Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. konsultacji i przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 9

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 18 stycznia 2018 - 15:59, rkadej

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie procesu konsultacji dotyczących funkcjonalności domu wsparcia dla powstańców warszawskich oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 9


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie procesu konsultacji dotyczących funkcjonalności domu wsparcia dla powstańców warszawskich oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 9

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie:

- przeprowadzenie konsultacji, które pozwolą zidentyfikować potrzeby i oczekiwania warszawskich seniorów – uczestników Powstania Warszawskiego (głównych użytkowników) wobec docelowego charakteru nieruchomości,

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w tym wymagania dotyczące: przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia i zagospodarowania terenu oraz określenie planowanych kosztów prac projektowych zgodnie z:

1.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2013r., poz. 1129).

2.     Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U.  Nr130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym.

 

W 2018 roku planowany jest remont nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 9, w której utworzony zostanie dom wsparcia dla powstańców warszawskich. Założeniem jest utworzenie miejsca otwartego dla mieszkańców Warszawy, ze szczególnym podkreśleniem roli i uczestnictwa warszawskich seniorów – uczestników Powstania Warszawskiego.

W pomieszczeniach powinna zostać zaplanowana funkcjonalność odpowiadająca oczekiwaniom głównych użytkowników, w tym w szczególności oferta i usługi wspierające utrzymanie samodzielności w życiu codziennym.

Miejsce to powinno wspierać seniorów – powstańców, zmniejszać poczucie izolacji i samotności, stwarzać możliwość oddziaływania na poprawę stanu zdrowia poprzez indywidualną, dobraną do możliwości terapię zajęciową oraz właściwe wyżywienie, czy też opiekę medyczną. Miejsce powinno stwarzać również przyjazną przestrzeń do spędzania czasu, integracji pokoleniowej i międzypokoleniowej. Wyniki konsultacji posłużą również do przygotowania wytycznych do konkursu na operatora tego miejsca.

 

Opis techniczny nieruchomości:

Warszawa, ul. Hrubieszowska 9, Wola

Działka nr 18, 20, 21 obręb 6-04-06 –  18 (251 m2), 20 (22 m2), 21 (481 m2),

OPIS NIERUCHOMOŚCI

budynek: użytkowy

 

Budynek użytkowy:

Rok budowy: 1923 r

Powierzchnia całkowita: 1016,05 m2

Powierzchnia netto: 582,85 m2

Powierzchnia użytkowa: 561 m2

Kubatura brutto: 3192,74 m3

pow. zabudowy 451 m2 (według informacji z rejestru gruntów)

konstrukcja: budynek murowany, dach drewniany

liczba i rozkład pomieszczeń: poziom 0 - 20 pomieszczeń; poziom 1 – 23 pomieszczenia; poddasze – 3 pomieszczenia;

Instalacje: elektryczna (odłączona), wodnokanalizacyjna (fragmentaryczna – odłączona), centralnego ogrzewania (fragmentaryczna – odłączona)

Liczba kondygnacji naziemnych: 2 oraz 1 podziemna (pod częścią budynku);

Powyższe dane dotyczą obecnego stanu. Przewiduje się nowe zagospodarowanie budynku oraz terenu.

Przewiduje się wyburzenie przybudówek budynku. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Zakres możliwych zmian, w tym konstrukcyjnych, uzależniony od stanowiska konserwatora zabytków.

Szczegółowe informacje o aktualnym stanie nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do zapytania pn. „Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku użytkowego zlokalizowanego na działkach nr ew. 18 i 21
z obrębu 6-04-06 przy ul. Hrubieszowskiej 9 w Warszawie”.

Konsultacje muszą być przeprowadzone zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym oraz Uchwałą Nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz Zarządzeniem nr 4925/2013 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 września 2013 r. w sprawie określenia zasad postępowania urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego musi być przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 

Zamawiający przewiduje udział Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zapytania:

a) zamieszczenie informacji o konsultacjach na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, promocja za pośrednictwem kanałów którymi dysponuje Urząd (informacje prasowe, social media),

b) możliwość wykorzystania do celów konsultacji przestrzeni, którymi dysponuje Urząd m.st. Warszawy,

c) konsultacje materiałów informacyjnych przez grafików Biura Marketingu Miasta,

d) wykorzystanie miejskich instytucji do dystrybucji materiałów informacyjnych,

e) udział przedstawicieli Miasta w prowadzonych konsultacjach,

f) możliwość konsultacji zagadnień technicznych z zarządcą nieruchomości,

g) wgląd do dokumentacji technicznej nieruchomości,

h) możliwość wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości.

 

Na przedmiot zamówienia składają się:

 

1.       Etap 1. Identyfikacja środowisk powstańczych oraz osób indywidualnych i innych środowisk zainteresowanych przedmiotem konsultacji.

2.       Etap 2. Działania promocyjne i animacyjne wspierające zainteresowanie i udział ww. grup w planowanych konsultacjach.

3.       Etap 3. Opracowanie scenariusza i harmonogramu oraz przeprowadzenie procesu konsultacji.

4.       Etap 4. Sporządzenie opracowań z realizacji zamówienia:

a) raportu podsumowującego wyniki konsultacji wraz ze sformułowaniem wniosków wskazujących potrzeby głównych użytkowników,

b) programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Złożenie podpisanej przez Wykonawcę oferty, wypełnionej na formularzu zgodnym załącznikiem nr 2 do zapytania pn. „Formularz oferty przeprowadzenia procesu konsultacji dotyczących funkcjonalności domu wsparcia dla powstańców warszawskich przy ul. Hrubieszowskiej 9” . 

2. Posiadanie doświadczenia w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był realizatorem minimum dwóch konsultacji społecznych dotyczących diagnozowania potrzeb społecznych.

Wykaz przeprowadzonych konsultacji społecznych potwierdzających doświadczenie Oferenta, należy przedstawić w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym. Powyższe wymaganie tj. doświadczenie w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych należy wykazać jako doświadczenie Oferenta (jako firmy lub instytucji) lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia.

                W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy w tabeli nr 3, znajdującej się w formularzu ofertowym, złożyć oświadczenie o dysponowaniu wskazaną kadrą.

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta referencji dołączonych do formularza ofertowego.  Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Oferent spełnia w/w warunek.

3. Posiadanie doświadczenia w zakresie opracowania projektów funkcjonalno-użytkowych.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był autorem minimum jednego programu funkcjonalno-użytkowego.

Wykaz opracowanych programów funkcjonalno-użytkowych potwierdzających doświadczenie Oferenta, należy przedstawić w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym. Powyższe wymaganie tj. doświadczenie w zakresie opracowania projektów funkcjonalno-użytkowych należy wykazać jako doświadczenie Oferenta (jako firmy lub instytucji).

                Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta referencji dołączonych do formularza ofertowego.  Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Oferent spełnia w/w warunek.

3. Dysponowanie zespołem realizującym zamówienie, w tym ekspertami:

-   psychologa społecznego lub socjologa z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przemian w przestrzeni miasta;

-   architekta wnętrz z doświadczeniem pracy w przestrzeniach objętych ochroną konserwatorską

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wskaże i udokumentuje wykształcenie
i doświadczenie ww. ekspertów. Wykaz osób należy przedstawić w tabeli nr 3, znajdującej się w formularzu ofertowym.

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie ekspertów: kopia dyplomu poświadczającego wykształcenie i  CV poświadczające doświadczenie.

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY:

 

Wybór najkorzystniejszej oferty opierać się będzie o rozpatrywane łącznie kryteria jakościowe oraz cenę na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, wg. następujących zasad:

 

Propozycja i opis realizacji przedmiotu zamówienia

10%

Doświadczenie i referencje w zakresie opracowania programów funkcjonalno-użytkowych i raportów z konsultacji społecznych

20%

Doświadczenie i referencje osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego konsultacje

20%

Cena

50%

 

1.       Kryterium „Propozycja i opis realizacji przedmiotu zamówienia”

 

W celu oceny oferty ze względu na wskazane powyżej kryterium Wykonawca zobowiązany jest zidentyfikować środowiska powstańcze, osoby indywidualne oraz inne środowiska zainteresowanych przedmiotem konsultacji, a także przedstawić propozycję akcji promocyjno-informacyjnej wraz z opisem jej przebiegu, uwzględniając sposoby dotarcia do  wskazanych osób i środowisk (tabela 4 Oferty).

W opisie należy uwzględnić w szczególności:

- liczbowe określenie oraz opis osób i środowisk zainteresowanych udziałem w konsultacjach,

- liczbowe określenie oraz opis działań promocyjnych i informacyjnych towarzyszących procesowi konsultacji

- liczbowe określenie oraz opis działań wspierających udział osób i środowisk zainteresowanych udziałem w konsultacjach (np. zapewnienie transportu do miejsca konsultacji),

- opis scenariusza i harmonogramu planowanych konsultacji,

- przedstawienie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

 

W tym kryterium punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

 

a)       Komisja oceni przedstawione przez Wykonawcę propozycje przez przyznanie punktów cząstkowych za:

- przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji – rozumiana jako trafność doboru środowisk, grup i osób zainteresowanych przedmiotem konsultacji, dobór sposobów i narzędzi informacyjnych pozwalających dotrzeć do wskazanych środowisk, zaproponowanie metod i scenariusza planowanych konsultacji,

- harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia – rozumiana jako trafność doboru czasu w celu prawidłowej i  rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia.

 

OCENA

Maksymalna liczba punktów

Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji

5

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

5

SUMA punktów

10

 

b)       Punkty za poszczególne elementy zostaną zsumowane. Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert w niniejszym kryterium wynosi 10 pkt.

c)       W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty opisu Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji oraz harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, to kryterium zostanie ocenione na 0 pkt.

 

2.       Kryterium „Doświadczenie i referencje w zakresie opracowania programów funkcjonalno-użytkowych”

 

W celu oceny oferty we wskazanym powyżej kryterium Wykonawca zobowiązany jest przedstawić liczbę i opis opracowanych programów funkcjonalno-użytkowych (tabela 2 Oferty), przy uwzględnieniu w szczególności powierzchni użytkowej nieruchomości dla której został opracowany program funkcjonalno-użytkowy. 

 

W danym kryterium punkty oceny ofert zostaną przyznane według następujących zasad:

 

a)       W ramach kryterium punktowane będzie liczba opracowanych programów funkcjonalno-użytkowych dla nieruchomości, których powierzchnia użytkowa wynosiła min. 200 m2.

 

 

OCENA

Maksymalna liczba punktów

1 opracowane programu funkcjonalno-użytkowych dla nieruchomości których powierzchnia użytkowa wynosiła min. 200 m2

5

2 opracowane programy funkcjonalno-użytkowych dla nieruchomości których powierzchnia użytkowa wynosiła min. 200 m2

10

3 lub więcej opracowanych programów funkcjonalno-użytkowych dla nieruchomości których powierzchnia użytkowa wynosiła min. 200 m2

20

SUMA punktów

20

 

b)       Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert w niniejszym kryterium wynosi 20 pkt.

c)        W przypadku, gdy Wykonawca wskaże opracowania programów funkcjonalno-użytkowych dla nieruchomości których powierzchnia użytkowa wynosiła poniżej 200 m2, to kryterium zostanie ocenione na 0 pkt.

 

3.       Kryterium „Doświadczenie i referencje osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego konsultacje i opracowujących program funkcjonalno-użytkowy”

 

W celu oceny oferty we wskazanym powyżej kryterium Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie osób przeprowadzających konsultacje w tym w szczególności:

-   psychologa społecznego lub socjologa z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przemian w przestrzeni miasta;

-   architekta wnętrz z doświadczeniem pracy w przestrzeniach objętych ochroną konserwatorską.

 

W ramach kryterium punktowane będzie doświadczenie każdego z ww. eksperta w przeprowadzonych konsultacjach społecznych:

a) Dla każdej kategorii wskazanego eksperta osobno:

- udział w 2 lub więcej liczbie konsultacji –  max. 5pkt;

- dołączenie 2 lub więcej referencji dla eksperta - max 5 pkt.

 

OCENA

Maksymalna liczba punktów

Psycholog lub socjolog

10

Architekt

10

SUMA punktów

20

 

b) Punkty za poszczególne elementy zostaną zsumowane. Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert w niniejszym kryterium wynosi 20 pkt.

 

c) W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty propozycji opisu procesu konsultacji, to kryterium zostanie ocenione na 0 pkt.

 

4.       Kryterium „Cena”

 

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia według następującego wzoru:

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena = ---------------------------------------------- x 50 pkt

cena brutto oferty badanej

 

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego kosztorysu realizacji zamówienia zgodnie z tabelą 6 Oferty.

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

 

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.k.jablonska@um.warszawa.pl do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz.16.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.          W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.          Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

c.          Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.          Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.          Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.            Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.          Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.          Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności w zakresie pól eksploatacji.

i.            Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nabędzie własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki pracy zostały utrwalone.

j.            Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

k.          Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji w zakresie przedstawionej koncepcji harmonogramu, w szczególności w zakresie czynności do zrealizowania w poddziałaniach.

 

 

8.          UWAGI:

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2715.62 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał.1 do zapytania - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
  (plik: zalacznik_1_inwentaryzacja_architektoniczno-budowlana.pdf, file size: 3238.56 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. 2 do zapytania - Formularz oferty
  (plik: zalacznik_2_formularz_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 99.93 KB)
  Pobierz