Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania produktu finalnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 17 maja 2013 - 16:18, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania produktu finalnego


W związku z realizacją projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w związku z art. 6a niniejszej ustawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu ostatecznej wersji produktu finalnego (Programu Szkolenia „Akademia Rzemiosł Artystycznych”) projektu innowacyjnego testującego pn. „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na zaprezentowaniu produktu finalnego podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego.

Produkt finalny (Program Szkolenia „Akademia Rzemiosł Artystycznych”) został poddany testowaniu
w okresie wrzesień – grudzień 2012 r., co
oznacza, że w ww. okresie przeprowadzono szkolenie w oparciu
o program szkolenia opracowany w ramach projektu z udziałem grupy docelowej, którą stanowili:

Ø      rzemieślnicy kształcący w rzemiośle artystycznym,

Ø       uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w rzemiośle oraz pokrewnych dziedzinach o potencjale artystycznym.

 

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

I. Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego, tj. Programu Szkolenia „Akademia Rzemiosł    Artystycznych”

1.       Dokument powinien zawierać:

Ø      dane pozwalające na ocenę produktu finalnego pod kątem jego przydatności;

Ø      dane wskazujące na instrukcję stosowania produktu, tak by w przyszłości był prawidłowo użytkowany;

Ø      dane na temat ewentualnych zmian w strategii upowszechniania i włączania do polityki wynikających z analizy efektów testowania (w odniesieniu do strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego).

2.       Opracowanie musi być zgodne z Minimalnym wzorem opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego, stanowiącym Załącznik nr 14 do dokumentu „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” wraz z uwzględnieniem Arkusza oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (Załącznik nr 15 do dokumentu „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”).

3.       Opis ostatecznej wersji produktu finalnego musi bazować na wstępnej wersji produktu finalnego wypracowanej w ramach projektu. Opis wstępnej wersji produktu finalnego zostanie udostępniony przez Zamawiającego.

4.       Opis ostatecznej wersji produktu finalnego musi uwzględniać zalecenia, propozycje zmian oraz rekomendacje wynikające z raportu ewaluacyjnego. Raport ewaluacyjny zostanie udostępniony przez Zamawiającego.

5.       W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie uczestniczył
w posiedzeniach grupy roboczej ds. opracowania ostatecznej wersji produktu finalnego, organizowanych przez Partnera projektu, tj. Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia spotkań grupy roboczej (moderowania oraz pracy z członkami grupy roboczej metodą warsztatową) oraz do przygotowywania pisemnych podsumowań (notatek) z posiedzeń grupy roboczej.

6.       Grupa robocza ds. opracowania ostatecznej wersji produktu finalnego będzie składała się
z interesariuszy projektu. Przewiduje się organizację 4-5 posiedzeń grupy roboczej. Posiedzenia grupy roboczej będą odbywać się na terenie m.st. Warszawy.

7.       Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 

II. Zaprezentowanie produktu finalnego podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla  Województwa Mazowieckiego

 

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 

1.       Przygotowania prezentacji produktu finalnego w formie elektronicznej w edytorze Power Point;

2.       Zaprezentowania produktu finalnego podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na pytania członków Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego i ekspertów dokonujących oceny produktu finalnego;

3.       Przygotowania pisemnej odpowiedzi na zarzuty ekspertów dokonujących oceny produktu finalnego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający otrzyma pisemne zarzuty ekspertów dokonujących oceny produktu finalnego;

4.       Wprowadzenia do treści opisu produktu finalnego ewentualnych poprawek rekomendowanych przez członków Sieci Tematycznej, ekspertów dokonujących oceny produktu finalnego lub przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 KRYTERIA OCENY OFERT :

 

1.       Cena  - 60 % (maksymalnie 60 pkt)

2.       Doświadczenie Wykonawcy – 40% (maksymalnie 40 pkt):

 

2.1   Liczba publikacji, opracowań, referatów z zakresu metodyki kształcenia zawodowego, w tym co najmniej połowa z zakresu kształcenia w zawodach rzemiosła artystycznego – 30% (maksymalnie 30 pkt)

 

 

Liczba publikacji, opracowań, referatów z zakresu metodyki kształcenia zawodowego, w tym co najmniej połowa z zakresu kształcenia w zawodach rzemiosła artystycznego

Liczba punktów

5 – 10

10 punktów

11 – 16

20 punktów

17 i więcej

30 punktów

 

 

2.2   Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji opracowań na rzecz projektów innowacyjnych w rozumieniu dokumentu „Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (opis produktu finalnego, strategia wdrażania projektu innowacyjnego, raport z ewaluacji projektu innowacyjnego lub produktu finalnego) – 10% (maksymalnie 10 pkt).

 

Za każde wykazane opracowanie przygotowane na rzecz projektu innowacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferent otrzyma 2 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 10 pkt.

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

2.       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

3.       Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dołączyć CV. W przypadku firm należy dołączyć CV osób zaangażowanych w realizację.

4.       Oferta powinna być podpisana.

5.       Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego
z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.

6.       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych
w przedmiocie zapytania ofertowego.

7.       Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD i papierowej (w dwóch kopiach każde opracowanie) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

8.       Umowa z Wykonawcą zostanie opublikowania w BIP Urzędu m.st. Warszawy.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 31 września 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wskazanego terminu w uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego, w tym w szczególności zmian wynikających z konieczności prawidłowej realizacji projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę prosimy przesłać do dnia 24 maja 2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres faber@um.warszawa.pl lub faxem na numer:

22 443 14 42.

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_ekspert_ds_opracowania_produktu_finalnego.pdf, file size: 142.49 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załacznik nr 1
  (plik: zal_1_formularz_oferty.doc, file size: 157 KB)
  Pobierz