Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania koncepcji ewaluacji ex-post czterech programów korekcyjno-edukacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 5 czerwca 2014 - 15:37, agryszka

W związku z realizacją „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012 – 2016” Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.


 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu koncepcji ewaluacji ex-post czterech programów korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanych na terenie m.st. Warszawy w latach 2011-2013.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Celem opracowania koncepcji jest przygotowanie do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, w oparciu o przedstawione założenia metodologiczne.
Sposób realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia składać się będzie z dwóch etapów:
a) Etap wstępny obejmujący analizę dokumentacji związanej z realizacją programów (opisanych w punkcie III niniejszego zapytania) udostępnionej przez realizatorów programów (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz diagnozę umożliwiającą opracowanie założeń do późniejszych badań realizowanych w ramach ewaluacji.
b) Etap koncepcyjny obejmujący opracowanie koncepcji ewaluacji ex-post czterech programów korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. Koncepcja zostanie opracowana w dwóch wariantach: (1) ekonomicznym (uwzględniającym ograniczone środki finansowe) oraz (2) optymalnym. Dokument przygotowany będzie w formie dwóch opracowań - pierwsze w wariancie ekonomicznym, drugie w wariancie optymalnym. Każde z nich powinno zawierać w szczególności:
 opracowanie celu ewaluacji (w tym cele szczegółowe),
 metodologię badań realizowanych w ramach ewaluacji w tym:
a. opis metod i technik badawczych wraz z uzasadnieniem,
b. opis prób badawczych w przypadku badań ilościowych/ jakościowych (liczebność, kryteria doboru respondentów itd.) wraz z uzasadnieniem,
 wylistowanie zagadnień, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu narzędzi badawczych - w podziale na poszczególne techniki badawcze - wykorzystanych na etapie ewaluacji,
 opracowanie szczegółowego harmonogramu ewaluacji – liczba dni przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań w procesie ewaluacji.
 oszacowanie kosztów ewaluacji (cena brutto).
Ponadto Wykonawca przygotuje raport obejmujący wyniki analiz dokumentacji programów korekcyjno-edukacyjnych oraz diagnozy dokonanych w ramach I etapu – etapu wstępnego zamówienia. Raport powinien zawierać również wstępne rekomendacje dotyczące realizowanych programów, a także wskazówki, co należy zmienić w zakresie dokumentacji programów, aby usprawnić późniejszą ewaluację.
Zamawiający zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do wykonania zamówienia.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca będzie bezpośrednio współpracował z realizatorami programów korekcyjno-edukacyjnych oraz Zamawiającym.
Spotkania robocze (minimum 3) Zamawiającego oraz Wykonawcy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.
Przed opracowaniem koncepcji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia swojej propozycji w trakcie spotkania, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
Opracowanie koncepcji ewaluacji oraz raport Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa w wersji papierowej (po 2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF na płycie CD lub DVD.

III. DODATKOWE INFORMACJE
Celem planowanej ewaluacji, która zostanie przeprowadzona na podstawie opracowanej koncepcji jest:
1. Dokonanie analizy i oceny przyjętych do realizacji czterech programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w odniesieniu do założonych celów w oparciu o kryteria trafności, skuteczności, użyteczności,  trwałości, efektywności i oddziaływania (wpływu).
2. Opracowanie narzędzi i procedur do prowadzenia kolejnych ewaluacji (wewnętrznych,  jak i zewnętrznych).
3. Opracowanie rekomendacji do doskonalenia metod pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie, także w zakresie zmian zapisów w programach usprawniających późniejszą ewaluację.
Ewaluacja powinna odpowiedzieć w szczególności na następujące pytania badawcze:
1. Jak przebiegła realizacja programów?
2. Jakie rezultaty przyniosły programy? Czy  rezultaty odpowiadają zakładanym celom? Czy realizacja projektów wpłynęła na zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie?
3. Jakie zmiany wystąpiły u beneficjentów w wyniku realizacji programów? Czy efekty wsparcia są trwałe?
4. Czy programy spełniły oczekiwania adresatów? 
5. Czy przyniosły konkretne efekty dla otoczenia np. rodziny?
6. Czy pojawiły się jakieś efekty uboczne? Jeśli tak, to czy są one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów czy też niekorzystne lub neutralne?
7. Jaki był wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na uczestnictwo w programach i osiągnięte rezultaty (np. motywacja do udziału w programie, współpraca i zaangażowanie instytucji i podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie motywowania/ kierowania do udziału w programach, objęcie pozostałych członków rodziny wsparciem itp.)
8. Jakie nakłady poniesiono na realizację programów? Czy nakłady są adekwatne do osiągniętych rezultatów? Czy podobne rezultaty można było osiągnąć przy mniejszych nakładach? Czy przy tych samych nakładach można było osiągnąć większe efekty?
9. Czy programy realizowane w takich formach należy kontynuować? Co należy zmienić, aby poprawić skuteczność programów?
10. Czy realizowane programy są spójne z założeniami Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016?
Informacja o programach
W m.st. Warszawie realizowane były programy korekcyjno-edukacyjne kierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie na podstawie Wytycznych do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowiących załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przewidzianego do realizacji na lata 2006-2016 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
Ewaluacji ex-post zostaną poddane cztery programy realizowane przez następujące ośrodki:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
2. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy
3. Pracownia Inicjatyw – Krzysztof Stańczyk
4. Poradnia Terapii i Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Oferta programowa na rok 2013 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Analogiczne oferty obowiązywały w latach 2011-2012.

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać następujące doświadczenie oraz zasoby:
1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 10 ewaluacji programów społecznych (załącznik nr 1, tabela nr 1).
Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.
2. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia, spełniającymi następujące warunki:
a) co najmniej jedna osoba powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym szczególnie pożądane jest doświadczenie w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie (załącznik nr 1, tabela nr 2). Posiadanie kwalifikacji i doświadczenia zostanie potwierdzone CV osób zaangażowanych w realizację zamówienia.
b) co najmniej jedna osoba przeprowadziła minimum 2 ewaluacje programów społecznych w obszarze problematyki przemocy w rodzinie, co zostanie udokumentowane referencjami lub potwierdzeniem udziału w pracach Zespołu ewaluacyjnego z określeniem pełnionej roli (załącznik nr 1, tabela nr 3).

V. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Cena brutto oferty – 50 % (maksymalnie 50 pkt).
2. Jakość metodologii oraz jej adekwatność do przedmiotu zamówienia – 20 % (maksymalnie 20 pkt).
3. Doświadczenie Wykonawcy w ewaluacji programów społecznych – 10 % (maksymalnie 10 pkt). Wykonawca za wykazanie ewaluacji przeprowadzonych w ilości od 11 do 15 otrzyma 5 pkt, natomiast 10 pkt - za wykazanie 16 i więcej.
4. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20 % (maksymalnie 20 pkt), preferowane będzie doświadczenie w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz wynikające z przeprowadzenia ewaluacji programów społecznych w obszarze problematyki przemocy w rodzinie.
Oferty, które za doświadczenie w ewaluacji programów społecznych oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie otrzymają mniej niż 15 pkt nie będą brane pod uwagę.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
• od momentu podpisania umowy do 30 lipca 2014 r.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Opis metod i technik zastosowanych przez Wykonawcę na wstępnym etapie zamówienia wraz z uzasadnieniem (w załączeniu do formularza ofertowego).
3. Harmonogram realizacji zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).
4. Referencje potwierdzające rzetelne i właściwe wykonanie usług (w załączeniu do formularza ofertowego).
5. Podpisane CV realizatorów zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać na adres email: emodrzejewska@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2014 r. do godz. 16:00.

VIII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
2. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
3. Osoby fizyczne składające ofertę proszone są o przedstawienie wraz z ofertą podpisanego CV. W przypadku firm należy dołączyć podpisane CV osób będących bezpośrednimi realizatorami zamówienia.
4. Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
5. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
6. Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.
7. Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oferta programowa kierowana do osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie m.st. Warszawy w 2013 r.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 264.03 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.pdf
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 232.63 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf, file size: 122.63 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.doc
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 90.5 KB)
  Pobierz