Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. kursu/szkolenia fryzjer stylista z wyposażeniem

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 4 września 2013 - 9:16, kmirgos

W ramach projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:

przeprowadzeniu kursu/szkolenia Fryzjer stylista z wyposażeniem dla dwóch uczestniczek projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie umożliwiającym zdobycie teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności pielęgnacji i stylizacji włosów, nowoczesnych technik strzyżeń, koloryzacji i ondulacji - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe oraz wyposażenie na własność dla uczestniczek, w tym zestaw nożyczek degażówki i proste, peleryna ochronna, główka treningowa z długimi włosami. Kurs/szkolenie powinno obejmować minimum 110 godzin.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestniczki dołączyły do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestniczek kierowanych na szkolenie przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji kursu/szkolenia na terenie m.st. Warszawy i okolic.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.       Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).

2.       Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).

3.       Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, sale w których odbywają się zajęcia.

 

Istotne warunki udziału w postępowaniu:

1.       Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

1)      Udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),

2)      Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2),

3)      Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),

4)      Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),

5)       Oferowana cena brutto dla każdego punktu zamówienia osobno (można złożyć ofertę na od 1 do 4 kursów/szkoleń) gwarantującą zrealizowanie zamówienia kurs/szkolenie (załącznik nr 4),

6)      Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

 

Kryteria oceny Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 80%

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium)/badana cena.

 

 1. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:

a)      załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

b)      Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:

-        Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów– 6 punktów.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

 

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowy harmonogram kursu/szkolenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

 

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa
(decyduje data wpływu),

faksem na numer: 022 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: pszczesna@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania ofert: 09.09.2013 r. do godziny 12:00.

 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1870.38 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik
  (plik: zal_nr_1-5_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 154 KB)
  Pobierz