Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. ewaluacji on-going warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e-senior”.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 27 września 2017 - 15:56, rkadej

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji on-going warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e-senior”, realizowanego w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (dalej jako „model”). Wypracowanie modelu stanowi element edukacji seniorów, realizowanej w ramach programu „Warszawa Przyjazna Seniorom” w latach 2013-2020, który przyjęto uchwałą Nr LXXII/1870/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.            OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji on-going warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e-senior”, realizowanego w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (dalej jako „model”). Wypracowanie modelu stanowi element edukacji seniorów, realizowanej w ramach programu „Warszawa Przyjazna Seniorom” w latach 2013-2020, który przyjęto uchwałą Nr LXXII/1870/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013 r.

 

 

2.         WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 

2.1 Celem usługi jest analiza i ocena poniżej prezentowanych elementów modelu:

a.    kursów komputerowych dla początkujących prowadzonych w ramach projektu „Warszawski e-senior”.

Więcej informacji o projekcie:

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/projekty/warszawski-e-senior

oraz

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/zaj-cia-komputerowe/kursy-komputerowe-dla-pocz-tkuj-cych

b.    tematycznych kursów komputerowych dla średniozaawansowanych prowadzonych w ramach projektu „Wolontariat – Aktywna Warszawa (WAWA)”

Więcej informacji o projekcie:

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/zaj-cia-komputerowe/tematyczne-kursy-komputerowe

c.    indywidualnych konsultacji z zakresu obsługi nowych technologii udzielanych w ramach projektu prowadzenia Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora.

Więcej informacji o projekcie:

http://senioralna.um.warszawa.pl/PCWS

d.    materiałów, narzędzi wspomagających realizację kursów komputerowych, tj.: „Warszawski e-podręcznik seniora”, platforma edukacyjna dla seniorów (obecnie nieaktywna).

Więcej informacji o projekcie:

http://senioralna.um.warszawa.pl/zaj-cia-komputerowe/warszawski-e-podr-cznik-seniora

e.    zasad współpracy podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,       m.in.: Biura Pomocy i Projektów Społecznych, bibliotek, domów kultury, organizacji pozarządowych.

f.     opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji realizacji modelu w ramach pkt 2.1 lit. od a do e;

 

 

2.2 Przedmiot zamówienia polega na:

a.     opracowaniu szczegółowego raportu metodologicznego do ewaluacji
on-going, z uwzględnieniem minimalnych założeń metodologicznych prezentowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w formacie MS Power Point;

b.     przeprowadzeniu analizy danych zastanych;

c.      przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego;

d.     opracowaniu raportu ewaluacyjnego wraz z wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi modelu, zawierającego wnioski z analizy danych zastanych,
w formacie MS Power Point;

e.     opracowaniu 3 rodzajów ankiet ewaluacyjnych oraz przeprowadzenie
ich pilotażu;

f.       przygotowaniu sprawozdania z pilotażu w formacie MS WORD;

g.     przygotowaniu prezentacji multimedialnej w formacie MS Power Point, zawierającej najważniejsze wyniki i rekomendacje z badania ewaluacyjnego w ramach pkt 2.1 lit. od a do e, oraz jej zaprezentowaniu przez Wykonawcę w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

2.3 Minimum metodologiczne badania ewaluacyjnego wymagane przez Zamawiającego:

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowej koncepcji ewaluacji on-going oraz odpowiadających jej kryteriów ewaluacji i pytań badawczych z uwzględnieniem poniższych założeń:

 

2.3.1     Główne cele ewaluacji on-going

Celem badania ewaluacyjnego jest poznanie  rzeczywistych efektów realizowanych przedsięwzięć opisanych w pkt 2.1 lit. od a do e, według następujących kryteriów ewaluacyjnych: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość.

 

 

 

Kryterium ewaluacji

Przykładowe pytania badawcze

Trafność

W jakim stopniu cele projektów są zgodne z potrzebami osób starszych, uczestniczących w projekcie?

W jakim stopniu forma zajęć, konsultacji spełnia oczekiwania seniorów?

Jak oceniają model podmioty zaangażowane w jego realizację?

Efektywność

Jak seniorzy oceniają dostępność, zakres, harmonogram zajęć prowadzonych w ramach miejskiego modelu edukacji cyfrowej seniora?

Czy poniesione nakłady w projektach są ekonomiczne?

Skuteczność

Czy udział w projekcie wpłynął na wzrost wiedzy i umiejętności cyfrowych uczestników?

Jak sami uczestnicy oceniają poziom swojej wiedzy i umiejętności cyfrowych?

Jak przebiega współpraca między różnymi podmiotami?

Jakie czynniki wpływają na skuteczność modelu, stopień realizacji jego celów?

Użyteczność

Czy w codziennym życiu seniorzy wykorzystują wiedzę                                i umiejętności związane z uczestnictwem w projekcie?

Jak oceniają materiały, narzędzia wspomagające realizację kursów komputerowych, tj.: „Warszawski e-podręcznik seniora”, platforma edukacyjna dla seniorów?

Jak uczestnicy modelu oceniają udzielone wsparcie?

Trwałość

 

Czy udział w projekcie wpłynął na poziom integracji, kształtowania trwałych relacji w grupie?

Jaka jest ocena oddziaływania społecznego projektu?

Innowacyjność

W jakim stopniu realizowane projekty wnoszą nowe rozwiązania do edukacji osób starszych?

Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w celu zwiększenia efektywności modelu?

W zależności od przyjętej szczegółowej koncepcji metodologicznej badania ewaluacyjnego dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

 

 

2.3.2     Główny cel kursów podstawowych

Celem ogólnym projektu jest umożliwienie seniorom nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania się w internecie.

 

 

2.3.3    Główny cel kursów średniozaawansowanych w ramach projektu „Wolontariat – Aktywna Warszawa (WAWA)”

Celem ogólnym projektu jest utrzymanie samodzielności osób starszych poprzez zwiększenie wiedzy na temat możliwości i korzyści, jakie daje korzystanie z internetu oraz poprawę umiejętności cyfrowych.

 

 

2.3.4     Główny cel działania Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora

Celem ogólnym jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez stworzenie 31 Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora, w których osoby 60+ mogą otrzymać indywidualne porady dotyczące konkretnego problemu z tabletem, smartfonem, aparatem cyfrowym lub laptopem.

 

 

2.4  W ramach badania ewaluacyjnego użyte mają być następujące metody badawcze:

 

2.4.1    Analiza danych zastanych prowadzona na podstawie dokumentów, danych dostarczonych przez Zamawiającego, obejmujących:

a.  poniższe opracowania:

- opracowanie „Działania podejmowane przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy w 2015 roku z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu warszawskich seniorów”, w tym opis i wskaźniki działań w ramach modelu edukacji cyfrowej seniorów, realizację projektu „Warszawski e-senior”, realizację projektu „Warszawa Przyjazna Wiekowi 3.0 czyli sztuka dla edukacji cyfrowej”,

- opracowanie „Działania podejmowane przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy w 2016 roku z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu warszawskich seniorów,” w tym opis i wskaźniki działań w ramach modelu edukacji cyfrowej seniorów, realizację projektu „Warszawski e-senior”, realizację projektu „E-senior -integracja dla edukacji”,

- opracowanie „Zestawienie i ogólny opis działań podejmowanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy w okresie od stycznia do września 2017 roku z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu warszawskich seniorów”, w tym projektu „Warszawski e-senior”.

b.  dokument „Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”, opisujący potrzebę wprowadzenia projektów edukacji cyfrowej seniorów oraz obejmujący tło projektu i jego kontekst w realizacji polityki senioralnej realizowanej przez Urząd m. st. Warszawy.

 

 

2.4.2    Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) obejmujące uczestników modelu                           w podziale na następujące gruby badawcze:

 

Badane grupy FGI

 

Grupa

Kryteria rekrutacji*

Liczba wywiadów

Liczba scenariuszy

Seniorzy – kurs podstawowej obsługi komputera

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek, zróżnicowane placówki, osoby zadowolone z usługi

 1 FGI

 

 

 

 

 

 

 

1

Seniorzy – kurs podstawowej obsługi komputera

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek (od 60+) zróżnicowane placówki, osoby niezadowolone z usługi

 1 FGI

Seniorzy – kurs średniozaawansowany

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek (od 60+) zróżnicowane placówki, osoby zadowolone z usługi

1 FGI

Seniorzy – kurs średniozaawansowany

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek (od 60+) zróżnicowane placówki, osoby niezadowolone z usługi

1 FGI

Seniorzy – korzystający z Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek (od 60+) zróżnicowane placówki, osoby zadowolone z usługi

1 FGI

 

 

 

1

Seniorzy – korzystający z Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora

zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek (od 60+) zróżnicowane placówki, osoby niezadowolone z usługi

1 FGI

Doradcy cyfrowi

Zróżnicowane placówki, zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek

1 FGI

 

1

Asystenci cyfrowi                           i wolontariusze

Zróżnicowane placówki, zróżnicowana płeć, zróżnicowany wiek, proporcjonalny dobór asystentów i wolontariuszy

1 FGI

 

1

Osoby zarządzające w placówkach realizujących model

Zróżnicowane placówki

1 FGI

 

1

Przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujący model

Zróżnicowane placówki

1 FGI

 

1

Ogółem

 

10 FGI

6 scenariuszy

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zastrzega sobie prawo wprowadzenia maksymalnie 4 dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych przy opisanych powyżej grupach badawczych.

 

 

2.4.3    Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym opis metod i narzędzi badawczych, opis grup badawczych oraz kryteria doboru respondentów do badania.

 

2.4.4 Raport ewaluacyjny będzie składał się z następujących elementów:

-        opisu przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);

-        kryteriów oceny i pytań badawczych;

-        opisu przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;

-        opisu wyników badania ewaluacyjnego;

-        wniosków i rekomendacji dotyczących realizacji Modelu Edukacji Cyfrowej Seniora, w tym wytycznych dotyczących dalszego sposobu realizacji projektu oraz zwiększenia jego efektywności pod kątem przyjętych celów projektowych.

 

2.4.5    Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego przez Wykonawcę nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, np. podczas wybranego wydarzenia/konferencji.

 

2.4.6 Założenia do badania realizowanego techniką FGI

-        Celem badań fokusowych będzie określenie rezultatów, oczekiwań i wyzwań dla poszczególnych grup, biorących udział w badaniu.

-        Wykonawca zrealizuje 10 zogniskowanych wywiadów grupowych z osobami, które spełniają kryteria rekrutacji opisane w pkt 2.4.2.

-        Wywiady FGI będą prowadzone według scenariuszy przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

-        Badanie FGI zostanie przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego scenariuszami.

-        Wywiady FGI będą prowadzone przez moderatora posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w moderowaniu zogniskowanych wywiadów grupowych.

-        W każdym ze zogniskowanych wywiadów grupowych będzie uczestniczyło 6-7 respondentów.

-        W przypadku problemów z rekrutacją respondentów do badania FGI, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia mini fokusów obejmujących od 3 do 4 osób w grupie.

-        Długość każdego ze zogniskowanych wywiadów grupowych wynosić będzie ok. 120 minut.

-        Zogniskowane wywiady grupowe będą realizowane w sali fokusowej zapewniającej możliwość obserwacji wywiadów z tzw. podglądowni (za pośrednictwem lustra weneckiego), znajdującej się na terenie m.st. Warszawy, zapewnionej przez Wykonawcę.

-        Wykonawca zapewni poczęstunek oraz wynagrodzenie dla respondentów.

-        Wszystkie zogniskowane wywiady grupowe zostaną nagrane.

-        Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów w okresie 3 dni roboczych od zakończenia wywiadu.

-        Do zadań moderatora należy przygotowanie kwestionariuszy rekrutacyjnych.

-        Zamawiający ma prawo wyłączyć z prowadzenia wywiadu grupowego moderatora, który w jego ocenie zagraża prawidłowej realizacji FGI.

-        Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania niezbędnych materiałów wykorzystywanych w trakcie prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych (w tym wszelkich materiałów wykorzystywanych przy realizacji technik projekcyjnych).

-        Dokładne terminy (daty oraz godziny) zogniskowanych wywiadów grupowych zostaną ustalone z Zamawiającym i wymagają jego akceptacji.

-        Za rekrutację respondentów do badania odpowiada Wykonawca.

-        Wykonawca przeprowadzi rekrutację respondentów na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kwestionariusza rekrutacyjnego.

-        Wykonawca przygotuje scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego i przekaże go do konsultacji Zamawiającemu.

-        Po zapoznaniu się z uwagami Zamawiającego Wykonawca opracuje ostateczną wersję scenariusza, na podstawie, którego przeprowadzi zogniskowane wywiady grupowe.

-        Po przeprowadzonych zogniskowanych wywiadach grupowych Wykonawca przygotuje transkrypcje, które zostaną przekazane Zamawiającemu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

 

2.4.7 Założenia badawcze dotyczące ankiet ewaluacyjnych oraz pilotażu:

-        Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 3 rodzajów papierowych ankiet ewaluacyjnych, wypełnianych samodzielnie przez seniorów, służących diagnozie potrzeb oraz oczekiwań uczestników modelu oraz ocenie jakości zajęć kursów komputerowych prowadzonych na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz indywidualnych konsultacji prowadzonych z zakresu obsługi nowych technologii;

-        Opracowane przez Wykonawcę narzędzie badawcze ma służyć m.in. wzmocnieniu modelu edukacji cyfrowej seniorów;

-        Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pilotażu papierowych ankiet wśród nie mniej niż 30 osób;

-        Za opracowanie graficzne ankiet oraz ich powielenie odpowiada Wykonawca;

-        Pilotaż narzędzia będzie prowadzony w placówkach wskazanych przez Zamawiającego lub w innym miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego;

-        Wykonawca określi dokładny sposób prowadzenia badania pilotażowego;

-        Kryteria doboru respondentów do badania pilotażowego zostaną opracowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego;

-        Termin przeprowadzenia badania pilotażowego zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu umowy w drodze kontaktów roboczych;

-        W ciągu nie później niż 2 dni roboczych od zakończenia pilotażu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z pilotażu w formacie MS WORD, z propozycjami zmian w ankietach ewaluacyjnych wraz z ich uzasadnieniem.

 

2.5      Dodatkowe zapisy:

 

2.5.1    Opisana powyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

2.5.2    Usługa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2.5.3    Wykonawca zobowiązany jest do spełnienie wymogów dotyczących ochrony danych osobowych wraz z wymogami dotyczącymi przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych.

 

2.6      Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z terminami określonymi w umowie:

a.    Raportu metodologicznego w formacie MS Power Point;

b.    Raportu ewaluacyjnego w formacie MS Power Point wraz z wnioskami z przeprowadzonej analizy danych zastanych;

c.    Scenariuszy wywiadów FGI;

d.    Prezentację dotyczącą wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego w formacie MS Power Point;

e.    Transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów FGI;

f.     Ostateczne propozycje trzech rodzajów ankiet ewaluacyjnych;

g.    Sprawozdania z pilotażu w formacie MS WORD;

 

2.7 Sposób przekazania materiałów

 

Wszystkie materiały i wyniki badania ewaluacyjnego opisane w pkt 2.6 lit a-g zostaną przekazane Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego, w ciągu nie więcej niż 3 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji badania. 

 

 

3             WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności, należycie zrealizowali co najmniej 3 badania ewaluacyjne. (tabela nr 1)

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY 100% (100 pkt):

 

a)    60% (60 pkt) – „cena brutto”

 

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia według następującego wzoru:

 

Najniższa cena ofertowa brutto

Pc = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%

                    cena oferty badanej

 

b)    30% (30 pkt) - Doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych dotyczących programów i projektów społecznych, przeprowadzonych z wykorzystaniem zogniskowanych wywiadów pogłębionych (FDI), potwierdzone referencjami z ostatnich trzech lat (Tabela nr 2)

- 5 pkt: 1 badanie,

- 10 pkt: 2 badania,

- 15 pkt: 3 badania,

- 20 pkt: 4 i więcej badań.

 

c)    10% (10 pkt) – Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu specyfiki pracy z osobami starszymi, potwierdzone udziałem w badaniach, analizach i ocenach w obszarze polityki senioralnej, potwierdzone referencjami z ostatnich trzech lat (Tabela nr 3)

- 5 pkt: 1 projekt,

- 10 pkt: 2 projekty,

- 15 pkt: 3 projekty,

- 20 pkt: 4 i więcej projektów.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  

 

od dnia podpisania Umowy do 8 grudnia 2017r., gdzie:

a)     raport metodologiczny zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;

b)     raport ewaluacyjny zostanie przedłożony Zamawiającemu nie później niż 1 grudnia 2017 r.;

c)     pilotaż ankiet wraz z wnioskami zostanie przedłożony nie później niż 5 grudnia 2017 r.;

d)     publiczna prezentacja wyników badania ewaluacyjnego przez Wykonawcę zostanie przedstawiona nie później niż 10 grudnia 2017 r.

 

 

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz referencje.

2.    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.iprzybyla@um.warszawa.pl, do dnia 3 października 2017 do godz. 16.00.

 

7.         INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a)    Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

b)    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

c)    Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

d)    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

e)    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

f)     Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury u Zamawiającego, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku u Zamawiającego, zgodnie z Umową/ zamówieniem.

g)    Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h)   Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: 2017_09_27_zapytanie_ofertowe_skan.pdf, file size: 3739.3 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zapytania
  (plik: 2017_09_26_formularz_do_zapytania_ofertowego_zal._1_0.docx, file size: 96.02 KB)
  Pobierz