Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania projektów ogrodów sensorycznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 28 lipca 2016 - 15:10, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektów ogrodów sensorycznych i projektów wykonawczych w 14 Domach Pomocy Społecznej, w ramach projektu „AGE– Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1.1    Ogród sensoryczny rozumiany jest jako odpowiednio przygotowana kompozycja elementów,
w tym elementów przyrody ożywionej (roślin) i nieożywionej w określonej i przygotowanej do tego przestrzeni, stymulująca i działająca na narządy zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku
i smaku, wpływająca na proces rehabilitacji i samopoczucie człowieka.
1.2    Lokalizacja: ogrody i patia w Domach Pomocy Społecznej (zwane dalej pojedynczo lub łącznie DPS) zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy, prowadzonych przez m.st. Warszawę:
1.3    Szczegółowe wymogi dotyczące projektów ogrodów sensorycznych i projektów wykonawczych.
1.3.1    Ogród sensoryczny w każdym Domu Pomocy Społecznej powinien zawierać minimum:
a)    4 strefy - dotyku, kolorów, zapachu, smaku z tego:
•    Strefa Dotyku powinna zawierać elementy, w tym elementy przyrody ożywionej
i nieożywionej (w tym roślinność), charakteryzujące się zróżnicowaną fakturą i strukturą liści (minimum: gładką, chropowatą, omszoną) oraz igieł (minimum: kłujące, tępe). Ponadto część zastosowanych elementów, w tym elementów przyrody ożywionej i nieożywionej powinna być przedstawiona w kształcie różnych figur geometrycznych lub tworzyć przestrzeń o kształcie różnych figur geometrycznych. Jednocześnie część zastosowanych elementów, w tym elementów przyrody ożywionej i nieożywionej powinno być na podwyższeniu, w ten sposób, aby dostęp do nich był bez potrzeby schylania.     
•    Strefa Koloru powinna zawierać elementy, w tym elementy przyrody ożywionej
i nieożywionej (w tym roślinność), o intensywnym i różnym zabarwieniu m.in. liści, kwiatów, pędów. Ponadto część zastosowanych elementów, w tym elementów przyrody ożywionej i nieożywionej powinna tworzyć przestrzeń o kształcie różnych figur geometrycznych.
•    Strefa Zapachu powinna zawierać elementy przyrody ożywionej i nieożywionej (w tym roślinność), o intensywnej woni np. kwiatów i pędów.
•    Strefa Smaku, najmniejsza obszarowo ze wszystkich stref, powinna być przygotowana na potrzeby uprawiania jej przez mieszkańców DPS oraz zawierać roślinność zdatną do spożycia (np. warzywa, owoce, zioła jadalne).
b)    Elementy dźwiękowe umiejscowione we wszystkich strefach ogrodu sensorycznego, pobudzające zmysł słuchu, np. różnego rodzaju dzwonki; szum zastosowanych roślin lub innych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej na wietrze.  
c)    Przy każdej strefie powinna zostać wytyczona kilkumetrowa utwardzona ścieżka, dostosowana do charakteru danej strefy i zróżnicowana pod względem podłoża (np. żwir, drewno, piach, płyty kamienne, kostka brukowa, otoczaki).
1.3.2    Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dla każdego z 14 DPS projektu ogrodu sensorycznego i projektu wykonawczego, uwzględniającego m.in. umiejscowienie i wielkość terenu danego DPS, obszar terenu wydzielonego na potrzeby ogrodu sensorycznego, typ DPS, elementy określone w ppkt. 1.3.1.
1.3.3    W przypadku projektów ogrodów sensorycznych i projektów wykonawczych dla DPS im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b oraz DPS Pracownika Oświaty przy ul. Parkowej 7a,
z uwagi na brak dysponowania terenem zielonym (jedynie patio w centralnych częściach DPS), Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania rozwiązania alternatywnego względem wymogów określonych w ppkt. 1.3.1 tj. projektu ogrodu sensorycznego zawierającego minimum:  
a)    4 strefy - dotyku, kolorów, zapachu, smaku z tego:
•    Strefa Dotyku powinna zawierać elementy, w tym elementy przyrody ożywionej
i nieożywionej (w tym roślinność), charakteryzujące się zróżnicowaną fakturą
i strukturą liści (minimum: gładką, chropowatą, omszoną) oraz igieł (minimum: kłujące, tępe). Jednocześnie część elementów, w tym elementów przyrody ożywionej i nieożywionej powinno być na podwyższeniu, w ten sposób, aby dostęp do nich był bez potrzeby schylania.     
•    Strefa Koloru powinna zawierać elementy, w tym elementy przyrody ożywionej
i nieożywionej (w tym roślinność), o intensywnym i różnym zabarwieniu m.in. liści, kwiatów, pędów.
•    Strefa Zapachu powinna zawierać elementy przyrody ożywionej i nieożywionej
(w tym roślinność), o intensywnej woni np. kwiatów i pędów.
•    Strefa Smaku, najmniejsza obszarowo ze wszystkich stref, powinna być przygotowana na potrzeby uprawiania jej przez mieszkańców DPS oraz zawierać roślinność zdatną do spożycia (np. warzywa, owoce).
b)    Elementy dźwiękowe umiejscowione we wszystkich strefach ogrodu sensorycznego, pobudzające zmysł słuchu, np. różnego rodzaju dzwonki;
1.3.4    Teren objęty pracami projektowymi i wykonawczymi pod ogród sensoryczny
w każdym DPS nie może być mniejszy niż 100 m2. Wymóg ten nie dotyczy DPS im. Św. Brata Alberta oraz DPS Pracownika Oświaty, w których na terenie patio zostaną zainstalowane
i zastosowane  elementy minimum, o których mowa w ppkt. 1.3.3
1.3.5    Projekt ogrodu sensorycznego i projekt wykonawczy powinny zawierać propozycję podziału metrażowego ze względu na strefy opisane w pkt. 1.3.    
1.3.6    Projekt ogrodu sensorycznego i projekt wykonawczy dla danego DPS powinien zawierać co najmniej opis koncepcji ogrodu sensorycznego, wizualizacje 3D, szczegółowy wykaz, opis i ilość wszystkich planowanych do zastosowania elementów, w tym przyrody ożywionej i nieożywionej, rodzaj, sposób i termin prowadzonych prac. W przypadku roślin, w wykazie dodatkowo należy podać pełną nazwę łacińską i polską danej rośliny.
1.3.7    Projekt ogrodu sensorycznego i projekt wykonawczy dla danego DPS powinien zawierać również wytyczne dotyczące pielęgnacji wszystkich planowanych do zastosowania roślin.    
1.3.8    Zastosowane w projektach ogrodów sensorycznych i projektach wykonawczych gatunki i odmiany roślin powinny charakteryzować się dobrą odpornością na warunki klimatyczne centralnej Polski oraz warunki mikroklimatyczne panujące w ogrodzie lub terenie danego DPS.
1.3.9    Zastosowane w projektach ogrodów sensorycznych i projektach wykonawczych gatunki i odmiany roślin powinny mieć charakter sezonowy jak i wielosezonowy.
1.3.10    Przygotowane projekty wykonawcze pod ogrody sensoryczne powinny uwzględniać proces tworzenia ogrodów, tj. prace ogrodnicze zakładające II etapy realizacji:
a)    etap jesienny;
b)    etap wiosenny.
c)    Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w danym projekcie wykonawczym koncepcji i terminu wykonania prac ogrodniczych, w podziale na ww. etapy realizacji, a także szczegółowy szacowany koszt realizacji (zarówno ogólny, jak i szczegółowy, z uwzględnieniem kosztów poszczególnych elementów i kosztów prowadzonych prac).
1.4    Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego wsparcia merytorycznego na etapie realizacji prac wykonawczych ogrodów sensorycznych, które będą wykonywane na terenie 14 DPS, w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę projekty ogrodów.
a)    Łączny wymiar czasowy wsparcia merytorycznego : nie więcej niż 30 godzin.
b)    Zamawiający będzie korzystał z prawa do wsparcia merytorycznego świadczonego przez Wykonawcę w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, według własnego uznania.
c)    Wsparcie merytoryczne może odbywać się na miejscu, tj. na terenie DPS lub zdalnie za pomocą korespondencji elektronicznej i telefonicznej, według ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
1.5    Przygotowane w ramach przedmiotu zamówienia projekty i opracowania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku danych
w formatach .pdf, .xls, .doc, .jpg.
1.6    Wykonawca zobowiązany będzie do opatrzenia materiałów przygotowanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia logotypem Zamawiającego oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.

2.    WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1    W celu opracowania projektu ogrodu sensorycznego i projektu wykonawczego dla danego DPS, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych analiz terenu DPS oraz do wizji lokalnej terenu DPS. Wizja lokalna powinna się odbyć w dniach od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00-16.00.
2.2    W celu przygotowania projektów ogrodów sensorycznych i projektów wykonawczych (w tym szczegółowej szacowanej wyceny realizacji projektów wykonawczych), Zamawiający w dniu podpisania Umowy przekaże Wykonawcy informację dotyczącą szacowanej wartości, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację ogrodów sensorycznych w DPS.
2.3    Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia konsultacji opracowanych projektów ogrodów sensorycznych i projektów wykonawczych ze społecznością danego DPS (mieszkańcy oraz pracownicy) oraz do uwzględnienia w uzgodnieniu z Zamawiającym uwag/propozycji /rozwiązań przez tę społeczność zgłoszonych.
2.4    Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do przygotowanych projektów ogrodów sensorycznych
i projektów wykonawczych, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
2.5    Wykonywane prace wykonawcze nie będą stanowiły robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2016.290), w związku z powyższym Wykonawca przy opracowaniu projektów ogrodniczych pod ogrody sensoryczne powinien uwzględnić jedynie zakres prac i rodzaj zastosowanych elementów, których realizacja nie jest sankcjonowana przepisami wspomnianej ustawy.
2.6    Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w częściach.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć przy realizacji zamówienia, jako osoba przygotowująca i opracowująca projekty ogrodów sensorycznych i projekty wykonawcze, która ukończyła studia wyższe o kierunku „Architektura krajobrazu”.

4.    KRYTERIA OCENY OFERTY:
4.1    cena - 60 %;
4.2    doświadczenie osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia (wykazanej w ofercie Wykonawcy jako spełnienie warunku przystąpienia do zapytania ofertowego) w przygotowaniu projektów ogrodów sensorycznych* – 40 %, z tego:
•    1 projekt – 10 pkt.;
•    2 projekty – 20 pkt.;
•    3 projekty – 30 pkt.;
•    4 projekty – 40 pkt.;
* projekt ogrodu sensorycznego rozumiany jest jako projekt, który w dokumentacji projektowej zawiera jako przeznaczenie m.in. terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością.

5.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 16.04.2017 r., z tego:
a)    Opracowanie projektów ogrodów sensorycznych i projektów wykonawczych w terminie do 19.09.2016 r.;
b)    Wsparcie merytoryczne przy realizacji prac wykonawczych w terminie do 16.04.2017 r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby wskazanej do przygotowania
i opracowania projektów ogrodów sensorycznych i projektów wykonawczych wykazane
w Formularzu ofertowym.
6.2    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 04.08.2016 r.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1    Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 38 745,00 zł brutto.
7.2    Po zawarciu Umowy, Zamawiający i Wykonawca ustalą szczegółowy program i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
7.3    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
7.4    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury
w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
7.5    Treść Umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
7.6    Wykonawca jest związany ofertą minimum 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7.7    Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie Umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_age_projekty_ogrodow_sensorycznych_2.pdf, file size: 2586.23 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik do formularza oferty
  (plik: zalacznik_do_formularza_oferty.doc, file size: 265 KB)
  Pobierz