Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. koordynacji projektu unijnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 14 października 2016 - 12:16, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. koordynacji projektu unijnego „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi polegającej na koordynowaniu projektu „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 – 2020.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do zakresu obowiązków osoby realizującej usługę w szczególności należeć będzie:
1. Koordynacja i realizacja projektu „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z harmonogramem zadań projektowych.
2. Nadzór nad rozliczaniem projektu, w tym nadzór finansowy nad zadaniami realizowanymi przez partnerów projektu.
3. Przygotowywanie okresowych wniosków o płatność w zakresie merytorycznym i współpraca przy przygotowywaniu wniosków o płatność w zakresie finansowym wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą, z wykorzystaniem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.
4. Planowanie czynności projektowych, koordynacja i kontrola ich wykonania.
5. Koordynacja i kontrola wykonywanych zadań projektowych oraz pracy merytorycznej poszczególnych partnerów projektu.
6. Realizacja zadań przypisanych Liderowi Partnerstwa, tj. m.in. planowanie i nadzór nad procesem rekrutacji uczestników, organizacja szkoleń zawodowych oraz realizacja działań promocyjnych projektu.
7. Wybór wykonawców zewnętrznych do realizacji zadań projektu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz nadzór nad ich realizacją.
8. Współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizację projektu.
9. Wprowadzanie danych do Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014.
10. Prowadzenie monitoringu projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej.
11. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej, w tym dotyczącej uczestników projektu.
12. Realizacja projektu zgodnie z metodyką PRINCE2.
13. Przygotowaniu dodatkowych informacji na wniosek Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
14. Wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją projektu „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wymagania konieczne na stanowisku:  (Tabela nr 1)
• wykształcenie wyższe min. I stopnia,
• doświadczenie w pracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
• dyspozycyjność w okresie realizacji projektu.

Wymagania pożądane na stanowisku:
• komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• doświadczenie w koordynacji projektów społecznych,
• doświadczenie w działaniach informacyjno-promocyjnych,
• doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
• sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
I etap
Weryfikacja formalna
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:
- doświadczenie w realizacji projektów społecznych współfinansowanych ze środków UE – 40% wartości oceny (Tabela nr 2)
- wiedza w zakresie polityki społecznej m.st. Warszawy – 20% wartości oceny,
- doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych – 10% wartości oceny,
- doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi - 10% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny,
- kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność, umiejętność pracy w zespole – 10% wartości oceny.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 31 stycznia 2017 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych i  list motywacyjny.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie pszczesna@um.warszawa.pl do dnia 21 października 2016 r. do  godz. 14:00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
2. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
3. Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1382.71 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 2015 KB)
  Pobierz