Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. dostawy produktów spożywczych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 10 maja 2019 - 14:11, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.       OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy: Kod CPV: 15800000 – 6  - Różne produkty spożywcze                       

Dostawa produktów spożywczych przeznaczonych na szkolenia dla przedstawicieli społeczności lokalnej oraz dla uczestników WARSZTATÓW ZDROWIENIA 
w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Asortyment i ilości produktów spożywczych, określone są w załączniku nr 1 
do zapytania ofertowego (formularz oferty), stanowiącego integralną część niniejszego zapytania.

2.        WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1)        Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż  4 zamówienia w okresie trwania umowy, średnio raz na kwartał.

2)        Dostawa następować będzie na podstawie pisemnego lub telefaksowego zamówienia przez upoważnione do tego osoby Zamawiającego, zamówienia będą składane w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

3)        Towary zostaną dostarczone transportem na koszt Wykonawcy przez Wykonawcę w terminie 24 godzin od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do: Biuro Pomocy 
i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy; ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa.

4)        Dostarczane produkty winny spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia nie powinien być krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.

5)        Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość częściowej zmiany asortymentu bez konieczności przeprowadzania dodatkowej procedury oraz zmiany zapisów zawartej umowy.

6)        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wybrane produkty spożywcze.

3.            WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1)        Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie przedmiotu zamówienia (oświadczenie),

2)        Posiadany potencjał techniczny oraz osoby niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),

3)   Posiadane uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia (oświadczenie),

4)        Realizacja zamówienia do 30 czerwca 2020 r. (oświadczenie),

5)        Potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie (oświadczenie).

 4.            KRYTERIA OCENY  OFERTY:

Cena brutto – 100%, przy czym 100 punktów otrzymuje Oferent przedstawiający najniższą cenę;

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.             TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

1)        Zamówienia będą realizowane w terminie od czerwca 2019 r. do czerwca 2020 r., sukcesywnie po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu dostawy i transportem dostawcy w terminie uzgodnionym podczas składania zamówienia.

2)        Miejscem dostawy zamówionych artykułów spożywczych jest Biuro Pomocy 
i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy; ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa.

3)        Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym  w drodze zapytania ofertowego.

6.            TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2)      Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bborawska@um.warszawa.pl do dnia 19.05.2019 r. Pliki stanowiące załącznik do e-maila nie mogą przekraczać 10 MB.

7.            INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
 2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
 3. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
 4. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
 6. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
 7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego.
 8.  Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
 9. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1231.43 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty.doc, file size: 717.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda_2.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz