Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. ewaluacji programów korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wypracowania wystandaryzowanych narzędzi i procedur do prowadzenia ewaluacji programów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 2 września 2014 - 11:19, agryszka

W związku z realizacją „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012 – 2016” Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji ex-post czterech programów korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st. Warszawy w latach 2011-2013 oraz wypracowaniu wystandaryzowanych narzędzi i procedur do prowadzenia ewaluacji programów w kolejnych latach.

Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacja o programach
W m.st. Warszawie realizowane były programy korekcyjno-edukacyjne kierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie na podstawie Wytycznych do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowiących załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przewidzianego do realizacji na lata 2006-2016 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
Ewaluacji ex-post zostaną poddane cztery programy realizowane przez następujące ośrodki:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
2. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy
3. Pracownia Inicjatyw – Krzysztof Stańczyk
4. Poradnia Terapii i Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Oferta programowa na rok 2013 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Analogiczne oferty obowiązywały w latach 2011-2012.
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie zrealizowane od momentu podpisania umowy do 10 grudnia 2014 r.

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać następujące doświadczenie oraz zasoby:
1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 10 ewaluacji programów społecznych (załącznik nr 3, tabela nr 1).
Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.
2. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzema osobami, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia, spełniającymi następujące warunki:
a) co najmniej jedna osoba powinna posiadać kwalifikacje i przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie pożądane jest doświadczenie w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie (załącznik nr 3, tabela nr 2);
b) co najmniej jedna osoba powinna posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji ewaluacji tzn. koordynowała lub przeprowadziła minimum 5 ewaluacji programów społecznych, przy czym jedna z nich dotyczyła ewaluacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (załącznik nr 3, tabela nr 3);
c) co najmniej jedna osoba powinna posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie w stosowaniu jakościowych technik badawczych rozumiane jako moderacja Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (FGI lub miniFGI) i przeprowadzanie Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych wraz z analizą i opracowaniem raportów. W ramach doświadczenia osoba ta powinna wykazać się m.in. realizacją co najmniej 3 badań jakościowych z zakresu tematyki o charakterze społecznym (załącznik nr 3, tabela nr 4).
Posiadanie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zostanie potwierdzone CV osób zaangażowanych w realizację zamówienia.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Cena brutto oferty – 55 % (maksymalnie 55 pkt).
2. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji ewaluacji programów społecznych – 20 % (maksymalnie 20 pkt), po 2 pkt za każdą ewaluację ponad 10 ewaluacji społecznych określonych jako warunek wstępny do uzyskania maksymalnie 20 pkt.
3. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia – łącznie 25 % (maksymalnie 25 pkt).

Zamawiający zastrzega, że nie będzie brał pod uwagę ofert, które będą miały w przypadku kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia mniej niż 15 pkt. (każdy z ekspertów nie powinien uzyskać mniej niż 5 pkt).

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Harmonogram realizacji zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).
3. Referencje potwierdzające rzetelne i właściwe wykonanie usług (w załączeniu do formularza ofertowego).
4. Podpisane CV realizatorów zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać na adres email: emodrzejewska@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.09.2014 r. do godz. 16:00.

VI. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
2. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
3. Osoby fizyczne składające ofertę proszone są o przedstawienie wraz z ofertą podpisanego CV. W przypadku firm należy dołączyć podpisane CV osób będących bezpośrednimi realizatorami zamówienia.
4. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
5. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
6. Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.
7. Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2014 r. od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
8. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Oferta programowa kierowana do osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie m.st. Warszawy w 2013 r.
Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 162.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.pdf
  (plik: zal._nr_1_do_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 589.63 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.pdf
  (plik: zal._nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 126.26 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc
  (plik: zal._nr_3_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 102.5 KB)
  Pobierz