Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. druku materiałów informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 18 września 2015 - 12:51, msadurska

Wydruk publikacji „Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020” oraz broszury informacyjnej „Rady Seniorów w Warszawie”.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Druk materiałów informacyjnych, tj.

a)    Wydruk publikacji „Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”, o następujących parametrach:

·         nakład: 300 sztuk, format A4

·         nakład: 100 sztuk, format A5

·         liczba stron – 94 strony + okładka 4 strony,

·         okładka – karton, matowa, szyta lub szyto-klejona, wydruk offsetowy,

·         środek – wydruk cyfrowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK), papier matowy 150-200 gr.,

 

b)    Wydruk broszury informacyjnej „Rady Seniorów w Warszawie”, o następujących parametrach:

·         nakład: 5000 sztuk

·         format wydania: A5,

·         liczba stron: 12 stron + okładka 4 strony,

·         okładka – karton, matowa, szyta lub szyto-klejona, wydruk offsetowy,

·         środek – wydruk offsetowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK), papier matowy 150-200 gr.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

a)    Zamawiający przekaże Wykonawcy wersje elektroniczne broszury „Rady Seniorów w Warszawie” oraz „Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”, w dniu podpisania umowy.

b)    Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego projektów graficznych, przekaże Zamawiającemu egzemplarze próbne wykonanych druków do akceptacji.

c)     Wykonawca przystąpi do druku po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przekazanej drogą elektroniczną.

d)     Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia druków własnymi środkami i na własny koszt do Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2 pok.16 w Warszawie.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

………………………………………………………………………………………………………………………

4.        KRYTERIA OCENY  OFERTY: cena: 100 %.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  2.10.2015 r. broszura informacyjna „Rady Seniorów w Warszawie”, 20.10.2015 r. publikacja „Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a)       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki 

b)       Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:

Wiktor Niziołek  ext.wniziolek@um.warszawa.pl  do  dnia 22.09. 2015 r. do  godz. 12.00

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.        Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.         Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 654.54 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
  (plik: formularz_ofertywpsirsww.doc, file size: 119 KB)
  Pobierz