Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. ewaluacji LSW + ZMIANA TERMINU + WYJAŚNIENIA

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 5 czerwca 2017 - 13:22, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. ewaluacji Lokalnych Systemów Wsparcia w ramach projektu "Rewitalizacja - wspólna sprawa"


ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 12.06.2017 R. DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Pytanie:
W zapytaniu ofertowym jest zapis mówiący, że: „7.5. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum”.
Nie znalazłem jednak zapisu dotyczącego konsorcjów tworzonych przez firmy. W związku z tym chciałbym prosić o informację: Jakie podpisy są wymagane w ofercie składanej przez konsorcjum firm?

Odpowiedź:
W przypadku konsorcjum osób prawnych bądź osób prawnych i osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum. Osoba wskazana do reprezentowania konsorcjum powinna dysponować pełnomocnictwem od członków konsorcjum.
Osobą do reprezentowania konsorcjum może być osoba trzecia powołana na podstawie porozumienia konsorcjantów albo jeden z konsorcjantów. Należy pamiętać, że do każdej czynności powodującej umocowanie należy stosować przepisy o prawidłowej reprezentacji podmiotu. Umocowany konsorcjant działa na zasadach reprezentacji właściwej dla jego formy prawnej (ew. umowy, statutu).

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Zmianie ulega pkt. 7 Zapytania ofertowego, do którego dodaje się pkt. 7.12 o treści:
 „7.12 W przypadku konsorcjum osób prawnych bądź osób prawnych i osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum. Osoba wskazana do reprezentowania konsorcjum powinna dysponować pełnomocnictwem od członków konsorcjum.”

2. Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

2. Pytanie:
a) Mam pytanie o formę konsorcjum osób fizycznych  - Państwo dopuszczają taką możliwość a w jakiej formie wtedy podpisywana jest umowa z wykonawcą – umowa o dzieło? A jeśli jest kilku konsorcjantów to wtedy sa umowy na każdego z nich?
b) A jak wygląda w takim przypadku wykazywanie doświadczenia firmy (konsorcjum) – jeśli to są osoby fizyczne?

Odpowiedź:
a) W przypadku konsorcjum osób fizycznych umowa podpisywana jest z konsorcjum, bądź reprezentantem konsorcjum (umowę mogą podpisać wszyscy członkowie konsorcjum, bądź osoba, która ma pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum). Rodzaj umowy to umowa zlecenie.
b) Doświadczenie konsorcjum osób fizycznych to doświadczenie osób wchodzących w skład konsorcjum.

--------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 9.06.2017 R. DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWE W ZAKRESIE TERMIMU REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Pytanie:
Czy jest tak, że dany podopieczny jest pod opieka jednaj organizacji z konsorcjum czy też wokół tego podopiecznego pracuje kilak organizacji z konsorcjum? /Czy poszczególni adresaci korzystali zwykle ze wsparcia oferowanego przez jedną organizację w ramach konsorcjum, czy też ze wsparcia wielu organizacji?

Odpowiedź:
Podopieczny (Adresat) projektu, objęty był wsparciem różnych organizacji wchodzących w skład konsorcjum. Adresat mógł brać udział w działaniach organizowanych przez  kilka organizacji wchodzących w skład konsorcjum w zależności od potrzeb. Kilka organizacji w ramach konsorcjum mogło „pracować” nad
1 podopiecznym.

2. Pytanie:
Jak oceniacie Państwo dostępność osób do badania w wakacje, – bo badanie zaplanowano na najtrudniejszy czas szczególnie, jeśli idzie o przedstawicieli placówek szkolnych?

Odpowiedź:  
Zamawiający zdecydował o przedłużeniu terminu realizacji Zamówienia do dnia 15 września 2017 r.

3. Pytanie:
Szukam informacji w Internecie na temat skali obu projektów – czy mogłabym prosić
o informację, co w ramach Projektu TU PRAGA i BAZA jest realizowane, ilu jest odbiorców planowanych w ramach ofert? /Jaka była dotychczas w przybliżeniu liczba adresatów projektu BAZA i projektu TU PRAGA?

Odpowiedź:
Liczba Adresatów projektu BAZA:
a) w okresie: 01.06.2013 r. - 31.12.2014 r. – ok. 1000 Adresatów,
b) w okresie: 15.10.2015 r. - 31. 12.2016 r. – ok. 800 Adresatów,

Liczba Adresatów projektu TU PRAGA:
c) w okresie : 01.08.2013 r. - 30.06.2015 r. -  600 Adresatów,
d) w okresie: 01.07.2015 r. - 31. 12.2016 r. - 400 Adresatów.

4. Pytanie:
W kontekście ww. pytania każde dziecko uczestniczące w tych projektach byłoby liczone tylko raz, nawet, jeśli uczestniczyło  w różnych zajęciach i korzystało z różnych form wsparcia w różnych okresach czasu?

Odpowiedź:  NIE
a) Adresaci byli liczeni oddzielnie dla każdego okresu projektu BAZA tj., jeśli dziecko uczestniczyło w działaniach w projekcie BAZA w okresie: 01.06.2013 r. - 31.12.2014 r. oraz w okresie 15.10.2015 r. - 31. 12.2016 r. to było policzone w każdym z okresów jako 1 uczestnik (to samo dziecko zostało policzne oddzielnie w każdym
z okresów).

b) Adresaci byli liczeni, oddzielnie w każdym okresie projektu TU PRAGA tj., jeśli dziecko uczestniczyło
w działaniach w projekcie TU PRAGA w okresie: 01.08.2013 r. - 30.06.2015 r. oraz w okresie 15.10.2015 r. - 31. 12.2016 r. to było policzone w każdym z okresów jako 1 uczestnik (to samo dziecko zostało policzne oddzielnie w każdym z okresów).

5. Pytanie:
Jak rozumieć zapis „z uwzględnieniem pkt.5” w punkcie 2.1.3-1 zapytania? Co miałoby oznaczać studium przypadku bez uwzględnienia pkt.5?

Odpowiedź:  
Zapis oznacza, że wybrane studia przypadku powinny dostarczyć wiedzy i odpowiadać na pytania przedstawione w pkt. 5. Studium przypadku Zapytania ofertowego. Gdyby studia przypadku nie uwzględniały pkt.5 wówczas byłoby tak przeprowadzone, że nie dawałoby wiedzy ani odpowiedzi na ww. pytania.

6. Pytanie:
Czy przy ocenie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia (p. 4.2 zapytania) będą brane pod uwagę projekty z ostatnich 2 lat (tak, jak w punkcie 3.2-2), czy też z dowolnego okresu?

Odpowiedź:   Dowolnego okresu.
Przy ocenie kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia”  Wykonawca może wykazać badania/ewaluacje przeprowadzone w dowolnym okresie, a zatem również te przeprowadzone
w okresie wcześniejszym niż ostatnie 2 czy 3 lata.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWE W ZAKRESIE TERMIMU REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1. Zmianie ulega pkt.5 Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:
„5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania Umowy do dnia 15 września 2017 r.
1. wstępny raport metodologiczny zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;
2. raport  metodologiczny zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;
3. uchylony;
4. projekt raportu ewaluacyjnego oraz prezentacji multimedialnej zostaną przedłożone Zamawiającemu nie później niż 30 dni kalendarzowych przed terminem realizacji Zamówienia.”

2. Zmianie ulega pkt. 6.2 Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:
„ 6.2 Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: pradecka@um.warszawa.pl  w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  13 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.”

3. Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonywanie usługi: ewaluacji Lokalnych Systemów Wsparcia.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” (dalej: Projekt) realizowany jest na podstawie umowy o przyznaniu dotacji, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a m.st. Warszawą.
W realizację Projektu zaangażowane są Biura Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe,  jednostki organizacyjne m. st. Warszawy oraz Muzeum Warszawy. Projekt ma na celu wypracowanie modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (kod CPV 79419000-4, Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji):
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji procesu realizacji przez konsorcjum organizacji projektu BAZA oraz przez konsorcjum organizacji projektu TU PRAGA,w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia.

Lokalny System Wsparcia (dalej: LSW) to model współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i niepublicznymi, w tym organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin. LSW ma na celu zapewnienie całościowej oferty usług dostosowanych do potrzeb rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz integrację działań prowadzonych przez lokalne podmioty na rzecz rodziny.

LSW realizowany jest, jako zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2013 – 2017 na podstawie Programu „Rodzina” na lata 2010-2020 . Miasto zleca realizację ww. zadań publicznych organizacjom pozarządowym w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późń. zm.). Organizacje pozarządowe realizują ww. zadania publiczne, tworząc partnerstwa zwane konsorcjami.

1.2. Słowniczek:
Adresat - osoby wskazane w ogłoszeniach o otwartych konkursach, tj. dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat oraz ich rodziny,

Cel - wskazany w pkt III.6 ofert  „Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji” złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert, zwany dalej Cel,

Działanie - wskazane w pkt III.8 ofert „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”  złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert, zwane dalej Działaniem.

Konsorcjum – partnerstwo organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujące projekt.
Konsorcja objęte Zamówieniem to:
Konsorcjum realizujące projekt BAZA, w skład, którego wchodzi dziewięć (9) organizacji:
1. Kościół Armia Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej
2. Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej” - Praga Północ
3. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
4. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
5. Stowarzyszenie Dla Rodzin
6. Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom"
8. Stowarzyszenie Mierz Wysoko
9. Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Liderem Konsorcjum w okresie od 01.06.2013 r. do 31.12.2014 r. oraz w okresie od 15.10.2015 r. do 31.12.2017 r.,  było i jest: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom".

Konsorcjum realizujące projekt TU PRAGA, w skład, którego wchodzi pięć (5) organizacji:
1. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
2. Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej” - Praga Północ
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”
4. Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci"
5. Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Liderem Konsorcjum w okresie od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r. było: Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci"
Liderem Konsorcjum w okresie od 15.10.2015 r. do 31.12.2017 r. jest: Stowarzyszenie „Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej” - Praga Północ.
Biuro - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, odpowiedzialne za zlecenie w imieniu Miasta st. Warszawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późń. zm.) realizacji projektów BAZA i TU PRAGA. 

Oferta – oferta złożona przez Konsorcjum w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, która uzyskała dofinansowanie od Miasta.

Otwarty konkurs ofert – konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, ogłoszony:
Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 4080/2013 z dnia 27.03.2013 r.
lub
Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 4410/2013 z dnia 31.05.2013 r.
lub
Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 616/2015 z dnia 14.05.2015 r.
lub
Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1292/2015 z dnia 11.09.2015 r. 

Partnerzy - instytucje publiczne, niepubliczne działające na danym obszarze na rzecz pomocy dziecku i rodzinie współpracujące z Konsorcjum przy realizacji projektów.

Projekt - zadanie publiczne (które uzyskało dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert) o nazwie:
• BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji, zwane dalej BAZA,
realizowane w okresie od 01.06.2013 r. do 31.12.2014 r., przez Konsorcjum realizujące projekt BAZA, kwota dotacji: 1 671 810,00 zł 
oraz
realizowane w okresie od 15.10.2015 r. do 31.12.2017 r., przez Konsorcjum realizujące projekt BAZA, kwota dotacji: 2 765 000,00 zł 

• Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL, zwane dalej TU PRAGA,
realizowane w okresie od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r., przez Konsorcjum realizujące projekt TU PRAGA, kwota dotacji: 1 782 831,00 zł 
oraz
realizowane w okresie od  01.07.2015 r. do 31.12.2017 r., przez Konsorcjum realizujące projekt TU PRAGA, kwota dotacji: 2 484 075,00 zł 

Projekty skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i ich rodzin i realizowane na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.

Realizacja projektów – to prowadzone przez Biuro, Konsorcja oraz Partnerów czynności związane z realizacją umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Sprawozdanie - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, składane przez Konsorcjum do Biura, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Zadanie publiczne – zadanie określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, tj.: prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze rewitalizowanym Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na obszarze rewitalizowanym Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.

1.3. Cel główny ewaluacji:
Celem ewaluacji jest analiza i ocena procesu realizacji oraz efektów projektów BAZA i TU PRAGA oraz sformułowanie na ich podstawie wniosków i rekomendacji służących udoskonaleniu procesu realizacji LSW.

1.4. Cele szczegółowe ewaluacji:
1.4.1. analiza oraz ocena procesu realizacji projektów BAZA i TU PRAGA i ich efektów, w tym identyfikacja problemów, barier i najlepszych praktyk,
1.4.2. sformułowanie wniosków i rekomendacji służących udoskonaleniu procesu realizacji LSW.

1.5. Zakres ewaluacji:
1.5.1. Ze względu na podmioty zaangażowane w realizację projektów BAZA i TU PRAGA:
 - Biuro,
 - Konsorcja,
 - Partnerzy.

1.5.2. Ze względu na adresatów wsparcia.
1.5.3. Ze względu na kryteria ewaluacyjne: trafność, skuteczność, efektywność.
1.5.4. Ze względu na okres realizacji: 01.06.2013 r. –  31. 12.2016 r.   
Ewaluacja  obejmie okresy realizacji zadań publicznych jak poniżej:
 - w przypadku projektu BAZA: 01.06.2013 r. - 31.12.2014 r. oraz 15.10.2015 r. - 31. 12.2016 r.
 - w przypadku projektu TU PRAGA: 01.08.2013 r. - 30.06.2015 r. oraz 01.07.2015 r. - 31. 12.2016 r.
 
1.6. Zagadnienia i pytania badawcze:
Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, dokonania ich analizy oraz udzielenia odpowiedzi na postawione poniżej pytania badawcze. Lista przedstawionych pytań ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej przez Wykonawcę koncepcji metodologii dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę. Ostateczna lista pytań badawczych zostanie opracowana na podstawie oferty Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

1.6.1. Pytania badawcze w odniesieniu do diagnozy zawartej w ofertach na dofinansowanie projektów BAZA i TU PRAGA
1. Czy działania były odpowiedzią na problemy i potrzeby wskazane w pkt III.2 ofert „Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków”?

1.6.2. Pytania badawcze w odniesieniu do sposobu monitorowania zawartego w ofertach na dofinansowanie projektów BAZA i TU PRAGA
1. Czy na podstawie przedstawionego w pkt III.10 ofert „Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego” zestawu wskaźników można stwierdzić, że wskaźniki te zostały trafnie dobrane do monitorowania założonych celów oraz działań?
2. Czy na podstawie przedstawionego w pkt III.10 ofert „Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego” zestawu wskaźników można stwierdzić, że cele wskazane w ofercie oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert zostały osiągnięte?
3. Czy na podstawie przedstawionego w pkt III.10 ofert „Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego” zestawu wskaźników można stwierdzić, że wskaźniki są powiązane z diagnozą zwartą w pkt III.10 ofert „Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków”?
4. Czy na podstawie przedstawionego w pkt III.10 ofert „Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego” zestawu wskaźników można stwierdzić, że działania były/są skuteczne?
5. Jaka jest dostępność danych na potrzeby monitorowania zgodnie z zestawieniem wskaźników zawartym w pkt III.10 ofert „Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego”?
6. Czy i w jaki sposób był dotychczas monitorowany przebieg i efekty realizacji projektów BAZA i TU PRAGA w zakresie jego poszczególnych celów i działań przez Biuro i Konsorcja?
7. Jakie słabe/mocne strony wskazuje Biuro i Konsorcja w zawartym w pkt III.10 ofert „Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego” zestawie wskaźników ? Gdzie identyfikują największe problemy /barieryw sposobie monitorowania realizacji projektów BAZA i TU PRAGA?
8. Czy i jakie zmiany i/lub uzupełnienia należy wprowadzić w zawartym w pkt III.10 ofert „Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego” zestawie wskaźników, biorąc pod uwagę ich trafność oraz możliwość pomiaru i dostępność danych do pomiaru?
9. Czy w przyszłych otwartych konkursach ofert Biuro powinno zaproponować inny zestaw mierników do monitorowania realizacji projektów BAZA i TU PRAGA, niż te zawarte w Załączniku nr 5 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na podstawie Zarządzeń nr:
 Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 616/2015 z dnia 14.05.2015 r.
lub
 Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1292/2015 z dnia 11.09.2015 r. 

Poniższe mierniki są obligatoryjne dla Konsorcjów:
 - Średnia ocen szkolnych,
 - Ocena z wybranego wspieranego przedmiotu,
 - Frekwencja szkolna,
 - Ocena zachowania,
 - Funkcjonowanie dziecka w poszczególnych obszarach kompetencji społecznych,
 - Odsetek dzieci, które są w projekcie BAZA i TU PRAGA , których rodzice/opiekunowie prawni również objęci są oddziaływaniami (w stosunku do tych które są w projektach BAZA i TU PRAGA a nie ma prowadzonej pracy z rodziną),
 - % Dzieci objętych wsparciem, wytypowanych przez szkoły w stosunku do liczby wszystkich wytypowanych przez szkoły dzieci, 
 - Liczba inicjatyw lokalnych podejmowanych przez konsorcjum,
 - Ocena jakościowa współpracy.

1.6.3. Pytania badawcze w odniesieniu do realizowanych działań i celów w ramach projektów BAZA i TU PRAGA
1. Czy działania zostały trafnie dobrane do celów, które miały osiągnąć? Czy można stwierdzić, że były skuteczne?
2. Czy spełnione zostały „oczekiwania w ramach realizacji zadania” wskazane w części 3 ogłoszeń o otwartym konkursie ofert „Opis zadania (Formy)”?
3. Czy można stwierdzić, które działania były najmniej, a które najbardziej skuteczne?
4. Czy wskutek realizacji działań nastąpiły jakieś efekty uboczne? Jeśli tak, to czy były one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów czy też niekorzystne bądź neutralne?
5. Czy na podstawie dostępnych danych można stwierdzić o efektywności poszczególnych działań?
6. Które działania, zdaniem Konsorcjów były najtrudniejsze do realizacji (nastręczyły najwięcej problemów)? Jak można usprawnić ich realizację?
7. Czy wdrażane były modelowe standardy dla Placówek Wsparcia Dziennego i streetworkerów wyznaczone w Standardach programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy  oraz Standardach pracy środowiskowej kierowanej do dzieci i młodzieży realizowane przez: wychowawców podwórkowych streetworkerów – pedagogów ulicy streetworkerów młodzieży w m.st. Warszawa  w ramach projektów BAZA i TU PRAGA?
8. Czy jakieś cele nie zostały osiągnięte? Jeśli tak, to dlaczego i jak można to naprawić w przyszłości?
9. Jakie słabe/mocne strony wskazuje Biuro i Konsorcja w procesie realizacji projektów BAZA i TU PRAGA? Jakie identyfikują największe problemy/bariery w procesie realizacji projektów BAZA i TU PRAGA?
10. Czy i jakie zmiany i/lub uzupełnienia należy wprowadzić by usprawnić realizację projektów BAZA i TU PRAGA?

1.6.4. Pytania badawcze w odniesieniu do zarządzania w ramach projektów BAZA i TU PRAGA przez Konsorcja oraz Biuro
1. Czy i jakie problemy wystąpiły w związku z dotychczasowym przebiegiem zarządzania projektami BAZA i TU PRAGA? Czy zostały rozwiązane i w jaki sposób? Jeśli nie, to jak można je rozwiązać w przyszłości?
2. Jakie słabe/mocne strony wskazuje Biuro i Konsorcja w sposobie zarządzania projektami BAZA i TU PRAGA? Gdzie identyfikują największe problemy/bariery w sposobie zarządzania projektami BAZA i TU PRAGA?
3. Czy i jakie zmiany i/lub uzupełnienia należy wprowadzić by usprawnić zarządzanie projektami BAZA i TU PRAGA?

1.6.5. Pytania badawcze w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów BAZA i TU PRAGA prowadzonych przez Konsorcja oraz Biuro
1. Czy informacja zawarta w mediach: prasie i/lub Internecie jest łatwo dostępna i wyczerpująca?
2. Czy mieszkańcy Warszawy, w szczególności mieszkańcy Pragi Północ wiedzą, czym są projekty BAZA i TU PRAGA?
3. Czy Biuro i/lub Konsorcja informują o projektach BAZA i TU PRAGA? Jeśli tak, to czy trafnie dobrano metody informowania o projektach BAZA i TU PRAGA do odbiorców?
4. Czy Biuro i/lub Konsorcja promują efekty projektów BAZA i TU PRAGA? Jeśli tak, to czy trafnie dobrano metody promowania projektów BAZA i TU PRAGA do odbiorców?
5. Czy mieszkańcy Warszawy, w szczególności mieszkańcy Pragi Północ, Konsorcja, Partnerzy i Dzielnica Praga-Północ wiedzą, że projekty BAZA i TU PRAGA są projektami realizowanymi w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku ?
6. Czy i jakie zmiany i/lub uzupełnienia należy wprowadzić by usprawnić informowanie i promowanie projektów BAZA i TU PRAGA przez Konsorcja i Biuro?

1.6.6. Pytania badawcze w odniesieniu do realizowanej współpracy w ramach projektów BAZA i TU PRAGA
1. Czy i jakie trudności wystąpiły z zaangażowaniem Partnerów i czy zostały rozwiązane? Jeśli nie, to jak można je rozwiązać w przyszłości? Jakie dodatkowe narzędzia mogą być użyte by zwiększyć zaangażowanie Partnerów w projekty BAZA i TU PRAGA?
2. Jak  Konsorcja oceniają wzajemną współpracę z Partnerami, Biurem i Dzielnicą Praga Północ?
3. Czy powstałe w trakcie realizacji BAZA i TU PRAGA partnerstwa okazały się trwałe? Czy zaobserwowano współpracę Konsorcjów i/lub organizacji wchodzących w skład Konsorcjów przy realizacji innych projektów niż projekty BAZA i TU PRAGA?
4. Jaki był wpływ czynników wewnętrznych (struktura organizacyjna, regulamin pracy instytucji, zasady i procedury wewnętrzne, w tym realizacji projektów itp.) na współpracę i zaangażowanie organizacji wchodzących w skład Konsorcjów?
5. Czy i jakie zmiany i/lub uzupełnienia należy wprowadzić by usprawnić współpracę pomiędzy Konsorcjami, Partnerami, Biurem i Dzielnicą Praga Północ?

1.6.7. Pytania badawcze w odniesieniu do poniesionych środków finansowych (całości środków czyli kwoty dotacji i wkładu własnego wniesionego przez Konsorcjum) w ramach projektów BAZA i TU PRAGA
1. Jaka była wysokość środków finansowych wydatkowanych na poszczególne rodzaje działań w projektach BAZA i TU PRAGA w rozbiciu na Konsorcja? Które działania pochłonęły najwięcej środków, a które najmniej (kwotowo i procentowo)?
2. Jaka była wysokość środków finansowych wydatkowanych na:
- koszty merytoryczne
- koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne,
- inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji
wyszczególnione w kosztorysach do umów o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartych pomiędzy Konsorcjum a Biurem. Które rodzaje kosztów pochłonęły najwięcej środków, a które najmniej? Jaka była wielkość środków na koszty merytoryczne i koszty niemerytoryczne (kwotowo i procentowo)?
3. Czy i jakie zmiany i/lub uzupełnienia należy wprowadzić by zwiększyć efektywność wydatkowania środków finansowych w ramach projektów BAZA i TU PRAGA po stronie Konsorcjów i Biura?
 
1.6.8. Pytania badawcze w odniesieniu do Adresatów projektów BAZA i TU PRAGA
1. Które z działań były najtrudniejsze pod względem zaangażowania Adresatów?
2. Czy i jakie zmiany i/lub uzupełnienia należy wprowadzić by wzmocnić zaangażowanie Adresatów?

1.6.9. Pytania badawcze w odniesieniu do okresów realizacji projektów BAZA i TU PRAGA  
1. Czy i jakie są różnice pomiędzy realizacją projektu BAZA w okresie: 01.06.2013 r. - 31.12.2014 r. oraz projektu TU PRAGA w okresie: 01.08.2013 r. - 30.06.2015, a realizacją projektu BAZA w okresie: 15.10.2015 r. - 31. 12.2016 r. oraz projektu TU PRAGA w okresie: 01.07.2015 r. - 31. 12.2016 r. 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1. Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:
2.1.1. Analizę danych zastanych (tzw. desk research), która powinna uwzględniać, co najmniej następujące źródła informacji i danych:
1. dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2 zawierające informacje o przebiegu i efektach realizacji projektów BAZA i TU PRAGA oraz ich celach i działaniach;
2. regulacje prawne istotne ze względu na przebieg realizacji projektów BAZA i TU PRAGA;
3. inne dane dostarczone przez Zamawiającego.

2.1.2. Wywiady pogłębione z wybranymi przedstawicielami Konsorcjów i Biura.
1. Wywiady pogłębione powinny obejmować, co najmniej następujących respondentów:
a) przedstawiciela każdej z organizacji wchodzącej w skład konsorcjum realizującego projekt BAZA (razem 9 organizacji);
b) przedstawiciela każdej z organizacji wchodzącej w skład konsorcjum realizującego projekt TU PRAGA (razem 5 organizacji);
Ponieważ  3 organizacje pozarządowe występują zarówno w konsorcjum realizującym projekt BAZA jak i projekt TU PRAGA, łączna liczba organizacji, z którymi Wykonawca przeprowadzi wywiady może wynosić albo 14 (9+5)  albo 11 (9+5-3). Do przygotowania oferty i obliczenia ceny Zamówienia, Wykonawca przyjmie, że przeprowadzi wywiady pogłębione z przedstawicielami 14 organizacji.
c) przedstawiciela Biura.

2. Wywiady pogłębione powinny służyć uzyskaniu pogłębionej wiedzy m.in. na temat:
a) potrzeb Adresatów i poziomu ich zaspokojenia dzięki realizacji projektów BAZA i TU PRAGA,
b) trafności i skuteczności działań w ramach projektów BAZA i TU PRAGA i ich efektów, wartościach wskaźników realizacji projektów BAZA i TU PRAGA;
c) monitorowania, zarządzania, współpracy i wydatkowania środków w ramach projektów BAZA i TU PRAGA,
d) uwag, opinii, komentarzy i propozycji związanych z przebiegiem i efektami realizacji projektów BAZAi TU PRAGA, w tym napotkanych problemach, barierach, dobrych praktykach.
 
Proponowany zakres zagadnień do objęcia wywiadami ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej przez Wykonawcę koncepcji metodologii dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie zagadnień przez Wykonawcę. Ostateczna lista zagadnień badawczych zostanie opracowana na podstawie oferty Wykonawcy we współpracy
z Zamawiającym, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

2.1.3. Studium przypadku (tzw. case studies)
1. Studium przypadku powinno obejmować studia przypadku dotyczące sytuacji Adresatów projektów BAZA i TU PRAGA, w tym co najmniej 4 (czterech) studiów przypadków, z uwzględnieniem pkt. 5:
a) studium przypadku dotyczące Adresata objętego projektem BAZA w dłuższym horyzoncie czasowym obejmującym lata 2013-2016; studium ma na celu sprawdzenie czy w wyniku uczestnictwa Adresata w obu okresach realizacji projektu BAZA nastąpiły pozytywne zmiany w jego sytuacji;
b) studium przypadku dotyczące Adresata objętego projektem BAZA w krótszym horyzoncie czasowym obejmującym co najmniej roczny udział w projekcie tj. lata 2015-2016; studium ma na celu sprawdzenie czy w wyniku uczestnictwa Adresata w ww. okresie realizacji projektu BAZA nastąpiły pozytywne zmiany w jego sytuacji;
c) studium przypadku dotyczące Adresata objętego projektem TU PRAGA w dłuższym horyzoncie czasowym obejmującym lata 2013-2016; studium ma na celu sprawdzenie czy w wyniku uczestnictwa Adresata w obu okresach realizacji projektu TU PRAGA nastąpiły pozytywne zmiany w jego sytuacji;
d) studium przypadku dotyczące Adresata objętego projektem TU PRAGA, w krótszym horyzoncie czasowym obejmującym co najmniej roczny udział w projekcie tj. lata 2015-2016; studium ma na celu sprawdzenie czy w wyniku uczestnictwa Adresata w ww. okresie realizacji projektu TU PRAGA nastąpiły pozytywne zmiany w jego sytuacji. 

2. Studium przypadku powinno obejmować, co najmniej następujących respondentów:
a) dla studium przypadku dotyczącego Adresata projektu BAZA: minimum 1 przedstawiciela konsorcjum realizującego projekt BAZA oraz minimum 1 przedstawiciela placówki oświatowej do której uczęszczał Adresat projektu  BAZA (Szkoła Podstawowa nr 73, Szkoła Podstawowa nr 354, Gimnazjum nr 32, Gimnazjum nr 31, Szkoła Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 50);
b) dla studium przypadku dotyczącego Adresata projektu TU PRAGA: minimum 1 przedstawiciela konsorcjum realizującego projekt TU PRAGA oraz minimum 1 przedstawiciela placówki oświatowej do której uczęszczał Adresat projektu TU PRAGA (Szkoła Podstawowa nr 127, Szkoła Podstawowa nr 258, Gimnazjum nr 30).

3. Studia przypadków będą oparte na danych będących w posiadaniu Konsorcjów.

4. Studia przypadków (Adresaci) do objęcia ewaluacją zostaną wytypowani przez Wykonawcę we współpracy z Konsorcjami i Zamawiającym.

5. Studia przypadków powinny służyć uzyskaniu wiedzy m.in. na temat skuteczności i trafności działań  realizowanych w ramach projektów BAZA i TU PRAGA oraz ich wpływu na sytuację Adresatów, tj. dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności odpowiadać na pytanie czy zrealizowane zostały cele projektów BAZA i TU PRAGA:
a) podniesienie wyników w nauce, 
b) podniesienie frekwencji, 
c) reintegracja z grupą rówieśniczą,
d) zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży i ich rodzin,
e) rozwój współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na danym terenie.

6. Wykonawca w ramach proponowanej metodologii, wskaże liczbę studiów przypadku oraz ich zakres, które będą stanowiły reprezentatywną próbę dla zaprezentowania osiągnięcia celów i efektów projektów BAZA i TU PRAGA, określonych w ofertach.

7. W zależności od przyjętej koncepcji metodologii przez Wykonawcę dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie zakresu studiów przypadku przez Wykonawcę. Ostateczna lista zagadnień badawczych zostanie opracowana na podstawie oferty Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

2.2. Raport z ewaluacji.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego:
2.2.1 Raport metodologiczny będzie zawierał minimum:
 - szczegółowy harmonogram ewaluacji,
 - zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny,
 - opis metod i narzędzi badawczych,
 - opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej
 - szczegółowe pytania badawcze,
 - określenie źródeł danych,
2.2.2 Raport ewaluacyjny będzie składał się z minimum następujących elementów:
 - streszczenie wykonawcze,
 - słownik pojęć i skrótów,
 - wprowadzenie zawierające opis ewaluacji,
 - przedstawienie wyników ewaluacji,
 - wnioski i rekomendacje,
 - załączniki w postaci dokumentacji z realizacji ewaluacji, w tym, scenariusze i transkrypcje przeprowadzonych wywiadów pogłębionych.

2.2.3 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport metodologiczny oraz raport ewaluacyjny  wersji drukowanej – kolor, po jednym egzemplarzu każdego z raportów oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD/EXCEL oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca, na terenie m.st. Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego i ewaluacyjnego przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego i ewaluacyjnego.
Wykonawca dostarczy także, na płycie CD lub DVD, prezentację wyników ewaluacji w formacie MS Power Point.

2.3 Wykonawca będzie ściśle współpracował z Zamawiającym w trakcie realizacji Zamówienia. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie udzielał informacji, odpowiadał na pytania i przedstawiał etapowe wyniki swoich prac.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
3.1. Podmiot ubiegający się o realizację Zamówienia powinien wykazać się bezstronnością i niezależnością, a także niezbędnym doświadczeniem oraz dyspozycją osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie realizacji Zamówienia.

3.2. Za spełniających warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego Zamówienia tj.:
1. w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał należycie, co najmniej 3 (trzy) usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot Zamówienia,
tj. przeprowadził ewaluację programów/strategii/projektów w obszarze problematyki społecznej z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych, o wartości minimum 20 000,00 zł brutto każde.

Wykonawca wykaże spełnianie powyższego warunku w Załączniku nr 1, Tabela nr 1. Dowodami, że wykazane w ww. wykazie usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane. 

2. w zakresie potencjału ludzkiego:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem badawczym, który będzie realizował Zamówienie, w skład którego wchodzić będą:
a) co najmniej 1 (jedna) osoba będąca moderatorem (przeprowadzała) wywiadów pogłębionych (indywidualnych i/lub grupowych), która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji wywiadów pogłębionych (indywidualnych i/lub grupowych), w tym w ciągu ostatnich 2 (dwóch) lat przed upływem terminu składania ofert moderowała wywiady pogłębione w ramach co najmniej 2 (dwóch) badań/ewaluacji w obszarze problematyki społecznej;

b) co najmniej 1 (jedna) osoba, która posiada, co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji ewaluacji, analizie danych i pisaniu raportów, w tym w ciągu ostatnich 2 (dwóch) lat przed upływem terminu składania ofert prowadziła co najmniej 2 (dwa) badania/ewaluacje w obszarze problematyki społecznej.

Powyższe doświadczenie, może być łączone, tj. 1 osoba może łącznie posiadać doświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.2 ppkt. 2 a i b.

Wykonawca wykaże spełnianie powyższego warunku w Załączniku nr 1, Tabela nr 2.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY 100% (100 pkt):
4.1. Cena brutto oferty - 20% (maksymalnie 20 pkt.). Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:
                          cena łączna za wykonanie usługi najniższej oferty
 Liczba punktów = -------------------------------  x 20%
                                   cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

4.2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia - 20% (maksymalnie 20 pkt.). Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia” przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Zamawiający oceni doświadczenie, osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia, które jego zdaniem mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania Zamówienia. Zamawiający przyzna punkty, jeśli w realizacji Zamówienia udział weźmie:
a) osoba będąca moderatorem (prowadzącym) wywiadów pogłębionych (indywidualnych i/lub grupowych), która moderowała wywiady pogłębione w ramach badań/ewaluacji w obszarze problematyki społecznej;

b) osoba, która posiada doświadczenie w realizacji ewaluacji oraz analizie danych i pisaniu raportów ewaluacyjnych, która prowadziła badania/ewaluacje w obszarze problematyki społecznej.
 
Doświadczenie osób, będzie ocenione wg następujących podkryteriów:       
a) 2 badania/ewaluacje w obszarze problematyki społecznej - 0 pkt;
b) 3 -  4 badania/ewaluacje w obszarze problematyki społecznej - 10 pkt;
c) powyżej 4 badań/ewaluacji w obszarze problematyki społecznej - 20 pkt.

Powyższe doświadczenie, może być łączone, tj. 1 osoba może łącznie posiadać doświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.2 ppkt. 2 a i b, wówczas Zamawiający będzie oceniał łącznie lata doświadczenia w pkt. 4.2 ppkt. 2 a i b.

Jeżeli Wykonawca dedykuje do realizacji Zamówienia więcej osób, to każda z nich musi spełniać minimum doświadczenia określonego przez Zamawiającego w pkt. 4.2 ppkt. 2 a i/lub b.      

Wykonawca wykaże spełnianie powyższego kryterium w Załączniku nr 1, Tabela nr 3.

Uwaga! Liczba wykonanych badań/ewaluacji wskazanych przez Wykonawcę, jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego nie będzie brana pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia”. W przypadku, gdy Wykonawca w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia” wykaże osoby, które wykazał jako osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował, na dowód spełniania warunku przystąpienia do zapytania ofertowego w zakresie potencjału ludzkiego, doświadczenie tych osób zostanie pomniejszone o doświadczanie wykazane na dowód spełniania warunku przystąpienia do zapytania ofertowego w zakresie potencjału ludzkiego.

4.3. Metodologia - 60% (maksymalnie 60 pkt.). Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „Metodologia” przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4.3.1. Wykonawca zaproponuje koncepcję metodologii, zawierającą, co najmniej wskazane przez Zamawiającego minimum metodologiczne, w tym, o ile będzie to zasadne rozszerzy/uzupełni o dodatkowe metody i techniki badawcze.

Metodologia będzie oceniona wg następujących podkryteriów:
1. adekwatność i trafność metodologii - przez adekwatność i trafność metodologii Zamawiający rozumie odpowiedniość doboru metod i technik badawczych do tematyki ewaluacji, celu głównego i celów szczegółowych ewaluacji,  założonego czasu jej wykonania oraz środków finansowych, w tym również dodatkowych metod i technik badawczych, o ile zostaną przez Wykonawcę zaproponowane. Jednocześnie Wykonawca może, jeśli będzie to uzasadnione, doprecyzować/uzupełnić pytania badawcze. Wykonawca uzasadni, jeśli zaproponuje dodatkowe/zmodyfikowane pytania badawcze, w szczególności ich adekwatność/trafność do problematyki badawczej, a także stopień praktycznej przydatności do uwarunkowań Zamawiającego - maksymalnie 15 pkt.;
2. kompletność metodologii - przez kompletność metodologii Zamawiający rozumie uwzględnienie w ofercie wszystkich elementów procesu ewaluacji tak, aby Zamawiający miał pełen, szczegółowy opis metodologiczny zamówienia - maksymalnie 15 pkt.;
3. logika metodologii - Zamawiający oceni sposób przedstawienia koncepcji metodologii. Przez logikę metodologii Zamawiający rozumie wzajemne powiązania metod i technik badawczych,  czytelność oferty, przejrzystość, przystępność treści, logikę tekstu - maksymalnie 15 pkt.

4.3.2. Wykonawca zaproponuje scenariusz studium przypadku - Wykonawca opisze projekt scenariusza realizacji studium przypadku wraz z uzasadnieniem. Zamawiający oceni adekwatność i trafność scenariusza, kompletność oraz jego logikę, zgodnie z podkryteriami, o których mowa w pkt. 4.3.1 - maksymalnie 15 pkt.

4.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym bilansem oceny powyższych kryteriów.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania Umowy do dnia 31 sierpnia 2017 r., w tym:
1. wstępny raport metodologiczny zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;
2. raport  metodologiczny zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;
3. działania w ramach przedmiotu Zamówienia, wymagające bezpośredniego kontaktu z Konsorcjami zostaną przeprowadzone do dnia 17 lipca 2017 r.;
4. projekt raportu ewaluacyjnego oraz prezentacji multimedialnej zostaną przedłożone Zamawiającemu nie później niż 30 dni kalendarzowych przed terminem realizacji Zamówienia.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
6.2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: pradecka@um.warszawa.pl  w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  12 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia, nie więcej niż 31 000,00 zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych zero groszy).

7.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty dotyczące realizacji projektów BAZA i TU PRAGA do przeprowadzenia ewaluacji.

7.3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie niezbędny do realizacji Zamówienia sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne itp.

7.4. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco uwagi i wnioski oraz  ewentualne rekomendacje na potrzeby najlepszej możliwej realizacji tego Zamówienia.

7.5. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

7.6. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze, a w przypadku, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową z Wykonawcą.

7.7. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego.

7.8. Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzania zmian w umowie z Wykonawcą.

7.9. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności jej przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

7.10. Wszystkie materiały przygotowane przez Zamawiającego powinny zostać oznaczone logotypami zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

7.11. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikiem nr 1
  (plik: zapytanie_ofertowe_ewaluacja_lsw_i-zal_1_05_06_2017.pdf, file size: 6634.91 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - wersja edytowalna
  (plik: zalacznik_1-_formularz_ofertowy_ewaluacja_lsw_05_06_2017.docx, file size: 58.32 KB)
  Pobierz