Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. druku i dostawy broszury informacyjno-edukacyjnej AKTUALIZACJA

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 1 lutego 2017 - 17:23, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. druku i dostawy broszury informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”


Z uwagi na powstałe problemy techniczne oraz brak możliwości pobrania w dniu 08.02.2017 r. pliku pod linkiem zawartym w zapytaniu ofertowym, termin na złożenie oferty zostaje przedłużony do 10.02.2017 r. do godz. 12.00

Wersję graficzną broszury można pobrać pod nowym linkiem:

https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/TwPzr2EqqXFsyaZ

-----------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Druk i dostawa broszury informacyjno-edukacyjnej dotyczącej projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, wg następującej specyfikacji:
1.1 Nakład: 10 000 szt.;
1.2 Format: A5 (148x210 mm);
1.3 Okładka: karton 250 g z białym spodem, kolor 4+4, folia błysk;
1.4 Blok: 80 stron, kreda matowa 115g, kolor 4+4;
1.5 Kolorystyka: 4+4, CMYK (Żółty 0:35:90:0; Czerwony 0:95:100:0; Niebieski 100:10:0:10) + dwa logotypy: funduszy EOG i funduszy norweskich wydrukowane w odpowiednikach kolorów PMS: 187C i 647C + szablon „krzywa” PMS 187C);
1.6 Insert:
a) broszura w środkowej części zawierać będzie 2 mapy drukowane na 1 kartce,
w rozmiarze ok. 286x410 mm składanej do formatu ok. 143x205 mm:
• 1 mapa drukowana pionowo na stronie A, w formacie ok. 286x410 mm;
• 2 mapa drukowana poziomo na górnej połowie strony B, orientacja od prawej do lewej,
w formacie ok. 286x205 mm.
b) materiał: kreda matowa 115g, kolorystyka 4+4;
1.7 Skład (w tym insert): kartki zszyte, 2 zszywki.
1.8 Gwarancja: Wykonawca zapewni gwarancję na wykonany druk broszury informacyjno-edukacyjnej:
a) w przypadku gdy w okresie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, Zamawiający zgłosi nieprawidłowości do egzemplarzy wydruku broszury informacyjno-edukacyjnej, wynikające z błędów produkcyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty wydruku lub druku nowych egzemplarzy, zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego;
b) Wykonawca z terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, jest zobowiązany dostarczyć na koszt własny do siedziby Zamawiającego, odpowiednią liczbę egzemplarzy, prawidłowo wykonanych wydruków broszury informacyjno-edukacyjnej;
c) Zamawiający ma prawo do zgłoszenia nieprawidłowości drogą elektroniczną na skrzynkę mailową osoby kontaktowej lub oficjalną skrzynkę mailową Wykonawcy.

Uwaga!
Zamówienie nie obejmuje nadania numeru ISBN.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
2.1 Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, przekaże Zamawiającemu
1 egzemplarz wykonanego druku do akceptacji.
2.2 Wykonawca przystąpi do druku broszury informacyjno-edukacyjnej dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przekazanej drogą elektroniczną.
2.3 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wydrukowanych broszur własnymi środkami
i na własny koszt na adres ul. Canaletta 2, 00-098 Warszawa, od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00-15.00.
2.4 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wydrukowanych broszur w paczkach zawierających nie więcej niż po 200 egzemplarzy.
2.5 Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia dostarczonych druków do wskazanych pomieszczeń, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 usługi, polegające na druku, składzie i dostawie broszury/książki/publikacji, o objętości co najmniej 30 stron, w nakładzie co najmniej 5 000 egzemplarzy każda.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
4.1 Cena: 60 %
4.2 Jakość: 40% - w celu obliczenia liczby punktów, jaką otrzyma dana oferta w kryterium „Jakość”, zostanie przeprowadzona ocena próbnego asortymentu Oferenta. Oferent zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz próbny broszury zgodnie z postanowieniami pkt. 6.

W trakcie oceny egzemplarza próbnego, każdy z członków Komisji, składającej się z 3 pracowników Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy dokona oceny każdego egzemplarza próbnego broszury, przyznając ilość punktów w kategoriach: trwałość, materiał, kolorystyka, estetyka, zgodnie z przyjętymi zasadami określony w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego. 

Punkty przyznane w każdej kategorii przez każdego z członków Komisji dla każdego egzemplarza próbnego broszury zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę członków Komisji dokonujących oceny. Następnie tak otrzymane średnie arytmetyczne ze wszystkich kategorii zostaną zsumowane i otrzymana suma stanowić będzie liczbę punktów przyznanych ofercie w kryterium „Jakość”.

Jeżeli średnia arytmetyczna przyznana przez członków Komisji w danej kategorii oceny dla egzemplarza próbnego danego Oferenta będzie mniejsza niż 50,1 % punktów możliwych do uzyskania w danej kategorii, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego.

Uwaga!
Dostarczone egzemplarze próbne nie podlegają zwrotowi.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 14 dni kalendarzowych od podpisania Umowy.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1 Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz egzemplarz próbny wydruku broszury.
6.2 Formularz ofertowy należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, a egzemplarz próbny broszury należy dostarczyć na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2 pok. 6, 00-098 Warszawa z dopiskiem: „broszura dla p. Michała Świderskiego”, do dnia 08.02.2017 r. W przypadku wysłania egzemplarza próbnego pocztą/przesyłką kurierską liczy się data i godzina wpływu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
6.3 Do oferty należy dołączyć dokumenty (np. referencje, protokół odbioru) potwierdzające, że usługi wykazane w Formularzu ofertowym, na spełnienie warunków przystąpienia zapytania ofertowego, zostały wykonane należycie.

Uwaga!
W przypadku braku złożenia kompletnej Oferty tj. Formularza ofertowego, dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług wskazanych w Formularzu ofertowym oraz egzemplarza próbnego broszury w wyznaczonym terminie, Oferta zostanie uznana za niekompletną, niepodlegającą uzupełnieniu i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1 Egzemplarz próbny broszury należy przygotować w oparciu o wytyczne zawarte w Zapytaniu ofertowym, a także na podstawie wersji elektronicznej broszury informacyjno-edukacyjnej, którą można pobrać ze strony  https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/XEapWEqxSVCASjT.
7.2 W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
7.3 Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
7.4 Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
7.5 Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
7.6 Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie Umowy.
7.7 Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w przypadku braku otrzymania w ramach postępowania co najmniej dwóch ważnych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
7.8 Klauzule społeczne
7.8.1 Zamawiający wymaga, by Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zatrudniał do realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 z późn. zm.), osobę/osoby wykonującą/wykonujące następujące czynności: obsługa druku i składu broszury informacyjno-edukacyjnej lub dostawa broszury informacyjno-edukacyjnej do siedziby Zamawiającego:
a) obsługa druku i składu broszury informacyjno-edukacyjnej, w tym:
• druk okładki, bloku i insertu do broszury informacyjno-edukacyjnej;
• skład i zszycie broszury informacyjno-edukacyjnej;
• pakowanie broszury po 200 egzemplarzy; lub
b) dostawa broszury informacyjno-edukacyjnej, w tym:
• załadunek egzemplarzy broszury;
• dostawa do siedziby Zamawiającego;
• rozładunek i wniesienie egzemplarzy broszury do pomieszczeń Zamawiającego.
7.8.2 Zatrudnienie osoby, o której mowa w ppkt. 7.8.1 rozumiane jest jako zatrudnienie nowej osoby lub oddelegowanie osoby już zatrudnionej.
7.8.3 Wykonawca w dniu podpisania Umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie osoby/osób, zgodnie z wymogami określonymi
w ppkt. 7.8.1 i ppkt. 7.8.2 , w tym stosownego oświadczenia.
7.8.4 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z podwykonawcą takich postanowień, które będą nakładać na podwykonawcę obowiązki, o których mowa w ppkt. 7.8.1-7.8.3, o ile Wykonawca nie będzie zatrudniać osób, o których mowa  wyżej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_na_druk_broszury_projekt_age.pdf, file size: 1922.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_-formularz_oferty.doc, file size: 386.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 326.5 KB)
  Pobierz