Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. grawertonów i naklejek na konkurs + UZUPEŁNIENIE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 28 lutego 2017 - 14:49, rkadej

.


UZUPEŁNIENIE:

W związku z zaistniałą pomyłką pisarską informujemy o skorygowanym terminie nadsyłania ofert.

Ofertę należy wysłać do dnia 5 marca 2017 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku w zakresie przygotowana i dostarczenia grawer tonów wraz z etui i naklejek.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1.1.       19 pionowych grawertonów, stanowiących nagrody dla zwycięzców konkursu „ Miejsce Przyjazne Seniorom 2016”, zorganizowanego  w  2016 przez Warszawską Radę Seniorów.

1.1.1.   Parametry Grawertonu:

- nadruk fullcolor w pionie

- wielkość tabliczki 152 x 230 mm

- wielkość drewnopodobnego podkładu 228 x 304 mm

- bordowe pionowe etui

1.2.        76 naklejek „Miejsce Przyjazne Seniorom 2016”

1.2.1.   Parametry naklejki:

- nadruk fullcolor

 - format A6

 - naklejana na szybę od wewnątrz

 - logotyp konkursu na białym tle

Wygląd, treść certyfikatów i naklejek stanowi załącznik do zapytania.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

2.1.        Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej projekty nadruku na grawer tonach i projekt naklejki.

2.2.        Wykonawca dostarczy grawertony wraz z opakowaniem i naklejki do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2 pok. 21.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
   
cena: 100 %
    inne: 0%

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: nie później niż do dnia 14.03.2017 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

6.1.          Oferta powinna zawierać Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego.

6.2.          Wizualizację grawertonu z wzorem certyfikatu zawartym w Załączniku nr. 3.

6.3.     Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ext.k.jablonska@um.warszawa.pl ,  tel. 22 443-14-75, do dnia 5.3.2017 r. do godz. 24.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

7.1.     W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

7.2      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

7.3.     Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

7.4.     Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_skan.pdf, file size: 1106.23 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc, file size: 43.5 KB)
  Pobierz