Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia 4 tabletów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 15 listopada 2016 - 11:45, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 4 tabletów Lenovo TAB2 A10-30L LTE (X30L) wraz z etui i dodatkową kartą pamięci min. 16GB stanowiących nagrody dla laureata nagrody specjalnej przeglądu artystycznego „OSPAR”.

 

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy) Nie dotyczy.

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) Nie dotyczy.

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 100 %

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do 22 listopada 2016r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego.

2.       Ofertę należy:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mgwarda@um.warszawa.pl  do  dnia 17 listopada 2016 r. do godz. 12:00.  

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

e.       Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_tablety.pdf, file size: 46.97 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_zapytania_ofertowego.docx, file size: 15.78 KB)
  Pobierz