Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. druku podręcznika dla seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 5 lutego 2016 - 10:51, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


UWAGA! W RAMACH PUNKTU 2.b WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ PRZEDSTAWIENIA ZAMAWIAJĄCEMU PRÓBY KOLORU WYDRUKU OKŁADKI I 4 STRON ŚRODKA.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

a) Wydruk i dostawa publikacji o następujących parametrach:
• format A4
• okładka – karton, matowa, szyta lub szyto-klejona, wydruk offsetowy
• środek – wydruk offsetowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK), papier matowy 150-200 gr
• sztuk 1600 –  120 stron + okładka

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
a. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej opracowanie graficzne publikacji.
b. Przygotowaną 1 szt. publikacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
c. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wydrukowanych publikacji na adres ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa oraz wniesienia publikacji do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
d. Dopuszcza się wysyłkę publikacji kurierem za potwierdzeniem odbioru.
e. Oferent posługuje się oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na edycję plików o rozszerzeniu: INDD.
f. Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty wyszczególnione w zapytaniu (druk we wskazanej liczbie egzemplarzy i  dostawę publikacji).

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO: -

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: cena: 100 %

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 14.03.2016 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie -  Małgorzata Nawrot ext.mnawrot@um.warszawa.pl  do  dnia 10 lutego 2016 r. do  godz. 12:00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

 

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: skan_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 125.77 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania.doc, file size: 118 KB)
  Pobierz