Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. kompleksowej usługi w zakresie teleopieki uczestników Projektu „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 29 września 2017 - 16:01, rkadej

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej usługi w zakresie teleopieki przez 18 miesięcy dla 40 Uczestników Projektu „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie", nr RPMA.09.02.01-14-5202/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020


Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi w zakresie teleopieki przez 18 miesięcy dla 40 Uczestników Projektu „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie", nr RPMA.09.02.01-14-5202/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, obejmującej:

a)       dostarczenie 40 zestawów teleopieki składających się z urządzeń ubieralnych i służących do komunikacji,

b)       przeszkolenie z obsługi urządzeń ubieralnych i urządzeń służących do komunikacji Uczestników Projektu i ich Opiekunów/Opiekunki we wskazanych przez Zamawiającego mieszkaniach Uczestników Projektu podczas instalacji systemu teleopieki,

c)       świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa Uczestników Projektu w trybie 24/7/365 przy wykorzystaniu urządzeń ubieralnych oraz urządzeń służących do komunikacji przez okres 18 miesięcy,

d)       dostarczanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów z wykonywania usługi, oznakowanych logotypami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM, obejmujących
w szczególności informacje w zakresie liczby wywołanych sygnałów za pośrednictwem przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania sygnału.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

1)       Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia maksymalnie 103 200, 00 zł brutto.

2)       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wydłużenia
bądź skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

3)       W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę, która posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym.

4)       Oferent gwarantuje bezpieczeństwo uczestnikom projektu podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Oferent.

5)       Odpowiedzialność wobec uczestników projektu z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem przedmiotu zamówienia ponosi wyłącznie Oferent. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem przedmiotu zamówienia.

6)       Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia na czas wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi Oferent.

7)       Oferent zobowiązuje się do nieobciążania Uczestników Projektu żadnymi dodatkowymi kosztami.

8)       Oferent zobowiązany będzie  do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia.

9)       Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników Projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.

10)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki dopuszczające:

1)       Posiadanie doświadczenia

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Wykonawca wykaże w tabeli nr 1 w Załączniku nr 2, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy podobne usługi odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż 10 000 zł oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).

W celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik nr 2).

 

2)       Dysponowanie odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym (oświadczenie w tabeli nr 2
w Załączniku nr 2).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Oferenta.

W celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik nr 2).

 

3)       Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia (oświadczenie w tabeli nr 2  
w Załączniku nr 2).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Oferenta.

W celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik nr 2).

 

4)       Zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2).

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

·         wypełnienie i przesłanie podpisanego Załącznika nr 2 zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia,

·         przesłanie opisu oferowanych urządzeń wraz z ich pełną specyfikacją techniczną zgodnymi
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

 

5)       Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

W celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).

 

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków według formuły: „spełnia –
nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Oferent, który nie spełni powyższych wymagań, nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej. Oświadczenia będą oceniane pod względem ich aktualności
i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu (np. zgodność danych z opisu przedmiotu zamówienia
z załącznikami). Oferenci nie spełniający warunków określonych w zapytaniu ofertowym, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)       Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami:

a.       K1 – Dodatkowe usługi związane z przedmiotem zamówienia zaoferowane przez Oferenta - waga 50% (max. 50 pkt.)

Oferent powinien opisać oferowane dodatkowe usługi związane z przedmiotem zamówienia
w tabeli nr 3 w Załączniku nr 2.

 

Za każdą dodatkową funkcję zaoferowanych urządzeń ubieralnych tj. pomiar temperatury, krokomierz, geolokalizator, przypominacz o lekach, w tym ich ewentualny monitoring 10 pkt.

Oferent może zaproponować inne dodatkowe usługi niż te opisane powyżej, z zastrzeżeniem, że muszą one dotyczyć obszaru teleopieki lub telemedycyny. Za każdą usługę można otrzymać max. 10 pkt.

 

b.       K2 – Cena – waga 40% (max. 40 pkt.)

Liczba punktów, która zostanie przyznana danej ofercie zostanie wyliczona
w następujący sposób:

 

K2 = (Kmin : Kx) x 40% x 100

 

gdzie:

K2 – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Kmin – najniższa cena złożonej oferty

Kx – cena oferty rozpatrywanej

 

 

c.       K3 – Ubezpieczenie wszystkich urządzeń ubieralnych i służących do komunikacji od wszystkich ryzyk na czas realizacji przedmiotu zamówienia – waga 10% (max. 10 pkt.)

 

Oferent powinien wypełnić tabelę nr 4 w Załączniku nr 2.

 

Liczba punktów, która zostanie przyznana danej ofercie, zostanie wyliczona
w następujący sposób:

- brak ubezpieczenia wszystkich urządzeń ubieralnych i służących do komunikacji od wszystkich ryzyk na czas realizacji przedmiotu zamówienia – 0 pkt.,

- ubezpieczenia wszystkich urządzeń ubieralnych i służących do komunikacji od wszystkich ryzyk na czas realizacji przedmiotu zamówienia – 10 pkt.

 

Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej punktów obliczonych jako suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria (K1 + K2 + K3), odrębnie dla każdej części zamówienia, maksymalnie 100 punktów. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

1)       Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2019 r.

2)       Świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa Uczestników Projektu powinno rozpocząć się od dnia ustalonego z Zamawiającym i trwać maksymalnie 18 miesięcy.

3)       Szczegółowy harmonogram działań zostanie uzgodniony z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty.

4)       Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

5)       Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym             w drodze zapytania ofertowego.

6)       Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności zmiany terminu i harmonogramu realizacji zamówienia.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)       Oferta musi zawierać:

a)       Formularz ofertowy z oświadczeniami stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

b)       Oświadczenie pisemne o braku powiązań z Zamawiającym.

c)       Opis oferowanych urządzeń wraz z ich pełną specyfikacją techniczną.

2)       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.nawrot@um.warszawa.pl do dnia 9 października 2017 r.

3)       Pytania można kierować pod adres e-mail m.nawrot@um.warszawa.pl lub telefonicznie, numer telefonu
(22) 443 02 74.

 

7.       INNE  ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA:

1)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.

2)       Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3)       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.

4)       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Biuro), ul. Niecała 2, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową / zamówieniem.

5)       Treść umowy z Oferentem, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

6)       Wszystkie materiały przygotowane przez Oferenta powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy,
a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi
do tych funduszy.

7)       Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

8)       Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

9)       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 

8.       UWAGI:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie", nr RPMA.09.02.01-14-5202/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

    

 

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2. Formularz oferty – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_teleopieka.pdf, file size: 2071.55 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Opis przedmiotu zamówienia
  (plik: zalacznik_nr_1._opis_przedmiotu_zamowienia.pdf, file size: 542.93 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_2._formularz_oferty.docx, file size: 190.54 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Oświadczenie
  (plik: zalacznik_nr_3._oswiadczenie.docx, file size: 187.08 KB)
  Pobierz