Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. koordynacji I fazy projektu „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 31 marca 2017 - 14:07, pzygadlo

Zapytanie ofertowe dot. koordynacji I fazy projektu „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie jednej osoby na stanowisku  koordynatora I fazy projektu „Praski kokon”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do zakresu obowiązków zaangażowanej osoby w szczególności należeć będzie:

 

1.       Prowadzenie działań związanych z realizacją I fazy projektu opracowania zintegrowanego Modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa ze strony Miasta (lidera projektu) określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowach partnerskich, w tym:

-  planowanie czynności projektowych, koordynacja działań projektowych, monitorowanie realizacji działań przez partnerów

- organizacja i udział w spotkaniach Komitetu Sterującego, promocja, obsługa finansowo-księgowa przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji, sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu,

- monitorowanie badań prowadzonych w ramach pogłębionej diagnozy terytorium, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, współpraca z Wykonawcą badań, weryfikacja raportów z diagnozy terytorium,

- organizacja i udział w rekrutacji grupy docelowej I fazy projektu,

- przygotowanie wniosków o płatność oraz końcowe rozliczenie I fazy projektu.

 

2.       Współpraca z pracownikami Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz partnerami projektu.

 

3.       Koordynacja procesu opracowania i konsultacji Modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa z uwzględnieniem wyników diagnozy terytorium we współpracy z użytkownikami i odbiorcami modelu – rodzinami, organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w wypracowanie modelu, pracownikami jednostek i podmiotów ze sfery pomocy społecznej i edukacji, a także  z innymi interesariuszami.

 

4.       Opracowanie raportu z konsultacji oraz przygotowanie wersji Modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa do testowania z uwzględnieniem wyników diagnozy terytorium  – zgodnie  z Regulaminem konkursu.

 

5.       Opracowanie projektu dokumentacji do II fazy projektu testowania i upowszechniania Modelu oraz III fazy projektu włączania Modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym.

 

3.            WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne:

 • doświadczenie w pracy w obszarze polityki społecznej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
 • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (Program Rodzina na lata 2010-2020, Program Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2016-2018)

Wymagania oczekiwane:

·         wyższe wykształcenie,

·         doświadczenie w realizacji projektów społecznych, w tym doświadczenie w koordynacji projektów społecznych,

·         doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

·         doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

·         wiedza z zakresu usług i oferty dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,

·         znajomość metodyki PRINCE2,

·         znajomość procedur przetargowych,

·         komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,

·         sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

4.      KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap   -  weryfikacja formalna

II etap  -  rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-   doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 30% wartości oceny,

-   wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 20% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 20% wartości oceny (tabela nr 2)

-   doświadczenie w opracowywaniu raportów, analiz, prowadzenia badań itp. na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 20% wartości oceny,

-   doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.

5.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31.10.2017 r.

Łączny planowany wymiar zlecenia – 700 godzin.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wymiaru godzinowego zlecenia w przypadku, gdy zakres zadań opisanych w pkt 2 ulegnie redukcji podczas realizacji projektu. Zmiana wymiaru godzinowego zostanie uregulowana aneksem do umowy.

 

6.      TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie a.jasinska@um.warszawa.pl  do dnia  7 kwietnia 2017 r. do  godz. 12.00.

 

7.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury  w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.        Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

d.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_praski_kokon.pdf, file size: 947.94 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_-_formularz_ofertowy.doc, file size: 44.5 KB)
  Pobierz