Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania merytorycznego publikacji o Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 września 2016 - 16:16, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Opracowanie merytoryczne publikacji o Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami.

 

·           przygotowanie 25 stron standardowego maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, marginesy: lewy 2,5 cm, prawy 1,5 cm),

·           sposób opisu musi być dostosowany do osób z niepełnosprawnościami w szczególności dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu,

·           publikacja będzie przełożona na alfabet Braillea i udostępniona jako audiobook,

·           opisy powinny być nasycone anegdotami i ciekawostkami z historii i współczesności miasta i jego mieszkańców,

·           publikacja powinna zawierać także wstęp i ciekawe zakończenie zachęcające do odwiedzenia najciekawszych, a może jeszcze nieznanych miejsc Warszawy,

·           miejsca wskazane przez Zamawiającego charakteryzujące Warszawę:

1.       Wieżowce Śródmieścia Warszawy tworzące panoramę miasta i ciekawostki na ich temat.

2.       Trakt Królewski – od Placu Zamkowego do Łazienek Królewskich.

3.       Warszawskie Nowe Miasto jego rynek oraz herb Panny z Jednorożcem, najkrótsza ulica Warszawy i kościół sióstr sakramentek.

4.       Plac Krasińskich - wczoraj i dziś.

5.       Wisła warszawska i jej dziki brzeg.

6.       Spacer po Warszawskiej Pradze.

7.       Zielona Warszawa (Las Bielański, Las Kabacki, Las Bemowo, Rezerwat Przyrody Olszynka Grochowska, Rezerwat Przyrody Bagno Jacka, Rezerwat Przyrody Las im. Jana III Sobieskiego, Rezerwat Przyrody Wyspy Zawadowskie).

8.       Inne ciekawe obiekty/miejsca znajdujące się w pozostałych dzielnicach, nie wskazanych powyżej.

 

2.       WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

·           Zamówienie obejmuje również korektę tekstu po uwagach Zamawiającego

·           W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.

·           Przygotowana przez Wykonawcę publikacja (utwór) w rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz. 666 z późn. zm.) stanowić będzie wynik jego oryginalnej twórczości indywidualnej oraz przysługiwać będą Wykonawcy wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz, że prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto żaden z elementów lub fragmentów Utworu, ani Utwór jako całość – nie będą naruszały jakichkolwiek praw, dóbr osobistych, interesów osób trzecich, ani chronionej tajemnicy.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania publikacji dotyczących tematyki historii i współczesności miast w Polsce, zabytków i miejsc charakteryzujących dane miasto bądź region.

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert był autorem (współautorem) lub dysponuje osobą, realizującą w imieniu wykonawcy przedmiot zamówienia, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert była autorem (współautorem) min. jednej:

·      publikacji (opracowania) – opublikowanej w wersji papierowej, bądź publikacji w wydaniach książkowych w wersji papierowej, o nakładzie min. 100 egzemplarzy, posiadających nadany numer ISBN, dotyczących tematyki historii i współczesności miast w Polsce, zabytków i miejsc charakteryzujących dane miasto bądź region.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

cena:50 %

 

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 50 pkt

cena brutto oferty badanej

inne: 50% w tym:

 

·         doświadczenie w opracowaniu podobnych publikacji, potwierdzone przykładową publikacją o podobnych parametrach oraz referencjami wcześniejszych klientów 10%

 

największa liczba publikacji wraz z referencjami oferowanych
w ofertach

doświadczenie= ----------------------------------------------------------------- x 10 pkt

liczba publikacji wraz z referencjami

przedstawiona w ofercie badanej

 

·         przygotowanie przykładowego opisu 1 miejsca wskazanego przez Zamawiającego 40% (miejsce: Wisła warszawska i jej dziki brzeg  – 1 strona standardowego maszynopisu czcionka Times New Roman, rozmiar 12, max 2800 znaków ze spacjami, marginesy lewy 2,5 cm, prawy 1,5 cm.

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję wykonania opisu wskazanego w ofercie miejsca, która zostanie oceniona pod kątem merytorycznym wg. następujących kryteriów:

 

·         zgodność  z opisem przedmiotu zamówienia: 0-13 pkt;

·         przejrzystość i przystępność językowa treści: 0-13 pkt;

·         wartość informacyjna: 0-14 pkt.

 

Łącznie koncepcja może uzyskać od 0 do 40 punktów.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1%=1 pkt.

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz opis miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Wisła warszawska i jej dziki brzeg  

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mgwarda@um.warszawa.pl  do  dnia 30 września 2016 r.  do godz. 12.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

f.      Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.    Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.    Dokładny harmonogram współpracy zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze oferty.

i.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

8.       UWAGI:

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 94.81 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty - Załącznik nr 1
  (plik: formularz_zapytania_ofertowego_zal._1.docx, file size: 108.06 KB)
  Pobierz