Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. badania słuchaczy warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 22 września 2015 - 14:13, msadurska

Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ilościowego wśród słuchaczy warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Badanie słuchaczy warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku (UTW)
Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ilościowego wśród słuchaczy warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku (dalej jako „Badanie”).

 2.             WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli  dotyczy): 

2.1.       Cel Badania

Głównym celem Badania jest ocena oferty warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku oraz zbadanie poziomu zainteresowania słuchaczy UTW udziałem w szkoleniach komputerowych, e-learningowych itp.

2.2.       Zakres tematyczny

Zakres tematyczny Badania obejmie w szczególności następujące zagadnienia:

a)        częstotliwość korzystania z oferty UTW;

b)        uczestnictwo w zajęciach;

c)        powody korzystania z UTW;

d)        czynniki decydujące o wyborze UTW;

e)        ocena różnych wymiarów funkcjonowania UTW;

f)         diagnoza potrzeb słuchaczy;

g)        ocena wysokości opłat za udział w zajęciach;

h)        mocne i słabe strony UTW;

i)          metryczka (m.in. płeć, wiek);

j)          dodatkowe bloki tematyczne.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego kompletny zestaw pytań do modułów oznaczonych w pkt 2.2. lit. od a) do i). Pozostałe bloki tematyczne (oznaczone lit. j) opracuje Wykonawca. Za opracowanie ostatecznego narzędzia badawczego (ankiety papierowej) odpowiada Wykonawca. Zadaniem Wykonawcy będzie stworzenie od strony technicznej narzędzia badawczego adekwatnego dla danej techniki i grupy badawczej. Szczególnie istotne będzie dostosowanie wielkości, kroju oraz grafiki narzędzia do percepcji osób starszych.  

2.3.       Technika realizacji Badania

Badanie zostanie zrealizowane techniką ankiety audytoryjnej samodzielnie wypełnianej przez respondentów w trakcie wybranych zajęć (wykładów lub seminariów oraz zajęć komputerowych), organizowanych w ramach badanych UTW. Nadzór nad realizacją każdej sesji badawczej będzie sprawować, w zależności od typu zajęć oraz wielkości placówki, jeden, dwóch lub trzech ankieterów. Ankiety będą rozdawane i po wypełnieniu zbierane przez ankieterów, którzy w trakcie realizacji Badania będą w razie potrzeby udzielać dodatkowych wyjaśnień itp.

2.4.       Czas trwania sesji audytoryjnej: do 45 minut

2.5.       Miejsce realizacji Badania: siedziba badanego UTW 

2.6.       Próba badawcza: warstwowo-losowa, reprezentatywna 

Badanie będzie realizowane na terenie 19 warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku, podzielonych na 3 warstwy: małe, średnie, duże UTW. Lista placówek objętych Badaniem znajduje się w tabeli nr 1.

2.7.       Jednostka losowania: zespół (grupa osób korzystająca z określonego typu zajęć organizowanych w ramach UTW) 

Za przygotowanie operatu oraz losowanie zespołów w ramach próby podstawowej oraz rezerwowej odpowiada Zamawiający. Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy listę zespołów wybranych do badania. Za rekrutację placówek do badania,
w tym ustalenie dokładnego miejsca i terminu realizacji Badania, odpowiada Wykonawca.

 2.8.    Liczba sesji audytoryjnych: 25

W ramach Badania Wykonawca przeprowadzi 25 sesji audytoryjnych, w tym: 

a)   19 wśród słuchaczy wykładów lub seminariów, po jednej sesji badawczej w każdym
z badanych UTW;

b)   6 sesji badawczych wśród słuchaczy zajęć komputerowych, po dwie w ramach każdej z wyróżnionych warstw.

2.9.       Szacowana liczba efektywnie wypełnionych ankiet: 1000

Zamawiający szacuje, że łącznie w ramach badania Wykonawca zgromadzi minimum 1000 efektywnie wypełnionych ankiet, w tym:

- co najmniej 190 w warstwie małych UTW;

- co najmniej 410 w warstwie średnich UTW;
- co najmniej 400 w warstwie dużych UTW.

Efektywnie wypełniona ankieta oznacza, że respondent udzielił odpowiedzi na minimum 80% wszystkich pytań zamkniętych zawartych w ankiecie.

W przypadku, gdy poziom realizacji próby w którejkolwiek z warstw będzie niższy, Wykonawca przeprowadzi w ramach odpowiedniej warstwy badanie uzupełniające ze słuchaczami zespołu(ów) wskazanymi przez Zamawiającego. W sumie liczba sesji uzupełniających w ramach całego Badania nie może być większa niż 3. Jednocześnie
w opisywanym przypadku możliwa jest zmiana techniki badawczej na dającą większe możliwości dotarcia do respondentów po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. Zmiana techniki badawczej jest możliwa jedynie na etapie uzupełniającym i nie może mieć to wpływu na całościowy budżet projektu przedstawiony w ofercie Wykonawcy.

2.10.   Wymagana minimalna liczba osób biorących udział w poszczególnych sesjach audytoryjnych

Zamawiający po podpisaniu umowy określi minimalną liczbę respondentów niezbędną do przeprowadzenia poszczególnych sesji audytoryjnych. Będzie ona wynosić maksymalnie 50% liczby słuchaczy zapisanych na poszczególne zajęcia.

2.11.   Analiza braków danych

Pytania, na które respondent udzielił niespójnych logicznie odpowiedzi zostaną zakodowane jako braki danych. Z analiz zostaną usunięte zarówno ankiety, w których nie będzie informacji na temat płci respondenta, jak i te, w których odsetek braków danych na wszystkie pytanie zamknięte ankiety przekroczy 20%. 

2.12.   Minimalna liczba ankieterów realizujących badanie w ramach każdej sesji:

Nadzór nad realizacją każdej sesji audytoryjnej będzie sprawować minimum:

Tabela nr 1

Lp.

Nazwa UTW

Warstwa

Wymagana minimalna liczba ankieterów realizujących badanie w ramach poszczególnych sesji audytoryjnych:

 

 

wykładów                            lub seminariów

zajęć komputerowych

 

1

Aktywni Całe Życie

małe

2

1

 

2

KIK

małe

2

 

3

Przymierze Rodzin

małe

2

 

4

Fundacja Emeryt

małe

2

 

5

Mokotowski

małe

2

 

6

Perpetuum Mobile

małe

2

 

7

Warszawski

małe

2

 

8

Ekumeniczny

małe

2

 

9

Karan

małe

2

 

10

TDW

średnie

2

1

 

11

Omega

średnie

2

 

12

Europejski

średnie

2

 

13

Wawerski

średnie

2

 

14

Wola i Bemowo

średnie

2

 

15

Grochowski

średnie

2

 

16

Towarzystwo Uniwersytetów

Trzeciego Wieku

średnie

2

 

17

SGH

duże

3

1

 

18

SGGW

duże

3

 

19

Haliny Szwarc

duże

3

 

             

 

2.13.   Dodatkowe zadania Wykonawcy: 

a)        opracowanie projektu harmonogramu realizacji terenowej Badania;

b)        konsultacja wstępnego projektu narzędzia badawczego (ankiety papierowej) oraz opracowanie dodatkowych pytań badawczych dotyczących m.in. zainteresowania udziałem w kursach komputerowych, szkoleniach e-learningowych  (wstępny projekt narzędzia zostanie przekazany przez Zamawiającego);

c)        przygotowanie ostatecznego narzędzia badawczego (ankiety papierowej);

d)        przygotowanie listów przewodnich, instrukcji dla ankieterów, protokołów
z realizacji terenowej badania;

e)        zapewnienie dodatkowych materiałów (m.in. urn lub dużych kopert, długopisów,  sztywnych podkładek do kartek A4 z klipem) oraz co najmniej 2 przenośnych zestawów nagłaśniających umożliwiających przeprowadzenie sesji audytoryjnej
w dużej sali, np. wykładowej;

f)         druk zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów (m.in. ankiet, listów przewodnich, instrukcji dla ankieterów, protokołów z realizacji terenowej badania);

g)        zapewnienie w czasie każdej sesji badawczej wymaganej minimalnej liczby ankieterów, zgodnie z tabelą nr 1;

h)        organizacja i przeprowadzenie szkolenia ankieterów (w szkoleniu będzie mógł wziąć udział przedstawiciel Zamawiającego);

i)          przeprowadzenie rekrutacji 19 UTW;

j)          aranżacja badania przez ankieterów polegająca na przekazywaniu respondentom informacji na temat badania oraz zachęcaniu ich do wypełnienia ankiet;

k)        bieżące monitorowanie realizacji badania i przekazywanie informacji Zamawiającemu;

l)          kontrola realizacji Badania zgodnie ze standardami określonymi w aktualnym Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (kontrola terenowa obejmie pracę wszystkich ankieterów, kontroli nieterenowej podlegać będzie 100% zebranych ankiet);

m)     zakodowanie ankiet oraz wprowadzenie ich do bazy w formacie sav., przeprowadzenie kontroli rzetelności zbioru, w tym analiza braków danych, sprawdzenie spójności logicznej zbioru pomiędzy odpowiedziami (opis etykiet i nazw danych, wartości w zbiorze musi odpowiadać nazwom z ankiety);

n)        zakodowanie wszystkich pytań otwartych zgodnie z kluczem dostarczonym przez Wykonawcę i skonsultowanym z Zamawiającym;

o)        analiza braków danych, przeprowadzenie prostych (rozkłady frekwencyjne) oraz zaawansowanych analiz statystycznych;

p)        przeprowadzenie analiz porównawczych w podziale m.in. na placówki małe, średnie oraz duże, a także płeć, wiek, miejsce zamieszkania z uwzględnieniem istotnych zależności oraz korelacji statystycznych;

q)        w przypadku nadreprezentacji lub niedoboru słuchaczy z poszczególnych UTW Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania wag stratyfikacyjnych oraz zważenia zbioru w taki sposób, aby struktura badanej próby odzwierciedlała strukturę badanej populacji słuchaczy UTW. Dane niezbędne do konstrukcji wag przygotuje Zamawiający;

r)         napisanie raportu z realizacji terenowej w edytorze Microsoft Word;

s)         napisanie raportu z kontroli pracy ankieterów w edytorze Microsoft Word;

t)         napisanie raportu badawczego obejmującego całościową, kompleksową analizę zebranego materiału badawczego wraz z wnioskami i rekomendacjami w formie elektronicznej w programie MS Power Point;

u)        przygotowanie i przekazanie zbioru danych w formacie sav. oraz wszystkich dodatkowych materiałów (instrukcji, listów przewodnich itd.) nie później niż
do 1 grudnia 2015 r.

2.14.   Termin przekazania wszystkich wyników i materiałów badania: do 1 grudnia br.

  

 

3.             WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim oraz technicznym do wykonania niniejszego zamówienia.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają aktualny Certyfikat Jakości PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) dla badań typu PAPI, przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii
i Rynku lub inny dokument równoważny, np. ESOMAR Corporate Membership Certificate.

W zakresie potencjału ludzkiego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia zapewni łącznie, co najmniej 5 osób, w tym:

a)        kierownika Badania, odpowiedzialnego za zarządzanie projektem, jego sprawną realizację oraz kontakt z Zamawiającym, który:

§  posiada wyższe wykształcenie;

§  w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, pracował jako badacz ilościowy lub kierownik ilościowych projektów badawczych;

§  w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, kierował lub koordynował co najmniej 5 badań terenowych wykonywanych na potrzeby projektów o tematyce społecznej lub społeczno-ekonomicznej, realizowanych
z wykorzystaniem technik ilościowych, z których co najmniej 2 były realizowane techniką ankiety audytoryjnej;

§  w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert:

-    opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką PAPI;

-    zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS;

-    przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS;

-    przeprowadzał zaawansowane analizy statystyczne;

-    realizował badania na próbach reprezentatywnych liczących min. 1000 respondentów;

-    przygotowywał wagi stratyfikacyjne;

-    jest autorem lub współautorem raportów badawczych (tj. dokumentów lub opracowań, opisujących rezultaty badań i analiz, przygotowanych dla podmiotu zlecającego badanie) z minimum 3 projektów badawczych o tematyce społecznej lub społeczno-ekonomicznej, w których wykorzystywane były ilościowe techniki badań, np. PAPI, CAPI, CASI. 

 

b)        4 ankieterów, z których każdy:

- posiada minimum średnie wykształcenie;

- w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, realizował co najmniej 2 badania audytoryjne o tematyce społecznej lub społeczno-ekonomicznej.

 

 

4.                  KRYTERIA OCENY OFERT

4.1 Cena: 50% (maksymalnie 50 pkt).

4.2 Doświadczenie Wykonawcy potwierdzone rekomendacjami: 50% (maksymalnie 50 pkt), tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, następujących badań społecznych:

a)             badań ilościowych o tematyce społecznej lub społeczno-ekonomicznej, realizowanych techniką PAPI. Każde z badań zrealizowane na próbie co najmniej 1000 respondentów. Wartość każdego z badań nie może być mniejsza niż 40 000,00 złotych brutto (za każde badanie Ofert otrzyma – 10 pkt, max .20 pkt).

b)             badań ilościowych o tematyce społecznej lub społeczno-ekonomicznej, realizowanych techniką ankiety audytoryjnej, każde z nich realizowane na próbie co najmniej 20 placówek. Wartość każdego z badań nie może być mniejsza niż 30 000,00 złotych brutto (za każde badanie Ofert otrzyma – 10 pkt, max. 20 pkt).

c)             badania ilościowego o tematyce społecznej lub społeczno-ekonomicznej, realizowanego techniką PAPI, na próbie co najmniej 400 osób w wieku pow. 50 roku życia. Wartość badania nie może być mniejsza niż 20 000,00 złotych brutto (za badanie Ofert otrzyma – 10 pkt).

Oceniane będą jedynie oferty, które otrzymają minimum 10 pkt zarówno za doświadczenie wymienione w pkt 4.2 lit. a), jak i minimum 10 pkt za doświadczenie wymienione w pkt 4.2 lit. b). 

Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

5.                  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
od momentu podpisania umowy do 1 grudnia 2015 r.

 6.                  TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

6.1              Oferta powinna zawierać

 a)             formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

b)             podpisany załącznik nr 2 do oferty stanowiący potwierdzenie spełnienia warunku przystąpienia do zapytania ofertowego;

c)             podpisany załącznik nr 3 do oferty stanowiący potwierdzenie wykonanych usług

wraz z referencjami;

d)             projekt harmonogramu badania;

e)             cenę netto oraz brutto*

 *Koszt badania obejmuje przygotowanie oraz przeprowadzenie Badania terenowego, w tym także przygotowanie wszystkich opisanych powyżej materiałów i wyników Badania, w szczególności napisanie raportu z realizacji terenowej, napisanie raportu z kontroli pracy ankieterów, napisanie raportu badawczego, przygotowanie zbioru danych w formacie sav.

6.2              Ofertę należy:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Lech Uliasz luliasz@um.warszawa.pl  do 25 września 2015 r. do  godz. 12.00.

7.                  INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 a)             W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b)             Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana na podstawie  złożonego rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych do dnia 31 grudnia 2015 r.

c)              Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d)             Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e)             Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

f)              Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.

g)             Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

h)             Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

i)               Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2709.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_nr_1.doc, file size: 53 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zalacznik_nr_2.doc, file size: 39.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zalacznik_nr_3.doc, file size: 38.5 KB)
  Pobierz