Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. druku broszury informacyjnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 13 maja 2015 - 12:43, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. druku broszury informacyjnej w ramach projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Druk broszury informacyjnej dotyczącej projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, wg następującej specyfikacji:
a)    Nakład: 2000 szt.;
b)    Format: A5;
c)    Liczba stron: do 56;
d)    Kolor: 4+4;
e)    Gramatura okładki 200g i środka 115 g, kreda;
f)    Broszura w środkowej części zawierać będzie mapę w formacie A3 (po całkowitym rozłożeniu)
– kolor mapy 4+1. Mapa powinna rozkładać się z formatu A5 poprzez format A4 do formatu A3.
g)    Skład: kartki zszyte lub inny rodzaj, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

2.    WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
a)    Zamawiający przekaże Wykonawcy broszurę informacyjną w wersji elektronicznej, w dniu podpisania Umowy.
b)    Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego projektu druku, przekaże Zamawiającemu egzemplarz próbny wykonanego druku do akceptacji.
c)    Wykonawca przystąpi do druku broszury informacyjnej dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przekazanej drogą elektroniczną.
d)    Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wydrukowanych broszur informacyjnych własnymi środkami i na własny koszt na adres Canaletta 2, 00-098 Warszawa.
e)    Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia dostarczonych druków do wskazanych pomieszczeń, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %
inne: 0%

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
a)    co najmniej 180 szt. broszury w terminie do 20 maja 2015 r.
b)    pozostała część broszur w terminie do 27 maja 2015 r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a)    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
b)    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 14.05.2015 r. do godz. 12.00.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a)    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b)    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
c)    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d)    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_druk_broszury_informacyjnej.pdf, file size: 95.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy_-_druk_broszury_informacyjnej.doc, file size: 223 KB)
  Pobierz