Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. doradztwa strategicznego w obszarze rozwiązań technologicznych w ramach systemu Virtualna Warszawa/ Request for proposal – strategic advisory in a field of technological solutions for the Virtual Warsaw system

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 16 września 2015 - 9:30, dnowinska

Zapytanie ofertowe dot. doradztwa strategicznego w obszarze rozwiązań technologicznych w ramach systemu Virtualna Warszawa/ Request for proposal – strategic advisory in a field of technological solutions for the Virtual Warsaw system


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Doradztwo strategiczne w obszarze rozwiązań technologicznych w ramach systemu Virtualna Warszawa , w tym:

a) zapewnienie kluczowego eksperta, który:

- stworzy grupę ekspertów typu think tank, składającą się z min. 5 członków;

- będzie przygotowywał z Zamawiającym scenariusze spotkań grupy oraz materiały analityczne dla grupy, w tym kwestionariusze, ankiety, notatki. a także będzie przewodniczył spotkaniom grupy;

- będzie świadczył usługi doradcze zespołowi projektu Virtualna Warszawa w zakresie rozwijania koncepcji projektu (jeden dzień spotkań w Warszawie w miesiącu, konsultacje telefoniczne/online w wymiarze 4 godzin miesięcznie, analiza i opiniowanie dokumentów projektu – 4 godziny w miesiącu);

- będzie pełnił rolę ambasadora projektu Virtualna Warszawa;

b) zbudowanie międzynarodowej grupy ekspertów typu think tank:

- zapewnienie ekspertów – członków grupy think tank, którzy wezmą udział w 3 spotkaniach grupy w Warszawie oraz będą pełnili funkcje doradcze w wymiarze 4 godziny miesięcznie każdy;

c) przygotowywanie analitycznych opracowań i raportów w zakresie najnowszych trendów rozwojowych w obszarze smart city, z akcentem na innowacje społeczne, dostępnych rozwiązań technologicznych wpisujących się w obszar Internet of Things (raz na kwartał – w sumie 5);

d) wsparcie zespołu projektu Virtualna Warszawa przy formułowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia dla zamówienia publicznego, dotyczącego zakupu rozwiązań technologicznych dla projektu Virtualna Warszawa;

e) opracowanie wariantów rozwiązań technologicznych dla systemu Virtualna Warszawa – analiza potencjału rozwojowego technologii opartej o mikronadajniki typu beacon, analiza alternatywnych i uzupełniających rozwiązań technologicznych, opracowanie propozycji architektury technologicznej systemu Virtualna Warszawa, analiza bezpieczeństwa danych i użytkowników, analiza systemu gromadzenia, przetwarzania 

i wykorzystywania wielkich danych (big data) pozyskiwanych w ramach projektu; 

f) opracowanie koncepcji rozwoju systemu Virtualna Warszawa w modelu otwartych innowacji (open innovation) – metody budowania kreatywnej społeczności wokół projektu, analiza kluczowych partnerów i interesariuszy, określenie zakresu i podstawowych zasad współpracy.

 

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Międzynarodowa grupa ekspercka spotka się 3 razy w ciągu realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Międzynarodowa grupa ekspercka musi w min. 80% składać się z osób narodowości innej niż polska.

3. Zamawiający zapewni organizację spotkań w Warszawie – tzn. zapewni salę, wymagane sprzęty oraz usługi gastronomiczne.

4. Przy realizacji części przedmiotu zamówienia opisanych w podpunktach c-f Wykonawca będzie współpracował z członkami grupy think tank.

5. Językiem pracy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie angielski.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci mający doświadczenie w doradztwie strategicznym we wrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć dla sektora publicznego lub prywatnego i/lub w obszarze Internet Rzeczy (Internet of Things) i/lub w obszarze Inteligentne Miasta (Smart City), tj. wykażą, że 

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali minimum 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, dla różnych podmiotów, wraz z informacją, na rzecz jakiego podmiotu były świadczone i w jakim okresie. Oferenci są zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. portfolio lub referencje. 

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

1) Cena brutto – 50 pkt 

                            cena najniższej oferty

Liczba punktów =  ------------------------------- * 50

      cena badanej oferty

2) Doświadczenie kluczowego eksperta – 25 pkt

Oferent przedstawi profil (CV) kluczowego eksperta z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego/naukowego, obszaru specjalizacji i największych osiągnięć. Oceniana będzie ranga eksperta i posiadana przez niego ekspertyza w obszarze innowacji, smart cities i Internet of Things.

3) Skład międzynarodowej grupy doradczej typu think tank – 25 pkt

Oferent przedstawi profile (CV) proponowanych członków grupy z uwzględnieniem ich doświadczenia zawodowego/naukowego, obszaru specjalizacji i największych osiągnięć. Oceniana będzie ranga ekspertów i posiadana przez nich ekspertyza w obszarze innowacji, smart cities i Internet of Things. 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od daty podpisania umowy do 9 grudnia 2016 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie k.iwinska@um.warszawa.pl do dnia 23 września 2015 r. 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

f. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego. 

g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

h. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

In the attachement you can find an English version of a request for proposal content and appendix no 1 – offer form.

Załączniki

 1. 1.

  (plik: zapytanie_think_tank.pdf, file size: 213.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_nr1_think_tank_vw_15_09.doc, file size: 48 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: vw_request_for_proposal_eng.doc, file size: 41.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: appendix_no1_think_tank_vw_15_09.doc, file size: 48.5 KB)
  Pobierz