Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania narzędzi monitorująco-raportujących, przeszkolenia osób posługujących się opracowanymi narzędziami, opracowanie oceny weryfikującej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 19 maja 2017 - 15:19, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu narzędzi monitorująco-raportujących zewnętrznych partnerów uczestniczących w projekcie oraz uczestników projektu (cudzoziemców). Przeszkolenie osób posługujących się opracowanymi narzędziami. Opracowanie oceny weryfikującej stan po zastosowaniu narzędzi monitorująco-raportujących.


I OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Usługa polegająca na opracowaniu narzędzi monitorująco-raportujących zewnętrznych partnerów uczestniczących w projekcie oraz uczestników projektu (cudzoziemców). Przeszkolenie osób posługujących się opracowanymi narzędziami. Opracowanie oceny weryfikującej stan po zastosowaniu narzędzi monitorująco-raportujących. 

II WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy – Biura Pomocy i Projektów Społecznych i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi podmiotami m.in. NGO.

 

2.   Zadanie będzie realizowane w trzech etapach:

               I.        Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie narzędzi monitorująco-raportujących.

              II.        Przeszkolenie osób posługujących się narzędziami monitorująco-raportującymi.

            III.        Opracowanie oceny/ekspertyzy/publikacji weryfikującej stan po zastosowaniu narzędzi monitorująco-raportujących.

 

3.    Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji wszystkich etapów zadania w tym m.in. :

a) Podczas etapu I:

przygotowanie koncepcji oraz opracowanie narzędzi monitorująco-raportujących. Przed opracowaniem narzędzia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia swojej koncepcji w trakcie spotkania, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

b) Podczas etapu II:

       przeszkolenie osób posługujących się narzędziami monitorująco-raportującymi oraz      bieżące  wsparcie użytkowników narzędzi monitorująco- raportujących.

c) Podczas etapu III:

przygotowanie opracowania/ekspertyzy/publikacji dotyczącej oceny zastosowania narzędzia monitorująco-raportującego. Opracowana ocena/ekspertyza/publikacja  powinna zawierać elementy oceny. Ocena ta zostanie dokonana w trakcie oraz na zakończenie realizowanego projektu do którego przygotowane zostaną narzędzia monitorująco-raportujące (oceny cząstkowe oraz końcowa).

4.  W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania.

5.    Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

6.    Wykonawca zobowiązany jest do organizacji działań na terenie m.st. Warszawy.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników.

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać następujące doświadczenie oraz zasoby:

1.   W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej pięć projektów/usług z zakresu pomocy społecznej w tym migracji i Integracji cudzoziemców (w szczególności: udokumentowany udział merytoryczny w konferencjach naukowych np. referaty, wystąpienia, komunikaty konferencyjne, publikacje z zakresu migracji i Integracji cudzoziemców oraz pomocy społecznej). - tabela nr 1 w formularzu oferty.

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1. Cena brutto 40 %,  max. 40 pkt, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2. Doświadczenie wykonawcy** (tabela nr 2 w formularzu oferty), w obszarze migracji i integracji cudzoziemców (w szczególności: udokumentowany udział merytoryczny w konferencjach naukowych np. referaty, wystąpienia, komunikaty konferencyjne, publikacje związane z tematyką migracji i Integracji cudzoziemców itp.) realizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert  - 30 %, max. 30 pkt, przy czym:

  • od 1  do 2 działań zrealizowanych – 10 punktów
  • od 3  do 5 działań zrealizowanych – 20 punktów
  • od 6 i więcej działań zrealizowanych – 30 punktów

** Projekty/usługi wskazane jako „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego” (pkt. III)  nie będą punktowane przy ocenie oferty.

3. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające
na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20% (5 pkt za każdy dostarczony dokument  załączony
do oferty - kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, pracowników), itp., nie więcej jednak niż 20 pkt).

4. Działania w obszarze objętym zapytaniem ofertowym wykonane we współpracy
z samorządem
(tabela 3 w formularzu oferty) – 10 punktów – 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.


VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.   Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz następujące załączniki:

a)     Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w pkt. III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz w pkt. IV KRYTERIA OCENY  OFERTY,  jako elementy doświadczenia Wykonawcy (np. referencje, opinie, recenzje i inne).

2.   Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie esamsel@um.warszawa.pl lub wysłać faxem na nr 22 443 14 42 do dnia 24 maja 2017 r. do  godz. 15.00.

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub organizacji pozarządowych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

9. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowanie
    (plik: skonicac28417051909490.pdf, file size: 1867.26 KB)
    Pobierz