Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania merytorycznego i graficznego broszury

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 15 września 2016 - 17:45, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania merytorycznego i graficznego broszury dla seniorów


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie merytoryczne i graficzne broszury informacyjno-edukacyjnej dla seniorów, w ramach projektu „AGE– Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1.1 Celem przygotowania broszury informacyjno-edukacyjnej jest dostarczenie mieszkańcom Warszawy, przede wszystkim seniorom, informacji m.in. na temat projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, Domów Pomocy Społecznej (DPS) prowadzonych przez m.st. Warszawę, aktywnego i zdrowego stylu życia.
1.2 Zakres merytoryczny broszury powinien obejmować co najmniej takie zagadnienia i elementy jak:
a) Informacje o projekcie;
b) Informacje o Domu Pomocy Społecznej (m.in.: jaka jest misja, czym się zajmuje; jakie są zasady obowiązujące w DPS; co należy zrobić i jakie warunki spełnić, aby skorzystać z usług DPS);
c) Informacje o 19 Domach Pomocy Społecznej, w tym 14 prowadzonych przez m.st. Warszawę;
d) Informacje o instytucjach działających na rzecz seniorów (m.in. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu, hospicja, organizacje pozarządowe);
e) Informacje o działaniach m.st. Warszawy na rzecz seniorów (m.in. porady prawne);
f) Mapa m.st. Warszawy z zaznaczonymi lokalizacjami 19 Domów Pomocy Społecznej;
g) Informacje dla seniorów, dotyczące aktywnego i zdrowego stylu życia, m.in. takie zagadnienia jak:
• Prawidłowe odżywianie - jak zdrowo się odżywiać, jak powinna wyglądać dieta seniora, przykładowe zestawy posiłków;
• Aktywność psycho-fizyczna – jak zachować i dbać o kondycję fizyczną i psychiczną, przykładowe zestawy ćwiczeń (w domu i na zewnątrz), jak trenować umysł (ćwiczenia pamięci), samokształcenie/samorealizacja, siłownie plenerowe, spacery, nordic-walking – przykłady aktywnego spędzania czasu; leczenie uzdrowiskowe;
• Aktywność społeczno-zawodowa: (uniwersytet III wieku, klub seniora, wolontariat, społeczność lokalna);
• Aktywność kulturalna;
• Podróże (te bliskie i dalekie) – jak aktywnie podróżować za niewielkie pieniądze?;
h) Przywileje seniora: wybrane ulgi, zniżki, uprawnienia, świadczenia pieniężne;
i) Bezpieczeństwo:
• osobiste: gdy się źle poczujesz, czyli postępowanie w wybranych sytuacjach zagrożenia (m.in.: udar cieplny, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zatrucie);
• mienia: jak ustrzec się od kradzieży (opis metod kradzieży na wnuczka, na policjanta, itp.), jak zabezpieczyć mieszkanie przed kradzieżą, wyłudzanie pieniędzy i pożyczek – jak ustrzec się przed „naciągaczami”, nie podpisuj umowy jeżeli jej nie rozumiesz.
j) Nowoczesne technologie, także dla seniora: czemu służą, jak mogą się przydać w codziennym życiu (komputer, smartfon, tablet). Internet – dzięki niemu możesz wiele spraw załatwić, uzyskać informacje na każdy temat oraz kontaktować się z członkami rodziny i znajomymi.
k) E-pracownie warszawskie oraz inne punkty bezpłatnego korzystania z komputera i Internetu.
l) Telefony alarmowe i instytucje pierwszego kontaktu. 
1.3 Podany w pkt. 1.2 zakres tematyczny stanowi minimum zawartości broszury i może ulec zmianie,
w zależności od koncepcji broszury przedstawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.
1.4 Informacje zawarte w broszurze powinny być wzbogacone o grafikę lub zdjęcia, ułatwiające zrozumienie danego tekstu oraz obrazujące dane zagadnienie.
1.5 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szaty graficznej broszury, a także grafiki i zdjęć,
o których mowa w pkt. 1.4.
1.6 Broszura w środkowej części zawierać będzie kolorową mapę w formacie A3 (po całkowitym rozłożeniu). Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania mapy graficznej Warszawy, zawierającej informacje, o których mowa w pkt. 1.2 lit. f).
1.7 Wykonawca zobowiązany jest do korekty redakcyjnej tekstu broszury informacyjno-edukacyjnej.
1.8 Szacunkowa liczba stron broszury: 60-70 stron, format A5, układ dwustronny.
1.9 Format broszury, w tym zastosowany rodzaj i rozmiar czcionki, kolorystyka, układ i rozmieszczenie elementów tekstowych i graficznych, z uwagi na powszechne występowanie ograniczenia widzenia u seniorów powinien być dostosowany do potrzeb tej grupy odbiorców. 
1.10 Zastosowane w tekście broszury słownictwo powinno być zrozumiałe dla czytelnika, a sam tekst powinien w jasny i prosty sposób przekazywać dane informacje.
1.11 Wykonawca zobowiązany będzie do opatrzenia broszury informacyjno-edukacyjnej logotypem Zamawiającego oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.
Uwaga! Przedmiot zamówienia nie obejmuje druku broszury informacyjno-edukacyjnej.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1 Informacje dotyczące zagadnień i elementów wskazanych w pkt. 1.2 lit. a)-e) oraz lit. k) zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania Umowy. Informacje dotyczące pozostałych zagadnień Wykonawca jest zobowiązany opracować lub pozyskać we własnym zakresie.
2.2 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania koncepcji broszury informacyjno-edukacyjnej, w tym jej treści i grafiki, w oparciu o informacje pozyskane od Zamawiającego oraz te opracowane i uzyskane we własnym zakresie.
2.3 Zamawiający zastrzega prawo do zgłoszenia uwag do koncepcji, treści broszury informacyjno-edukacyjnej, na każdym etapie jej tworzenia, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić.
2.4 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji opracowanych informacji na temat poszczególnych zagadnień, o których mowa w pkt. 1.2 z ekspertem, posiadającym wykształcenie i doświadczenie z danej dziedziny wiedzy, na potwierdzenie których przedstawi Zamawiającemu niezbędne dokumenty.
2.5 Przygotowaną w ramach przedmiotu zamówienia broszurę informacyjno-promocyjną, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na nośniku danych w formatach .pdf, .doc, oraz „zamkniętych” i „otwartych” plikach graficznych, a także w formatach przygotowanych do druku.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: nie dotyczy.
4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
4.1 Cena: 50 % (50 pkt.);
4.2 Doświadczenie wykonawcy w opracowaniu broszury informacyjnej, w tym zawartości merytorycznej i graficznej, o objętości minimum 20 stron: 30% (30 pkt.):
• opracowanie 1 broszury informacyjnej – 10% (10 pkt.);
• opracowanie 2 broszur informacyjnych – 20% (20 pkt.);
• opracowanie 3 broszur informacyjnych – 30% (30 pkt.).
4.3 Aspekt społeczny: 20% (20 pkt.) – zatrudnienie osoby* bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia jako grafik, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 z późn. zm.).
*Uwaga – zatrudnienie osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia jako grafik, na podstawie umowy o pracę, rozumiane jest jako zatrudnienie nowej osoby lub oddelegowanie osoby już zatrudnionej. 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 50 dni od dnia podpisania Umowy
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1 Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie wykonawcy w opracowaniu broszury informacyjnej, wykazane w Formularzu ofertowym.
6.2 Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 22.09.2016 r.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1 Po zawarciu Umowy, Zamawiający i Wykonawca ustalą szczegółowy program i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
7.2 W przypadku wskazania w Ofercie zatrudnienia osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia jako grafik na podstawie umowy o pracę, w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty (w tym m.in. przedmiotową umowę o pracę) potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w Kryterium oceny ofert: aspekt społeczny. 
7.3 W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
7.4 Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
7.5 Treść Umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
7.6 Wykonawca jest związany ofertą minimum 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7.7 Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie Umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: age._zapytanie_na_opracowanie_broszury_informacyjno-edukacyjnej.pdf, file size: 1770.53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.doc, file size: 388.5 KB)
  Pobierz