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego  w przedmiocie Zapytania Ofertowego związanego z realizacją prac prowadzonych  w toku realizacji projektu;
• Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą może zostać opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej

Kryteria oceny:
• Cena  - 50 % (maksymalnie 50 punktów): wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę cenową zawierającą kwotę brutto za całość realizacji przedmiotu zamówienia
• Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu weryfikację wymagań pożądanych - 50% (maksymalnie 50 punktów).

Miejsce i termin składania ofert
Oferty zawierające:
• podpisane odręcznie Curriculum vitae wraz ze zgodą na przetwarzania danych osobowych, zawierające informacje dotyczące doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi  i/lub instytucjami administracji publicznej działającymi na dostosowania przestrzeni i/lub usług publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
• list motywacyjny zawierający informacje dotyczące znajomości:
- mediów społecznościowych, 
- nowoczesnych technologii,
- problematyki barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami, szczególnie narządu ruchu, korzystanie z przestrzeni  i usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem terenu m. st. Warszawy,
• kwotę brutto za realizację przedmiotu zamówienia
należy złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa lub przesłać na adres mailowy a.sobczak@um.warszawa.pl albo faksem 22 443 14 42
do dnia 1 kwietnia 2014 r.  do godziny 16.00 (decyduje data wpływu).

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapskmbt_c284e14032715011.pdf, file size: 690.75 KB)
    Pobierz