Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. narzędzia służącego do oceny stopnia samodzielności osób

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 3 lutego 2017 - 11:04, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Opracowanie narzędzia służącego do oceny stopnia samodzielności osób, będących potencjalnymi i obecnymi odbiorcami usług społecznych. Wystandaryzowane narzędzie pozwoli na identyfikację potrzeb osób zależnych, w celu zapewniania im odpowiedniego zakresu wsparcia.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

Na przedmiot zamówienia składają się:

1.       Analiza obecnie stosowanych narzędzi (np. wywiad środowiskowy, skala Barhtel itp.) w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy, celem identyfikacji najlepszych praktyk do uwzględnienia obszarów problemowych w nowym narzędziu, obejmująca w szczególności:

a)         przegląd i ocenę stosowanych w Polsce i na świecie skal oceny stopnia niesamodzielności, w tym m.in. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, pod kątem adekwatności i kompleksowości,

b)         przegląd wyników dotychczasowych badań i analiz, celem wstępnej charakteryzacji grup obecnych odbiorców pomocy społecznej.

 

2.       Opracowanie kryteriów służących ocenie stopnia samodzielności, w tym:

a)         wybór skali oceny oraz jej dostosowanie o kolejne kryteria, umożliwiające kompleksową ocenę stanu osób zależnych, pod kątem doboru odpowiednich instrumentów wsparcia z pomocy społecznej,

b)         uwzględnienie stanu fizycznego i psychicznego osób podlegających ewaluacji, oraz różnorodnych czynników wpływających na ich potrzeby w zakresie wsparcia, w tym czynników środowiskowych, demograficznych i ekonomicznych,

c)         przeprowadzenie konsultacji merytorycznych z ekspertami w zakresie geriatrii, niepełnosprawności, pomocy społecznej, opieki nad osobami niesamodzielnymi.

 

3.       Opracowanie narzędzia oceny stopnia samodzielności odbiorców usług społecznych. Narzędzie powinno być w postaci tabel oceniających, jako spójnego systemu oceny stopnia samodzielności dorosłych osób zależnych. Narzędzie powinno zawierać usystematyzowany zbiór pytań z jak najmniejszym poziomem ogólności i uznaniowości oraz scenariusze wywiadu środowiskowego. Narzędzie powinno uwzględniać stosowane dotychczas kryteria oraz wykorzystywać zidentyfikowane dobre praktyki, a ponadto powinno być wypracowane w rygorze obowiązujących norm i przepisów prawa. Narzędzie powinno zostać przetestowane i skonsultowane z min. 10 pracownikami socjalnymi wskazanymi przez Zamawiającego.

 

4.       Opracowanie profili osób zależnych korzystających z usług społecznych w oparciu o wypracowane kryteria i narzędzia, czyli opracowanie modelu i zasad segmentacji osób zależnych:

a)         Przeprowadzenie dwóch warsztatów z pracownikami warszawskich ośrodków pomocy społecznej, celem weryfikacji kompletności stworzonych profili i ich dopasowania do odbiorców pomocy, a w szczególności:

·         przygotowanie scenariuszy każdego z warsztatów,

·         przygotowanie listy uczestników, we współpracy z Zamawiającym,

·         liczba osób biorących udział w każdym warsztacie to maksymalnie 15 osób,

·         każdy warsztat będzie trwał maksymalnie 4 godziny zegarowe w ciągu jednego dnia roboczego; dokładny termin przeprowadzenia warsztatu zostanie ustalony z Zamawiającym,

·         za przygotowanie materiałów (np. papier, flamastry) dla uczestników warsztatu oraz urządzeń szkoleniowych odpowiada Wykonawca,

·         Zamawiający udostępni salę na terenie Warszawy, w której przeprowadzone będą oba warsztaty.

b)         opracowanie rekomendacji odnośnie potrzeb każdej z grup osób zależnych w zakresie potencjalnie przyznanego wsparcia.

 

5.       Opracowanie planu wdrożenia narzędzia oceny oraz profili osób zależnych:

a)         stworzenie rekomendacji odnośnie wprowadzenia zmian w dotychczasowym procesie oceny odbiorców pomocy społecznej i przydzielania im wsparcia, celem wdrożenia nowego narzędzia (w tym identyfikacja barier dla wdrożenia),

b)         opracowanie planu wdrożenia w podziale na etapy i z określeniem czasu potrzebnego na realizację poszczególnych faz.

 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1.    Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie diagnozowania potrzeb społecznych, w szczególności potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był autorem (współautorem) minimum dwóch:

-      publikacji (opracowań, artykułów, badań) – opublikowanych w czasopismach, bądź

-      publikacji jak wyżej w wydaniach książkowych w wersji papierowej, o nakładzie min. 500 egzemplarzy, posiadających nadany numer ISBN, bądź

-      ekspertyz lub projektów – wykonanych na potrzeby innych podmiotów wraz z referencjami

dotyczących diagnozowania potrzeb społecznych, w szczególności potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Wykaz publikacji (opracowań, artykułów, badań), ekspertyz i projektów, potwierdzających doświadczenie Oferenta, należy przedstawić w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym.

Powyższe wymagania tj. wiedzę i doświadczenie w zakresie diagnozowania potrzeb społecznych, w szczególności osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, można wykazać jako doświadczenie Oferenta (jako firmy lub instytucji) lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym, złożyć oświadczenie o dysponowaniu wskazaną kadrą.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia.

2.    Przedstawią Zamawiającemu koncepcję harmonogramu realizacji wszystkich działań określonych w punkcie 2. „Warunki realizacji zamówienia” wraz z kosztorysem każdego działania, zgodnie ze wzorem określonym w tabeli nr 3, znajdującej się w formularzu ofertowym.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

·         50% - cena.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 50 pkt

cena brutto oferty badanej

 

·         25% - przygotowanie wstępnego planu wdrożenia w podziale na etapy i z określeniem czasu potrzebnego na realizację poszczególnych faz

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję harmonogram realizacji wszystkich działań określonych w punkcie „Warunki realizacji zamówienia” wraz z kosztorysem każdego działania. Koncepcja zostanie oceniona pod kątem następujących kryteriów:

− kompletność i szczegółowość opracowania: 0-15 pkt;

− realność zaproponowanych terminów: 0-10 pkt.

Łącznie koncepcja może uzyskać od 0 do 25 punktów. Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1%=1 pkt.

 

 

·         25% - za dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia. Wskazane osoby muszą posiadać wyższe wykształcenie w zakresie kierunkowym, 2-letnie doświadczenie zawodowe we wskazanych obszarach:

- geriatria – 5 pkt,

- socjologia (metodolog tworzenia narzędzi badawczych) – 5 pkt,

- pomoc społeczna – 5 pkt,

- psychologia – 5 pkt,

- prawne – 5 pkt.

 

Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym. Do formularza należy dołączyć CV osób, poświadczające w/w kwalifikacje.

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mparzych@um.warszawa.pl do dnia 9 lutego 2017 r. do godz. 11.00.

 

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.          W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.          Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

c.          Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.          Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.          Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.            Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.          Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.          Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności w zakresie pól eksploatacji.

i.            Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nabędzie własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki pracy zostały utrwalone.

j.            Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

k.          Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji w zakresie przedstawionej koncepcji harmonogramu, w szczególności w zakresie czynności do zrealizowania w poddziałaniach.

 

 

8.          UWAGI:

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 134.77 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty - Załącznik nr 1
  (plik: formularz_do_zapytania_ofertowego_zal._1.docx, file size: 93.68 KB)
  Pobierz