Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia 2 aparatów fotograficznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 listopada 2014 - 15:57, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia 2 aparatów fotograficznych


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 2 aparatów fotograficznych (kompaktowych lub lustrzanek) stanowiących nagrody dla laureatów przeglądu artystycznego „OSPAR”. Wymagane parametry techniczne:
Rozdzielczość: 12 -18 mln pikseli
Matryca: CMOS lub CMOS APS-C

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
Nie dotyczy

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
Nie dotyczy

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do dnia 25 listopada 2014 r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego.
Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: elipinska@um.warszawa.pl   do  dnia 12 listopada 2014 r. do  godz. 12

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zappytanie_ofertowe_aparaty.pdf, file size: 375.73 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_2_formularz_ofert_21_10_2014.doc, file size: 43.5 KB)
  Pobierz