Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. koordynacji projektów Warszawskich Dni Seniora, ogólnowarszawskich wydarzeń dla seniorów oraz # Pokolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 grudnia 2017 - 11:19, rkadej

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do koordynacji projektów Warszawskich Dni Seniora, ogólnowarszawskich wydarzeń dla seniorów oraz # Pokolenia - miejsc aktywności międzypokoleniowej w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Warszawskie Dni Seniora oraz ogólnowarszawskie wydarzenia dla seniorów wpisują się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 – Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego C.T. 1.4 Poprawa społecznego wizerunku starości i przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej seniorów.

# Pokolenia - miejsca aktywności międzypokoleniowej wpisują się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 – Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego C.T. 1.3 Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za:

-          przygotowanie i wdrożenie koncepcji Warszawskich Dni Seniora, poprzez zaproponowanie seniorom oferty udziału w wydarzeniach i zajęciach przy wykorzystaniu nawiązanej współpracy z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi,

-          organizację i nadzór nad ogólnowarszawskimi wydarzeniami dla seniorów, poprzez nawiązaną współpracę z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi,

-          przygotowanie i wdrożenie koncepcji wzmacniania aktywności seniorów, poprzez inicjowanie i tworzenie miejsc aktywności międzypokoleniowej (#Pokolenia) przy wykorzystaniu zasobów miejskich.

 

Koncepcja Warszawskich Dnie Seniora polega na przygotowaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych  i zaproponowaniu wszystkim warszawskim seniorom możliwości skorzystania z oferty, która wpływa na wzrost ich uczestnictwa w życiu społecznym Miasta. Poszczególne wydarzenia realizowane będą w partnerstwie z m.in. instytucjami publicznymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi czy też podmiotami komercyjnymi. Istotnym elementem będzie włączenie samych seniorów w realizację działań Warszawskiego Tygodnia Seniora.

 

Koncepcja ogólnowarszawskich wydarzeń dla seniora związana jest z organizacją jednodniowych wydarzeń promujących aktywność seniorów, których celem jest promowanie pozytywnego wizerunku seniora. Wydarzenia będą sprzyjały możliwości spędzania wolnego czasu seniorów w sposób aktywny i atrakcyjny. Ważne jest, aby działania odbywały się w przestrzeni publicznej. Działania projektowe powinny mieć charakter integracyjno-edukacyjny, powinny być otwarte i powszechne. Wydarzenia powinny pokazywać dobre praktyki w zakresie aktywnego spędzania czasu oraz dać możliwość zapoznania się z ofertą działań podmiotów, organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz seniorów. Wydarzenia powinny zostać poprzedzone działaniami promocyjno-informacyjnymi, które pokażą pozytywny wizerunek seniorów.

 

Koncepcja # Pokolenia - miejsca aktywności międzypokoleniowej opiera się na wypracowaniu modelu oraz identyfikacji pod wspólną marką miejsc w Warszawie, będących przestrzenią do międzypokoleniowych działań pozwalających na:

-          wzajemną wymianę wiedzy i doświadczenia różnych grup pokoleniowych,

-          współtworzenie i realizacja pod okiem profesjonalistów projektów na rzecz społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii,

-          organizację spotkań edukacyjnych, integracyjnych i towarzyskich w szczególności dla młodzieży i seniorów,

-          przekazywaniu seniorom aktualnej informacji o ofercie i usługach oraz publikacji o tematyce seniorskiej.

 

Do zadań przy realizacji projektu Warszawskich Dni Seniora należeć będzie w szczególności:

-   opracowanie koncepcji, działań, harmonogramu, rezultatów i budżetu projektu,

-   nawiązanie współpracy z organizacjami, instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji projektu, w tym stworzenie bazy wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt,

-   utrzymanie i rozwijanie strony internetowej Warszawskich Dni Seniora,

-   nadzór nad prawidłową realizacją Warszawskiego Tygodnia Seniora,

-   opracowanie systemu sprawozdawczości i opracowanie raportu z realizacji Warszawskich Dni Seniora,

-   realizacja działań informacyjno-promocyjnych o projekcie (np. redagowanie strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl, organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projekcie),

-   prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości projektu w zakresie swoich obowiązków,

-   współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

Do zadań przy realizacji projektu ogólnowarszawskich wydarzeń dla seniorów należeć będzie w szczególności:

-   opracowanie planu i harmonogramu wydarzeń,

-   nawiązanie współpracy z organizacjami, instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji wydarzeń,

-   nadzór nad realizacją wydarzeń, w tym zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach podpisanych umów z m.st. Warszawą,

-   realizacja działań informacyjno-promocyjnych o projekcie (np. redagowanie strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl, organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projekcie),

-   prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości projektu w zakresie swoich obowiązków,

-   współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

 

Do zadań przy realizacji projektu # Pokolenia miejsc aktywności międzypokoleniowej należeć będzie w szczególności :

-   opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, organizacji pracy i budżetu miejsca aktywności międzypokoleniowej przy uwzględnieniu identyfikacji pod wspólną marką,

-   nawiązanie współpracy z organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie utworzenia i uruchomienia oferty i usług # Pokolenia - miejsca aktywności międzypokoleniowej,

-   przygotowywanie aplikacji projektowych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektu oraz udział w realizacji projektów, które otrzymały finansowanie,

-   wdrożenie kampanii informacyjno-promocyjnej tj. rozpowszechnianie informacji o projekcie w mediach elektronicznych i tradycyjnych, przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących projektu,

-   nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem # Pokolenia - miejsc aktywności międzypokoleniowej,

-   opracowanie systemu i monitoring działań w projekcie,

-   prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości projektu w zakresie swoich obowiązków,

-   współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną,

·         znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office) i korzystania z Internetu

·         znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom).

·         dyspozycyjność w okresie realizacji projektu.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

 

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % (max. 100 pkt.) w tym:

 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1

(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)

 • koordynacja działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1

(Liczba punktów: koordynacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.)

 • wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją publiczną – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 14 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 28 grudnia 2017r.  do  godz. 16.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_koordynacja_wds_i_miejsc_aktywnosci_2018.pdf, file size: 1675.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 22.67 KB)
  Pobierz