Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. kompleksowej aktualizacji poradnika pt. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 29 listopada 2016 - 12:39, agryszka

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


7.12.2016

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej aktualizacji poradnika dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic i  jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy pn.  „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”,
nie uzyskano ofert na realizację zamówienia.

29.11.2016

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej aktualizacji poradnika dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic i  jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”, dostępnego na stronie internetowej: https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/artykuly/poradnik-klauzule-spo-eczne-w-zam-wieniach-publicznych wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej aktualizacji.

2. Warunki realizacji zamówienia:
1. Przez aktualizację poradnika rozumie się opracowanie i dostosowanie zapisów poradnika do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, opinii oraz wytycznych w szczególności  uwzględniając zmiany ustawy Pzp oraz opinie i wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Najwyższej Izby Kontroli oraz wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, opublikowane od dnia udostępnienia poradnika na stronie internetowej tj. 5 lutego 2015 r. do dnia podpisania umowy, a także uzupełnienie poradnika o co najmniej 9 wzorcowych przykładów postępowań z zapisami dotyczącymi klauzul społecznych (3 przykłady dla każdej z klauzul), obecnie nie uwzględnionych w poradniku, przy jednoczesnym zachowaniu formatowania poradnika.
2. Aktualizacja obejmuje rozdziały:
1) Podstawy prawne zamówień publicznych i klauzul społecznych;
2) Możliwe zastosowania klauzul społecznych;
3) Klauzule społeczne jako instrument rozwoju ekonomii społecznej;
4) Stosowanie klauzul społecznych krok po kroku;
5) Przykładowe wzory zapisów dotyczących stosowania klauzul społecznych.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną wersję poradnika do dnia 14 grudnia 2016 r.
Zamawiający w terminie 2 dni kalendarzowych przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy, który w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania uwag, przekaże Zamawiającemu zaktualizowaną wersję poradnika z naniesionymi poprawkami uwzględniającymi uwagi Zamawiającego.

3. Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) posiadają wykształcenie wyższe oraz specjalizują się w prawie zamówień publicznych;
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) opracowali lub współopracowali co najmniej 5 publikacji (przez publikację rozumie się m.in. artykuł, poradnik, książkę składające się  z co najmniej 3 stron A4 tekstu napisanego czcionką Times New Roman; rozmiar 12; interlinia 1,5 wiersza; marginesy lewy, prawy, górny i dolny 2,5 cm lub ilość równoważną), dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

4. Kryterium oceny ofert (100% = 100 pkt.)
1) cena – 70 % (max 70 pkt.)
2) doświadczenie w opracowaniu publikacji dot. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – 30 % (max 30 pkt.)– 5 pkt. za wskazanie każdej kolejnej publikacji  (m.in. artykułu, poradnika, książki składających się  z co najmniej 3 stron A4 tekstu napisanych czcionką Times New Roman; rozmiar 12; interlinia 1,5 wiersza; marginesy lewy, prawy, górny i dolny 2,5 cm lub ilość równoważną) ponad 5 wymaganych w punkcie 3 ustęp „b”, opracowanej lub współopracowanej  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)*.
*Uwaga - publikacje wskazane na potwierdzenie spełnienia kryteriów oceny ofert nie mogą być publikacjami wskazanymi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

5. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 19 grudnia 2016 r.

6. Tryb i termin składania ofert:
1) Oferta powinna zawierać:
a) prawidłowy wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b) potwierdzenie spełniania warunku przystąpienia do zapytania ofertowego stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - zestawienie opracowanych lub współopracowanych 5 publikacji dotyczący stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem daty opublikowania oraz miejsca publikacji ( nazwa czasopisma, portalu internetowego, tytuł książki/poradnika). Na potwierdzenie wyżej wymienionych publikacji  Wykonawca zobowiązany jest udostępnić kopie publikacji/ fragmentu publikacji ( w formie skanu, zdjęcia, pliku PDF) lub link do publikacji w wersji online. W publikacji musi być zawarta informacja o autorze/współautorze oraz data udostępnienia publikacji.
c) potwierdzenie spełniania kryteriów oceny oferty stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - zestawienie opracowanych lub współopracowanych publikacji dotyczący stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem daty opublikowania oraz miejsca publikacji ( nazwa czasopisma, portalu internetowego, tytuł książki/poradnika). Na potwierdzenie wyżej wymienionych publikacji  Wykonawca zobowiązany jest udostępnić kopie publikacji/fragment publikacji( w formie skanu, zdjęcia, pliku PDF) lub link do publikacji w wersji online. W publikacji musi być zawarta informacja o autorze/współautorze oraz data udostępnienia publikacji.
d) dokument potwierdzający wymagane wykształcenie (kopia dyplomu).
2) Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Bartłomiej Gołąb bgolab@um.warszawa.pl, tel. 22 443 14 98 do dnia 2 grudnia 2016 r. do godziny 12.00.

7. Inne istotne warunki zamówienia:
1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowany materiał w wersji papierowej oraz elektronicznej
na płycie CD lub DVD do miejsca na terenie Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego.
2) Wykonawca z chwilą dostarczenia Zamawiającemu opracowanego materiału, przenosi na Zamawiającego całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do powstałego w wyniku umowy dzieła mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z póź. zm.”).
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w niniejszym punkcie zapytania ofertowego. Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Wykonawcą wybranym w drodze zapytania ofertowego.
4) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: Wykonawca do dnia 21 grudnia 2016 r. dostarczy do Biura Pomocy i Projektów Społecznych rachunek/fakturę, zgodnie z Umową. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 30 grudnia 2016 r.
5) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
6) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

8. Załączniki
1. Formularz oferty
2. Potwierdzenie spełniania warunków przystąpienia do zapytania ofertowego.
3. Potwierdzenie spełniania kryteriów oceny oferty – doświadczenie w opracowaniu publikacji dot. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe-aktualizacja_podrecznika.pdf, file size: 1287.17 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.docx, file size: 29.72 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2.docx, file size: 29.63 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zalacznik_nr_3.docx, file size: 30.03 KB)
  Pobierz