Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 30 kwietnia 2013 - 9:21, kmirgos

.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:

Usługa polegająca na:

1.        Opisaniu tła społecznego (diagnozy) dotyczącego terenów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, w tym wybranych obszarów kryzysowych w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe, Targówek (zaznaczonych na mapie, stanowiącej załącznik nr 1); diagnoza ma uwzględniać takie informacje jak:

-          poziom bezrobocia mieszkańców tych obszarów,

-          liczbę osób/rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny,

-          liczbę osób/rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

-          poziom edukacji, przestępczość, niepełnosprawność, uzależnienia,

-          stan zasobów mieszkaniowych,

-          liczbę dzieci w placówkach wsparcia dziennego,

-          inne.

2.        Zorganizowaniu na wybranych obszarach kryzysowych w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe, Targówek
6 debat z przedstawicielami dzielnic i mieszkańcami i opracowaniu podsumowania tych debat.

3.        Przygotowaniu założeń do Programu rewitalizacji obszaru objętego działaniami.

Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców może wykonywać inną część zamówienia.

Oferta powinna być podpisana, zawierać wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych zadań, wykaz doświadczenia ekspertów realizujących zadanie, proponowaną cenę netto wraz z VAT za realizację całego przedmiotu zamówienia. W przypadku osób fizycznych, do zapytania ofertowego należy dołączyć CV.

 

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie dotyczące pkt 1 do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Zamówienie dotyczące pkt 2 – debaty powinny odbyć się w okresie maja i czerwca 2013 r.

Zamówienie dotyczące pkt 3 do 31 lipca 2013 r.

 

Kryterium oceny ofert:

- cena 50% (oferta najniższa cenowo otrzyma 50 pkt.)

- doświadczenie wykonawcy 50%  (maksymalnie 50 pkt.) 

 

Oceniając doświadczenie oferenta będziemy brali pod uwagę:

§         Doświadczenie w realizacji badań społecznych na terenie m. st. Warszawy dotyczących aktywizacji, organizacji, animacji społeczności lokalnej, marginalizacji społecznej – 30 pkt

(za każde wykazane badanie społeczne oferent otrzyma 1 pkt, maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium otrzyma 30 pkt)

§         Doświadczenie w prowadzeniu debat społecznych –20 pkt

(za każde wykazaną debatę oferent otrzyma 2 pkt, maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium otrzyma 20 pkt)

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: 

Oferty proszę składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego
w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań  projektowych.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dopuszcza się zamówienia uzupełniające.

 

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 9 maja 2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres mskora@um.warszawa.pl lub złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2 Warszawa

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc300413.pdf, file size: 145.07 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik Nr 2
  (plik: zalacznik_nr2_formularz_oferty.doc, file size: 89.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Mapa 1
  (plik: mapa_1.jpg, file size: 207.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Mapa 2
  (plik: mapa_2.jpg, file size: 238.89 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Mapa 3
  (plik: mapa_3.jpg, file size: 239.11 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Mapa 4
  (plik: mapa_4.jpg, file size: 275 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Mapa 5
  (plik: mapa_5.jpg, file size: 252.1 KB)
  Pobierz