Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania koncepcji przeprowadzenia pogłębionej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie wraz z narzędziem/ami badawczym/i oraz pilotażem ww. narzędzi/a

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 września 2017 - 10:07, agryszka

Zapytanie ofertowe dot. opracowania koncepcji przeprowadzenia pogłębionej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie wraz z narzędziem/ami badawczym/i oraz pilotażem ww. narzędzi/a


W związku z realizacją Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji przeprowadzenia pogłębionej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie wraz z narzędziem/ami badawczym/i oraz pilotażem ww. narzędzi/a.
 

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2.1 Sposób realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia składać się będzie z trzech etapów:
a) Etap wstępny obejmujący analizę dokumentacji, badań i danych udostępnionych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, które mogą być pomocne przy opracowaniu założeń do późniejszych badań realizowanych w ramach diagnozy.
b) Etap koncepcyjny obejmujący opracowanie koncepcji przeprowadzenia diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie wraz z opracowaniem narzędzi/a badawcz/ego/ych.
c) Etap konsultacyjny obejmujący:
- Konsultacje roboczych wersji koncepcji przeprowadzenia ww. diagnozy oraz narzędzi z Zleceniodawcą i innymi realizatorami Programu, w tym w szczególności z zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydziałami spraw społecznych i zdrowia dla dzielnic, ośrodkami pomocy społecznej. Konsultacje mogą odbyć się  w formie mailowej wraz z minimum jednym spotkaniem z przedstawicielami realizatorów Programu.
- Pilotaż wykorzystania narzędzi/a. Przy czym zakres pilotażu powinien zapewnić prawidłową weryfikację narzędzi/a pod kątem użycia w  przyszłej diagnozie.
- Ostateczne opracowanie koncepcji pogłębionej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie  wraz z narzędziami badawczymi.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca będzie bezpośrednio współpracował z Zamawiającym oraz jeśli zajdzie taka potrzeba z innymi realizatorami Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020, w tym w szczególności z z zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydziałami spraw społecznych i zdrowia dla dzielnic oraz ośrodkami pomocy społecznej.
Zamawiający zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do wykonania zamówienia.
Przed konsultacją roboczych wersji koncepcji i narzędzi z realizatorami Programu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia swojej propozycji w trakcie spotkania, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
Spotkania robocze Zamawiającego oraz Wykonawcy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.
Ostateczne opracowanie koncepcji przeprowadzenia pogłębionej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie wraz z narzędziem/ami badawczym/i, raport obejmujący wyniki konsultacji koncepcji diagnozy wraz z narzędziami,  oraz raport z pilotażu narzędzia/dzi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa w wersji papierowej (po 2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL na pamięci USB.
2.2. Wymagane produkty:
2.2.1 Koncepcja diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie.
Powinna ona:
• Uwzględniać zarówno obszar skali zjawiska przemocy, jego przejawów, mapy występowania, czynników współwystępujących itp., jak i obszar zagrożenia wystąpieniem przemocy, istnienia konfliktów mogących przerodzić się w przemoc, sygnałów zwiastujących takie zagrożenie itp.
• Uwzględniać również obszar instytucji wsparcia, dostępnej oferty i oceny jej zakresu pod względem dostępności i jakości.
• Zostać przygotowana  w minimum w dwóch wariantach: pierwszy - diagnoza na poziomie całego m.st. Warszawy,  drugi - z przeprowadzeniem diagnoz na poziomie  wszystkich dzielnic Warszawy przy zastosowaniu tej samej metodologii dla zapewnienia porównywalności wyników i utrzymania możliwości sporządzenia diagnozy dla całego miasta. Oferent może również zgłosić wariant pośredni. Każdy wariant powinien zostać opracowany w minimum 2 wersjach (1) ekonomicznej (uwzględniającej ograniczone środki finansowe) oraz (2) optymalnej. Łącznie minimum 4 opracowania koncepcji.
• Zawierać w szczególności:
- opracowanie celu diagnozy (w tym cele szczegółowe),
- metodologię badań realizowanych w ramach diagnozy w tym:
   a. opis metod i technik badawczych wraz z uzasadnieniem, 
   b. opis prób badawczych w przypadku badań ilościowych/ jakościowych (liczebność, kryteria doboru respondentów itd.) wraz z uzasadnieniem,
- narzędzia badawcze do poszczególnych wariantów i wersji diagnozy uwzględniające wyniki konsultacji i pilotażu,
- opracowanie szczegółowego harmonogramu diagnozy– liczba dni przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań w procesie diagnozy,
- oszacowanie kosztów diagnozy w podziale na poszczególne warianty i wersje (cena brutto) wraz z wyszczególnieniem oszacowania kosztów poszczególnych elementów diagnozy.
2.2.2 Raport obejmujący wyniki konsultacji koncepcji diagnozy wraz z narzędziami.
2.2.3 Przeprowadzenie pilotażu narzędzia/dzi.
2.2.4 Raport z pilotażu narzędzia/dzi.
2.3. Harmonogram:
Usługa będzie realizowana zgodne z przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem terminów określonych w umowie, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Harmonogram realizacji usługi zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany do konsultacji Zamawiającemu nie później niż 5 dni roboczych po podpisaniu umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi do harmonogramu badania nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W harmonogramie badania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego.
Usługa zostanie wykonana od momentu podpisania Umowy do dnia 15.12.2017 r.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Za spełniających warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia. tj.:
3.1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 3 badania/ewaluacje programów społecznych o wartości minimum 15 000 zł brutto (załącznik nr 1, tabela nr 1). Przy czym realizacja usług ma być potwierdzona referencjami.

3.2 W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami zaangażowanymi w realizację przedmiotu zamówienia, które będą posiadały doświadczenie w stosowaniu ilościowych i/lub jakościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, w co najmniej 3 badaniach dot. zagadnień problemów społecznych, w tym co najmniej jedno z nich związane z problematyką przemocy w rodzinie. Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 2).

3.3. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zaangażowaną w realizację przedmiotu zamówienia, która posiada co najmniej tytuł doktora i naukowo oraz badawczo zajmuje się obszarem problemów społecznych (załącznik nr 1, tabela nr 3).

 4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
a.   Cena brutto oferty – 35 % (maksymalnie 35 pkt).
b. Jakość opisu planowanej realizacji zamówienia, w tym metod i technik jakie Wykonawca zastosuje w trakcie realizacji zamówienia, zwłaszcza metodologii  przeprowadzenia pilotażu narzędzi/a wraz z uzasadnieniem oraz wstępnym harmonogramem realizacji zamówienia (opis i harmonogram należy załączyć do formularza ofertowego) oraz ich adekwatność do przedmiotu zamówienia – 33 % (maksymalnie 33 pkt).
c. Potwierdzone referencjami doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzonych badań/ewaluacji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie – 10 % (maksymalnie 10 pkt). Wykonawca za wykazanie przeprowadzonych badań/ewaluacji za każde badanie /ewaluację otrzyma 1 pkt – maksymalnie 10 pkt (załącznik nr 1, tabela nr 4).
d. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (minimum 1 osoba) – 10 % (maksymalnie 10 pkt), preferowane będzie doświadczenie w pracy przy badaniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza przeprowadzenie diagnoz problematyki przemocy w rodzinie (załącznik nr 1, tabela nr 5).
e. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację zamówienia z zakresu tworzenia koncepcji badawczych i projektowania narzędzi do ich realizacji (minimum 1 osoba) – 12 % (maksymalnie 12 pkt), (załącznik nr 1, tabela nr 6).

W ocenie zostaną uwzględnione jedynie:
- badania, których realizacja zostanie potwierdzona referencjami (protokoły odbioru nie będą uznawane za referencje).
- kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia potwierdzone podpisanymi CV realizatorów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 15 grudnia 2017r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1. Oferta powinna zawierać
• Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
• Opis planowanej realizacji zamówienia, w tym metod i technik jakie Wykonawca zastosuje w trakcie realizacji zamówienia, zwłaszcza metodologii  przeprowadzenia pilotażu narzędzi/a wraz z uzasadnieniem (w załączeniu do formularza ofertowego).
• Wstępny harmonogram realizacji zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).
• Referencje potwierdzające rzetelne i właściwe wykonanie usług (w załączeniu do formularza ofertowego).
• Podpisane CV realizatorów zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).

6.2. Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, do  dnia 6 września 2017 r.  do godz. 15.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/zamówieniem, jednak nie później niż do dnia 30.12.2017 r.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f. Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.
g. Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.
h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
i. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania zamówień uzupełniających w wysokości  50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
j. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017r.
  (plik: zapytanie_ofetrowe_1_9_2017ppwr.doc.pdf, file size: 2066.89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zapytania ofertowego z dnia 01.09.2017r. (załącznik nr 1)
  (plik: formularz_zapytania_ofertowego_01_09_2017ppwr.docx, file size: 28.8 KB)
  Pobierz