Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. doradztwa strategicznego w obszarze rozwiązań technologicznych w ramach systemu Virtualna Warszawa/ Request for proposal – strategic advisory in a field of technological solutions for the Virtual Warsaw system

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 2 października 2015 - 15:34, dnowinska

Zapytanie ofertowe dot. doradztwa strategicznego w obszarze rozwiązań technologicznych w ramach systemu Virtualna Warszawa/ Request for proposal – strategic advisory in a field of technological solutions for the Virtual Warsaw system


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Doradztwo strategiczne w obszarze rozwiązań technologicznych w ramach systemu Virtualna Warszawa, w tym:

a)  

zapewnienie kluczowego eksperta, który:

- stworzy międzynarodową grupę ekspertów typu think tank, składającą się z min. 3 członków (nie wliczając kluczowego eksperta), którzy będą pełnili funkcje doradcze
w wymiarze 3 godziny miesięcznie każdy;

- będzie przygotowywał z Zamawiającym materiały analityczne dla grupy, kwestionariusze, ankiety, notatki, a także będzie moderatorem grupy pozostającym
w stałym kontakcie z jej członkami;

- będzie świadczył usługi doradcze zespołowi projektu Virtualna Warszawa w zakresie rozwijania koncepcji projektu (maks. 13 spotkań w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, konsultacje telefoniczne/online w wymiarze 8 godzin miesięcznie);

- będzie pełnił rolę ambasadora projektu Virtualna Warszawa;

b) przygotowywanie analitycznych opracowań i raportów w zakresie najnowszych trendów rozwojowych w obszarze smart city, z akcentem na innowacje społeczne, dostępnych rozwiązań technologicznych wpisujących się w obszar Internet of

Things (raz na 4 miesiące – w sumie 3);

c) wsparcie zespołu projektu Virtualna Warszawa przy formułowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia dla zamówienia publicznego, dotyczącego zakupu rozwiązań technologicznych dla projektu Virtualna Warszawa;

d) opracowanie wariantów rozwiązań technologicznych dla systemu Virtualna Warszawa – analiza potencjału rozwojowego technologii opartej o mikronadajniki typu beacon, analiza alternatywnych i uzupełniających rozwiązań technologicznych,

opracowanie propozycji architektury technologicznej systemu Virtualna Warszawa, analiza bezpieczeństwa danych i użytkowników, analiza systemu gromadzenia, przetwarzania ii wykorzystywania wielkich danych (big data) pozyskiwanych w

ramach projektu;

e) opracowanie koncepcji rozwoju systemu Virtualna Warszawa w modelu otwartych innowacji (open innovation) – metody budowania kreatywnej społeczności wokół projektu, analiza kluczowych partnerów i interesariuszy, określenie zakresu

i podstawowych zasad współpracy.

 

2.

  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.   

Międzynarodowa grupa ekspertów think tank musi w min. 75% składać się z osób narodowości innej niż polska lub osób stale współpracujących w środowisku międzynarodowym (pożądane kierunki: Europa Zachodnia i Skandynawia, państwa obszaru Zatoki Perskiej i Izrael, Daleki Wschód: Japonia, Singapur, Tajwan, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada) i realizujących projekty obejmujące szerszy zasięg geograficzny niż Europa Środkowo-Wschodnia.

2.   

Międzynarodowa grupa ekspertów think tank będzie pracowała w sposób zdalny i kontaktowała się przy użyciu narzędzi online (maile, tele- i wideokonferencje).

3.   

Przy realizacji części przedmiotu zamówienia opisanych w podpunktach b-e Wykonawca będzie współpracował z członkami grupy think tank.

4.   

Językiem pracy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie angielski.

5.   

Zakładanym terminem rozpoczęcia współpracy jest listopad 2015 r.

 

3.      

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci mający doświadczenie w doradztwie strategicznym we wrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć dla sektora publicznego lub prywatnego i/lub w obszarze Internet Rzeczy (Internet of Things) i/lub w obszarze Inteligentne Miasta (Smart City), tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali minimum 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, dla różnych podmiotów, wraz z informacją, na rzecz jakiego podmiotu były świadczone i w jakim okresie. Oferenci są zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. portfolio lub referencje.

 

4.      

KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)      

Cena brutto – 50 pkt

                                cena najniższej oferty

Liczba punktów =  ------------------------------- * 50

        cena badanej oferty

2)      

Doświadczenie kluczowego eksperta – 25 pkt

Oferent przedstawi profil (CV) kluczowego eksperta z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego/naukowego, obszaru specjalizacji i największych osiągnięć. Oceniana będzie ranga eksperta i posiadana przez niego ekspertyza w obszarze innowacji, smart cities i Internet of Things.

3)      

Skład międzynarodowej grupy doradczej typu think tank – 25 pkt

Oferent przedstawi profile (CV) proponowanych członków grupy z uwzględnieniem ich doświadczenia zawodowego/naukowego, obszaru specjalizacji i największych osiągnięć. Oceniana będzie ranga ekspertów i posiadana przez nich ekspertyza w obszarze innowacji, smart cities i Internet of Things.

 

5.      

TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2016 r.

6.      

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      

Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.     

Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie k.iwinska@um.warszawa.pl do dnia 8 października 2015 r. do godz. 14.00.

 

7.   

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową /        zamówieniem.
c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z    funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f.        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
g.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.h.       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

Załączniki

 1. 1.

  (plik: zapytanie.pdf, file size: 218.65 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_nr1_think_tank_vw_01_10.doc, file size: 48 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: vw_request_for_proposal_eng_2.doc, file size: 43.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: appendix_no1_think_tank_vw_01_10.doc, file size: 48.5 KB)
  Pobierz