Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. modyfikacji projektu graficznego oraz druku ulotek

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 4 lutego 2015 - 13:02, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modyfikacji projektu graficznego ulotki, dostarczonego przez Zamawiającego, druku ulotek rekrutacyjnych wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego.

Wymagane parametry druku ulotki rekrutacyjnej:
- format: A5;
- papier kreda błysk 150 g;
- kolor 4+4;
- druk dwustronny;
- sztuk 1000;

W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt graficzny ulotki.
        
Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i rekrutacji do projektu pn.: „Certyfikuj swoje kompetencje”, prowadzonego przez m.st. Warszawę w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kampania promocyjno-rekrutacyjna jest skierowana do mieszkańców Warszawy, osób z niepełnosprawnością, pracujących i niepracujących (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), którzy chcą z własnej woli podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursie języka angielskiego, zakończonym egzaminem, i kursie komputerowym ECDL Base lub ECDL Core, zakończonym egzaminem.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy zachowaniu oznakowania zgodnego z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
1)    Projekt ulotki podlega przed wydrukiem wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt ulotki w pliku źródłowym otwartym o rozszerzeniu jednym wybranym spośród:  .cdr, .psd, .ai lub .indd.
2)    Wykonawca dostarczy wykonany przedmiot zamówienia wraz z zatwierdzonym ostatecznym projektem  nagranym na nośniku CD-RW do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY: cena: 100 %
5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 12.02.2015 r.
6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik do zapytania ofertowego.
2.    Ofertę należy:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie amizera@um.warszawa.pl do dnia 06.02.2015 r. do godz. 10:00.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f.    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego
g.    Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
h.    Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

8.    ZAŁACZNIKI:
1.    Załącznik nr 1. Formularz Oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1014.89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.doc, file size: 152.5 KB)
  Pobierz