Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania materiałów informacyjnych.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 23 listopada 2012 - 9:01, kmirgos

.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Zadanie dotyczy udziału w realizacji projektu i polega na :

 

 1. Współpraca przy przygotowaniu materiałów informacyjnych dla kampanii promocyjnej projektu prowadzonej w 2013 r. w tym:

a)      Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących szkoleń stacjonarnych dla uczestników projektu;

b)      Opracowanie materiałów informacyjnych i przygotowanie analiz dotyczących zakresu i treści modułów szkoleń e-learning przeznaczonych dla uczestników projektu;

c)      Opracowanie  materiałów informacyjnych dotyczących dwóch konferencji, przewidzianych do realizacji w umowie o dofinansowanie projektu,

d)      Sporządzenie raportu podsumowującego efekty dotychczasowych działań promocyjnych;

 1. Współpraca z Wykonawcą projektu, w zakresie przygotowania i organizacji przewidzianych na rok 2013 szkoleń stacjonarnych dla uczestników projektu – konsultacje na temat podziału uczestników na grupy szkoleniowe;
 2. Przygotowanie na potrzeby ewaluacji projektu, danych statystycznych dotyczących rekrutacji uczestników projektu, w tym:

a)      danych dotyczących rodzajów niepełnosprawności wśród uczestnikówa. projektu,

b)      danych określających liczbę osób biorących udział w projekcie, wymagających specjalistycznego przewozu na szkolenia,

c)      danych określających liczbę osób biorących udział w projekcie, wymagających zapewnienia specjalistycznej opieki w trakcie  szkoleń,

 1. Przygotowaniu dla Komitetu Sterującego i Biura Pomocy i Projektów Społecznych, niezbędnych dokumentów dotyczących wyżej opisanych zadań;
 2. Współpraca z Koordynatorem projektu oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych w toku realizacji zadań opisanych w punktach 1-3.

 

Do realizacji Zadania planuje się zaangażowanie osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie – od 03 do 31 grudnia 2012 r.;

 

Planowana jest dwustopniowa procedura oceny złożonych ofert :

 

Etap I - ocena pod kątem zaproponowanej ceny,

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna,

 

Kryteria oceny ofert :

 

 1. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na podobnym stanowisku – 50%.
 2. Cena  - 50 %;

 

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Wymagania konieczne: 

- doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwa umyślne;

- dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.

 

Wymagania pożądane: 

- wykształcenie wyższe;

- znajomość wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.3 POIG;

- umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy,

- znajomość środowiska osób niepełnosprawnych.

 

Oferta powinna zawierać wycenę brutto kwoty za wykonanie Zadania.

 

Do oferty należy dołączyć CV.

 

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego w przedmiocie Zapytania Ofertowego związanego z realizacją prac prowadzonych w toku realizacji projektu.

.

Ofertę prosimy przesłać do:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych :

fax numer: +48224430798 lub pocztą elektroniczną na adres: j.wojcik@um.warszawa.pl
do dnia 28.11. 2012 r. do godz. 12.00.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: scan0256.pdf, file size: 185.55 KB)
  Pobierz