Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania koncepcji ewaluacji on-going programu - DODATKOWE WYJAŚNIENIE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 28 lipca 2014 - 11:32, kmirgos

W związku z realizacją „Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 – 2020” Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.


Wyjaśnienie w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 28.07.2014 r., dot. opracowania koncepcji ewaluacji on-going Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020

Prośba o wyjaśnienie dotyczy podania definicji "programu społecznego" (w kontekście pkt IV.1. zapytania ofertowego)

Wyjaśnienie: Zamawiający definiuje “program społeczny”  jako działania ograniczone czasem i przestrzenią skierowane do grupy osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/i znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej mające na celu poprawę sytuacji społecznej tej grupy.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu koncepcji ewaluacji on‑going Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, zwanego dalej Programem, w odniesieniu do działań realizowanych na terenie m.st. Warszawy od 2011 roku do końca I połowy 2014 roku.

 

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Celem opracowania koncepcji ewaluacji jest przygotowanie do późniejszej ewaluacji Programu.   

Realizacja obecnego zamówienia – opracowanie koncepcji ewaluacji - składać się będzie z dwóch etapów:

1.      Etap wstępny obejmujący analizę dokumentacji związanej z realizacją Programu udostępnionej przez jego realizatorów (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz diagnozę umożliwiającą opracowanie założeń do późniejszych badań realizowanych w ramach ewaluacji on-going.

2.      Etap koncepcyjny obejmujący opracowanie koncepcji ewaluacji on-going Programu. Koncepcja zostanie opracowana w dwóch wariantach - w formie dwóch opracowań: (1) ekonomicznym (uwzględniającym ograniczone środki finansowe) oraz (2) optymalnym. Każde z nich powinno zawierać w szczególności:

a.      opracowanie celu ewaluacji (w tym cele szczegółowe),

b.      metodologię badań realizowanych w ramach ewaluacji w tym:

·         opis metod i technik badawczych wraz z uzasadnieniem,

·         opis prób badawczych w przypadku badań ilościowych/ jakościowych (liczebność, kryteria doboru respondentów itd.) wraz z uzasadnieniem,

c.      wylistowanie zagadnień, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu narzędzi badawczych w podziale na poszczególne techniki badawcze zastosowane na etapie ewaluacji,

d.      opracowanie szczegółowego harmonogramu ewaluacji – liczba dni przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań w procesie ewaluacji,

e.      oszacowanie kosztów ewaluacji (cena brutto).

 

Ponadto Wykonawca przygotuje raport obejmujący wyniki analiz dokumentacji realizatorów Programu oraz diagnozy dokonanej w ramach I etapu – etapu wstępnego zamówienia.

 

Raport powinien zawierać również wstępne rekomendacje dotyczące realizowanego Programu, a także wskazówki, co należy zmienić w zakresie prowadzonej i gromadzonej dokumentacji Programu, aby usprawnić kolejne ewaluacje.

 

Zamawiający zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do wykonania zamówienia.


Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca będzie bezpośrednio współpracował z realizatorami Programu oraz Zamawiającym. Spotkania robocze (minimum 3) Zamawiającego oraz Wykonawcy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.

 

Przed opracowaniem koncepcji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia swojej propozycji w trakcie spotkania, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

 

Opracowanie koncepcji ewaluacji, raport dotyczący analiz dokumentacji oraz diagnozy dokonanej w ramach wstępnego etapu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa w wersji papierowej (po 2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF na płycie CD lub DVD.

 

III. DODATKOWE INFORMACJE:

Planowana ewaluacja, która zostanie przeprowadzona na podstawie opracowanej koncepcji powinna pozwolić na:

1.      Dokonanie analizy i oceny dotychczas realizowanych działań w odniesieniu do założonych celów w oparciu o kryteria trafności, skuteczności, efektywności i oddziaływania (wpływu).

2.      Opracowanie narzędzi i procedur do prowadzenia monitoringu Programu, który umożliwi m. in. przeprowadzenie w przyszłości II ewaluacji okresowej i ewaluacji całości Programu.

3.      Sformułowanie rekomendacji odnośnie dokonania aktualizacji Programu (uwzględniającej nie tylko wytyczne wynikające z oceny stanu realizacji Programu, ale także uwzględniającej zmiany społeczne, zapotrzebowanie na konkretne rozwiązania i działania, zmiany w prawie itp.).

Ewaluacja, która zostanie przeprowadzona na podstawie opracowanej koncepcji powinna odpowiedzieć w szczególności na następujące pytania badawcze:

1.      Jak przebiega realizacja Programu?

2.      Jakie są dotychczasowe rezultaty Programu? Czy  rezultaty te odpowiadają zakładanym celom? Czy i jak realizacja działań Programu wpłynęła na realizację jego celów?

3.      Jakie zmiany wystąpiły u beneficjentów w wyniku realizacji Programu? Czy efekty wsparcia są trwałe?

4.      Czy Program spełnia oczekiwania adresatów? 

5.      Czy, a jeśli tak, to jakie efekty przyniósł Program dla otoczenia i rodzin adresatów Programu?

6.      Czy pojawiły się jakieś nieplanowane efekty działań podejmowanych w ramach Programu? Jeśli tak, to czy są one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów czy też niekorzystne lub neutralne?

7.      Jaki jest wpływ czynników wewnętrznych (związanych z realizatorami Programu) i zewnętrznych (uwarunkowań prawnych, rozwiązań systemowych i in.) na:

·         skuteczność Programu

·         stopień realizacji celów Programu

·         współpracy i zaangażowania realizatorów Programu

8.      Jakie nakłady finansowe poniesiono od 2011 roku do końca I połowy 2014 roku na realizację Programu? Czy te nakłady są adekwatne do osiągniętych rezultatów? Czy podobne rezultaty można było osiągnąć przy mniejszych nakładach? Czy przy tych samych nakładach można było osiągnąć większe efekty?

9.      Jak współpracują ze sobą realizatorzy Programu i jaki wpływ ma ta współpraca na skuteczność Programu? Co należy zmienić w tej współpracy?

10.   Czy przyjęte wskaźniki realizacji celów Programu są adekwatne? Jeśli nie, jakie zmiany w tym zakresie winny być wprowadzone?

11.   Czy Program realizowany w takiej formie należy kontynuować? Co należy zmienić, aby zwiększyć skuteczność, stopień realizacji celów Programu?

12.   Jak oceniają dotychczasową skuteczność Programu osoby zarządzające Programem, osoby wdrażające Program i odbiorcy Programu?

 

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać następujące doświadczenie oraz zasoby:

1.      W zakresie doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 5 ewaluacji programów społecznych (załącznik nr 1, tabela nr 1). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

2.      W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia, spełniającymi następujące warunki:

·         co najmniej jedna osoba powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami (załącznik nr 1, tabela nr 2). Posiadanie kwalifikacji i doświadczenia zostanie potwierdzone CV osób zaangażowanych w realizację zamówienia.

·         co najmniej jedna osoba przeprowadziła minimum 2 ewaluacje programów społecznych w obszarze programów dotyczących udzielania wsparcia oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej lub/i społecznej osób z niepełnosprawnościami, co zostanie udokumentowane referencjami lub potwierdzeniem udziału w pracach zespołu ewaluacyjnego z określeniem pełnionej roli (załącznik nr 1, tabela nr 3).

 

Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 15 października 2014 r.

 

Kryterium oceny ofert:

1.      Cena brutto oferty – 50 % (maksymalnie 50 pkt)

2.      Jakość metodologii zastosowanej przez Wykonawcę w ramach wstępnego etapu zamówienia oraz jej adekwatność do przedmiotu zamówienia – 20 % (maksymalnie 20 pkt)

3.      Doświadczenie Wykonawcy w ewaluacji programów społecznych – 10 % (maksymalnie 10 pkt)

4.      Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – 10 % (maksymalnie 10 pkt)

5.      Przeprowadzenie przez osoby zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia ewaluacji programów dotyczących udzielania wsparcia oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej lub/i społecznej osób z niepełnosprawnościami – 10 % (maksymalnie 10 pkt)

 

Oferty, które za doświadczenie w ewaluacji programów społecznych oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia otrzymają mniej niż 15 pkt nie będą brane pod uwagę.

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

1.      Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

2.      W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

3.      Osoby fizyczne składające ofertę proszone są o przedstawienie wraz z ofertą podpisanego CV. W przypadku firm należy dołączyć podpisane CV osób będących bezpośrednimi realizatorami zamówienia.

4.      Treść umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

5.      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

6.      Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

7.      Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

8.      Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Uwagi:

Oferta powinna zawierać:

1.      Formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.      Opis metod i technik zastosowanych przez Wykonawcę na wstępnym etapie zamówienia wraz z uzasadnieniem (w załączeniu do formularza ofertowego).

3.      Harmonogram realizacji zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).

4.      Referencje potwierdzające rzetelne i właściwe wykonanie usług (w załączeniu do formularza ofertowego).

5.      Podpisane CV realizatorów zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).


Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

1.      Biuro Pomocy i  Projektów  Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, lub

2.      Faxem na numer: 022 443 14 40, lub

3.      Pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.:  a.sobczak@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godz. 16:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_koncepcja_ewaluacji.pdf, file size: 2780.92 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty.doc, file size: 54 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_warszawski_program_na_rzecz_on.doc, file size: 2471.5 KB)
  Pobierz