Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. koordynacji I fazy projektu „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 20 kwietnia 2017 - 12:58, pzygadlo

Zapytanie ofertowe dot. koordynacji I fazy projektu „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zaangażowanie jednej osoby na stanowisku  koordynatora I fazy projektu „Praski kokon”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do zakresu obowiązków zaangażowanej osoby w szczególności należeć będzie:

1.    Prowadzenie działań związanych z realizacją I fazy projektu opracowania zintegrowanego Modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa ze strony Miasta (lidera projektu) określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowach partnerskich, w tym:
-  planowanie czynności projektowych, koordynacja działań projektowych, monitorowanie realizacji działań przez partnerów
- organizacja i udział w spotkaniach Komitetu Sterującego, promocja, obsługa finansowo-księgowa przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji, sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu,
- monitorowanie badań prowadzonych w ramach pogłębionej diagnozy terytorium, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, współpraca z Wykonawcą badań, weryfikacja raportów z diagnozy terytorium,
- organizacja i udział w rekrutacji grupy docelowej I fazy projektu,
- przygotowanie wniosków o płatność oraz końcowe rozliczenie I fazy projektu.

2.    Współpraca z pracownikami Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz partnerami projektu.

3.    Koordynacja procesu opracowania i konsultacji Modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa z uwzględnieniem wyników diagnozy terytorium we współpracy z użytkownikami i odbiorcami modelu – rodzinami, organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w wypracowanie modelu, pracownikami jednostek i podmiotów ze sfery pomocy społecznej i edukacji, a także  z innymi interesariuszami.

4.    Opracowanie raportu z konsultacji oraz przygotowanie wersji Modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa do testowania z uwzględnieniem wyników diagnozy terytorium  – zgodnie  z Regulaminem konkursu.

5.    Opracowanie projektu dokumentacji do II fazy projektu testowania i upowszechniania Modelu oraz III fazy projektu włączania Modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym. W przypadku pozytywnej weryfikacji modelu realizowane będą te dwie kolejne fazy.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wymagania minimalne:
•    doświadczenie w pracy w obszarze polityki społecznej,
•    bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
•    dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
•    znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (Program Rodzina na lata 2010-2020, Program Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2016-2018)
Wymagania oczekiwane:
•    wyższe wykształcenie,
•    doświadczenie w realizacji projektów społecznych, w tym doświadczenie w koordynacji projektów społecznych,
•    doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
•    doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
•    wiedza z zakresu usług i oferty dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
•    znajomość metodyki PRINCE2,
•    znajomość procedur przetargowych,
•    komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
•    sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
I etap   -  weryfikacja formalna
II etap  -  rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:
-    doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 30% wartości oceny,
-    wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 20% wartości oceny,
-    doświadczenie w pracy rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 20% wartości oceny (tabela nr 2)
-    doświadczenie w opracowywaniu raportów, analiz, prowadzenia badań itp. na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 20% wartości oceny,
-    doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.
5.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31.10.2017 r.
Łączny planowany wymiar zlecenia  – 700 godzin.
UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wymiaru godzinowego zlecenia w przypadku, gdy zakres zadań opisanych w pkt 2 ulegnie redukcji podczas realizacji projektu. Zmiana wymiaru godzinowego zostanie uregulowana aneksem do umowy.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.
2.    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie a.jasinska@um.warszawa.pl  do dnia 27 kwietnia 2017 r. do  godz. 12.00.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury  w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
b.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
c.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie  z Wytycznymi do tych funduszy.
d.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_-_formularz_ofertowy.doc, file size: 44.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_praski_kokon_20.04.2017.pdf, file size: 1038.75 KB)
  Pobierz