Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. druk materiałów informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 11 października 2016 - 16:00, rkadej

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania i druku materiałów informacyjnych na potrzeby I seminarium rad seniorów m.st. Warszawy. W skład zapytania wchodzi: 1) wydruk publikacji „Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020” 2) opracowaniu projektu graficznego oraz wykonanie kalendarzy książkowych na 2017 rok


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Druk materiałów informacyjnych, tj.

Wydruk publikacji „Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”, o następujących parametrach:

·         nakład: 300 sztuk, format A4,

·         liczba stron – 94 strony + okładka 4 strony,

·         okładka – karton, matowa, szyta lub szyto-klejona, wydruk offsetowy,

·         środek – wydruk cyfrowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK), papier matowy 150-200 gr.

Opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie kalendarzy książkowych na 2017 rok

·         w formacie A5,

·         papier offset 80 g/m biały lub ecru, okładka 3 kolory pantone karton 300gr. lakierowana,

·         z nadrukowanym logiem Warszawskiej Rady Seniorów na okładce, oraz logotypem Miasta st. Warszawy,

 • kalendarium dzienne 2017 rok w języku polskim – trzy dni na stronie (pon. wt. śr.) i cztery dni na stronie (czw. pt. sob. niedz.),
 • skrócony kalendarz na 2016 i 2018 rok (jednostronicowe
 • druk ciemno niebieski lub czarny, święta i dni wolne od pracy-  kolor,

·         z dodatkową 4 stronicową wkładką teleadresową przygotowaną przez zamawiającego,

·          całość wyposażona w gumkę spinającą i zakładkę magnetyczną,

·         dodatkowe wyróżnienie dat 1.X. (międzynarodowy Dzień Osób Starszych), 21.I. (Dzień Babci), 22.X. (Dzień Dziadka), 25.IX-1.X. (Warszawski Tydzień Seniora), 20.X. (Europejski Dzień Seniora),

·         nakład 300 szt.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

a)    Zamawiający przekaże Wykonawcy wersję elektroniczną publikacji „Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”, logotyp Warszawskiej Rady Seniorów oraz treść 4 stronicowej wkładki do kalendarza w dniu podpisania umowy,

b)    Zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy książkowych z uwzględnieniem wzorcowych materiałów przekazanych przez zamawiającego. Projekty graficzne podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

c)    Wykonawca przystąpi do druku publikacji „Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020” oraz wykonania kalendarzy książkowych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przekazanej drogą elektroniczną,

d)     Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia druków własnymi środkami i na własny koszt do Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2 pok.16 w Warszawie.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

………………………………………………………………………………………………………………………

4.        KRYTERIA OCENY  OFERTY: cena: 100 %.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  02.11.2016r.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a)       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki 

b)       Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:[1]

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo

-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:

Małgorzata Borys-Dziedzic mborys@um.warszawa.pl   do  dnia 14.10.2016 r. do  godz. 15.00

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.     W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum,

b.     Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem,

c.     Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy,

d.     Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy,

e.     Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty,

f.       Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.


[1] Tryb składania ofert jest  wybierany indywidualnie do zapytania ofertowego

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_materialy_graficzne.pdf, file size: 1017.16 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_po_korekcie.docx, file size: 18.64 KB)
  Pobierz