Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. druku materiałów informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 21 lutego 2014 - 16:00, pszczesna

.


Przedmiot zamówienia, realizowany jest w ramach projektu pn.: „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Druk materiałów informacyjnych, dotyczących projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, tj.:

 1. 10 000 szt. ulotek wg specyfikacji: A5, kolor 4+4, gramatura 135g, kreda błysk;
 2. 800 szt. plakatów wg specyfikacji: A2, kolor 4+0, gramatura 150g, kreda błysk.

 

Termin realizacji zamówienia: do 03 marca 2014 r.

Kryteria wyboru oferty: 100% cena

 

Inne istotne warunki zamówienia:

1.       Zamawiający przekaże Wykonawcy wersję ulotki i plakatu w elektronicznym formacie, w dniu podpisania Umowy;

2.       Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego projektów druku, przekaże Zamawiającemu egzemplarze próbne wykonanych druków do akceptacji.

3.       Wykonawca przystąpi do druku plakatów i ulotek dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przekazanej drogą elektroniczną

4.    Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia druków ulotek i plakatów własnymi środkami i na własny koszt na adres Canaletta 2, 00-098 Warszawa i Górskiego 7, 00-033 Warszawa.

5.  Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia dostarczonych druków w miejscu ich dostawy, do wskazanych pomieszczeń, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

6.       Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej przez niego fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego w Biurze Pomocy i  Projektów Społecznych ul. Niecała 2 w Warszawie.

7.       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego w przedmiocie Zapytania Ofertowego;

8.       Dopuszcza się możliwość zamówienia uzupełniającego;

9.       Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Podpisaną Ofertę należy przygotować na wzorze Formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego i przesłać na:

Fax numer: +48224431442, lub pocztą elektroniczną na adres: mswiderski@um.warszawa.pl
do dnia 24.02. 2014 r. do godz. 15.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_druk.pdf, file size: 1136.79 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy_-_druk.doc, file size: 227.5 KB)
  Pobierz