Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe - Doradztwo technologiczne w zakresie realizacji projektu Virtualna Warszawa finansowanego ze środków Fundacji Bloomberg Philanthropies.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 29 maja 2017 - 11:10, dnowinska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Doradztwo technologiczne w zakresie realizacji projektu Virtualna Warszawa finansowanego ze środków Fundacji Bloomberg Philanthropies.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zobowiązany w szczególności do:
2.1 . doradztwa technologicznego w zakresie przygotowania, wdrażania i testowania aplikacji mobilnych oraz rozwiązań IT z użyciem beaconów;
2.2 . sprawowania nadzoru w zakresie technologicznym nad realizacją wdrożenia pilotażu 6 w ramach projektu Virtualna Warszawa w celu zapewnienia jego wysokiej jakości, terminowości uruchomienia oraz zgodności z budżetem;
2.3 . wsparcia Zamawiającego w odbiorach etapów prac związanych z wdrożeniem pilotażu 6 w ramach projektu Virtualna Warszawa;
2.4 . audytu systemu Virtualna Warszawa w tym: audytu aplikacji mobilnej (architektura, bezpieczeństwo, usability), audytu bezpieczeństwa infrastruktury i aplikacji, audytu jakości danych, audytu kodu źródłowego, audytu dostępności w celu weryfikacji pełnej zgodności aplikacji mobilnej z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0;
2.5 . przeprowadzenia testów użyteczności aplikacji mobilnej wraz z osobami z dysfunkcjami wzroku (min. 3 scenariusze testów skonsultowane i zaakceptowane przez Zamawiającego);
2.6 . uwzględnienia podczas testów, o których mowa w pkt. 2.5. aplikacji mobilnej na system operacyjny Android i iOS;
2.7 . każdorazowego raportowania prac Wykonawcy pilotażu 6 zarówno przy odbiorach częściowych jak i końcowych;
2.8 . dysponowania sprzętem wraz z oprogramowaniem umożliwiającym testowanie aplikacji, tj. urządzenia mobilne z modułem Bluetooth Low Energy oraz oprogramowaniem: systemem iOS w wersji 7.0 lub wyższej; Android w wersji 4.3 lub wyższej;
2.9 . dysponowania min. 3 testerami aplikacji mobilnych;
2.10. raportowania stanu swoich prac na każde żądanie Zamawiającego;
2.11. przygotowania raportu końcowego podsumowującego realizację pilotażu 6 w ramach projektu Virtualna Warszawa.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zrealizowali minimum 3 usługi polegające na: doradztwie technologicznym w zakresie asysty podczas wdrażania aplikacji mobilnych na systemy Android i iOS lub wdrożeniu aplikacji mobilnych i testowaniu ich na systemy Android i iOS w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferenci muszą przedstawić portfolio lub referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
1) Cena brutto - 50 %
cena najniższej oferty
Liczba punktów = --------------------------------- * 50
cena badanej oferty

2) Doświadczenie Oferenta polegające na doradztwie technologicznym w zakresie asysty podczas wdrażania aplikacji mobilnych i testowaniu aplikacji mobilnych na systemy Android i iOS w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – maksymalnie 30 pkt.
(za każdą usługę ponad wymagane 3 usługi, o których mowa w pkt 3. „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego” Oferent otrzyma 5 pkt)

3) Doświadczenie w audytowaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych pod kątem zgodności z WCAG 2.0 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – Wykonawca otrzyma 10 pkt za doświadczenie we wdrożeniu min. 3 usług ww. zakresie

4) Oferty złożone w konsorcjach - 10 pkt.
Wykonawca otrzyma 10 pkt w sytuacji gdy złoży ofertę w konsorcjum z innym podmiotem.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 22 grudnia 2017 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie dnowinska@um.warszawa.pl do dnia 5 czerwca 2017 r. do godz. 12:00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
f. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
g. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego.
h. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
j. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1050.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.docx, file size: 18.59 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  OPZ - pilotaż 6
  (plik: opis_przedmiotu_zamowienia_pilotaz_6.pdf, file size: 340.54 KB)
  Pobierz