Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania i wydruku plakatów i ulotek

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 11 grudnia 2014 - 14:30, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
1)    Opracowanie projektu graficznego na:
    - ulotkę rekrutacyjną w formacie A5,
    - plakat rekrutacyjny w formacie A2,
    - ruchomy elektroniczny plakat projektu o następujących parametrach:
        a) rozdzielczość: 1280 × 610 pikseli;
        - format pliku .avi;
        - stopień kompresji od 2 do 5;
        - max. prędkość 25 klatek/s;
        - długość 10 sekund;
        - wielkość pliku max. 5 MB
        b) rozdzielczość 1280 × 580 pikseli;
        - format pliku: .mp4;
        - kompresja kodek h264;
        - max. prędkość 2000 kbps;
        - max. 24 fps;
        - długość 10 sekund;
        c) rozdzielczość 1280 × 720 pikseli;
        - format pliku: .avi;
        - bez kompresji;
        - bez przeplotu;
        - 24 bit;
        - max. 25 fps;
        - długość 10 sekund;
     wyświetlany na nośnikach zamieszczonych w komunikacji miejskiej oraz w metrze warszawskim.

2)     Wydruk ulotki rekrutacyjnej o następujących parametrach:
        - format: A5;
        - papier kreda błysk 150 g;
        - kolor 4+4;
        - druk dwustronny;
        - sztuk 1000;

3)    Wydruk plakatu rekrutacyjnego o następujących parametrach:
       - format: A2;
       - papier kreda błysk 150 g;
       - kolor 4+0;
       - druk jednostronny;
       - sztuk 200.
        
Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i rekrutacji do projektu pn.: „Certyfikuj swoje kompetencje”, prowadzonego przez m.st. Warszawę w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kampania promocyjno-rekrutacyjna jest skierowana do mieszkańców Warszawy, osób z niepełnosprawnością, pracujących i niepracujących (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo), którzy chcą z własnej woli podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursie języka angielskiego, zakończonym  egzaminem, i kursie komputerowym ECDL Base lub ECDL Core, zakończonym egzaminem.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy zachowaniu oznakowania zgodnego z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
1)    Projekty graficzne przedmiotu zamówienia, tj. plakatu elektronicznego, plakatu i ulotki, podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po akceptacji projektu graficznego Wykonawca przekaże  Zamawiającemu do akceptacji próbne wydruki ulotki i plakatu.
2)    Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wykonane zadanie 1 w pliku źródłowym zamkniętym (do publikacji na nośnikach określonych w zamówieniu) oraz w plikach źródłowych otwartych o rozszerzeniu jednym wybranym spośród:  .cdr, .psd, .ai lub .indd w przypadku plików graficznych oraz .fla w przypadku pliku z plakatem elektronicznym (w celu możliwości ich późniejszej modyfikacji przez Zamawiającego).
3)    Wykonawca dostarczy wykonane zadanie 2 i zadanie 3 do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.
4)    Materiały graficzne w wersji elektronicznej Wykonawca dostarczy na nośniku CD do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1)    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a.    Nie mają  powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
b.    Nie podlegają wykluczeniu z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie.
c.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY: cena: 100 %
5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 12.01.2015 r.
6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2.    Ofertę należy:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie edmoch@um.warszawa.pl do  dnia 16.12.2014 r. do  godz. 15:00.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

8.    ZAŁACZNIKI:
1.    Załącznik nr 1. Formularz Oferty.
2.    Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
3.    Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 149.98 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki
  (plik: zalaczniki.doc, file size: 63.5 KB)
  Pobierz