Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia 1 kamery cyfrowej oraz 1 radioodtwarzacza

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 21 listopada 2017 - 11:00, psliwowski

.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA[1]:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 1 kamery cyfrowej Canon Legria HF R86 oraz 1 radioodtwarzacza Philips AZ 780 stanowiących nagrody dla laureata nagrody specjalnej przeglądu artystycznego „OSPAR”.

 

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

Nie dotyczy

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 100 %

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do 04  grudnia  2017r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego.

2.       Ofertę należy:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mgwarda@um.warszawa.pl  do  dnia 23 listopada 2017 r. do godz. 12:00.   

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

e.       Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
[1] W przypadku zamówień finansowanych ze środków EFS, EFRR, FS o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, należy dodatkowo wpisać nazwę i kod CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 52.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz zapytania ofertowego
  (plik: formularz_zapytania_ofertowego.docx, file size: 15.81 KB)
  Pobierz