Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowania treści broszury o bezpiecznym śnie dziecka w pierwszych miesiącach życia.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 3 czerwca 2019 - 13:32, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania treści broszury o bezpiecznym śnie dziecka w pierwszych miesiącach życia. 

1.2. Charakterystyka produktu:

- format broszury A5;

- liczba stron minimum 4;

- gramatura papieru 150 mm;

- broszura przygotowana do wydruku w kolorze;

- zawartość: zalecenia dla rodziców dotyczące bezpiecznego snu dziecka w pierwszych miesiącach życia obejmujące między innymi  wiedzę o tym: jak śpi noworodek, jak korzystać z elementów „Wyprawki dla Warszawskiego Malucha” tak aby zagwarantować dziecku bezpieczny i spokojny sen od pierwszych dni życia (w skład wyprawki wchodzą m. in. kocyk, kosz Mojżesza, pieluszka tetrowa). 

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

2.2. W ramach przygotowania do realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

a. ścisłej współpracy z Zamawiającym,

b. nanoszenia wszystkich poprawek i modyfikacji w trybie „Śledź zmiany”. Każdą poprawkę z osobna Zamawiający może zapisać lub odrzucić i powrócić do pierwotnej wersji tekstu,

c. nanoszenia poprawek na przygotowywany materiał w oparciu o sugestie wyrażone przez Zamawiającego,

d. przekazywania Zamawiającemu na bieżąco uwag i wniosków oraz ewentualnych rekomendacji w sprawie wątpliwości, które pojawią się przy okazji realizacji przedmiotu Zamówienia,

e. profesjonalnego wykonania przedmiotu Zamówienia oraz dysponowania wszystkimi narzędziami i urządzeniami technicznymi koniecznymi do prawidłowej realizacji przedmiotu Zamówienia,

f. Wykonawca przedstawi projekt broszury w celu akceptacji przez Zamawiającego 5 dni roboczych,

g. Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz gotowej, wydrukowanej broszury do Zamawiającego,

h. wszelkie koszty związane z przygotowaniem i transportem przedmiotu zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego powinny zostać wkalkulowane w cenę,

i. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców,

j. wypracowane w ramach realizacji zadania plik produkcyjny broszury wskazanej w przedmiocie zamówienia zostanie dostarczony do Zamawiającego na nośniku elektronicznym;

k. Wszelkie prawa autorskie do broszury wskazanej w przedmiocie zamówienia zostaną przeniesione na Zamawiającego 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:


3.1. Wykonawca oświadcza, że broszura stanowić będzie wynik oryginalnej twórczości indywidualnej oraz  Wykonawcy przysługiwać będą wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe dobroszury oraz, że prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich, ponadto nie będą naruszały jakichkolwiek praw, dóbr osobistych, interesów osóbtrzecich, prawa do wizerunku, ani chronionej tajemnicy - oświadczenie. 

3.2. Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia - oświadczenie. 

3.3. Dysponowanie kadrą posiadającą niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania zadania (wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, położnicze, certyfikat Konsultanta ds. Snu Dziecka lub równoważne) – oświadczenie. 

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 


Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena oferty 60%
2. Doświadczenie 40%

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów;

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

 

Cena brutto oferty – 60%.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację zamówienia. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczana wg wzoru (tabela nr 1 formularza ofertowego):

 

                                            Cena łączna za wykonanie usługi najniższej oferty

             Liczba punktów =  ----------------------------------------------------------------------- x 60% x 100

                                            Cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

 

Doświadczenie – 40%

W celu oceny oferty w ramach danego kryterium Wykonawca zobowiązany jest wskazać publikację popularyzatorską lub informacyjną, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Kryterium będzie ocenione zgodnie z poniższymi informacjami:

- Wykonawca wykaże spełnianie powyższego kryterium w Tabeli nr 1, wskazując tytuł opracowanej publikacji;

- 40% (10 pkt za wykazaną publikację w zakresie objętym zamówieniem lub zbliżonym, nie więcej jednak niż 40 pkt);

- Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru, publikacje (Tabela nr 1).

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: Od dnia podpisania umowy do 28.06.2019 r. 

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 


1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:

- złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2019 r. w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo 

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie apiatkowska@um.warszawa.pl do  dnia 7 czerwca 2019 r. do godz. 16:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:


a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego.  

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

j. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

k. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

l. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie. 

m. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

n. Zamawiający dopuszcza terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

 

8. UWAGI: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2446.22 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz Ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy.doc, file size: 89 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 352.39 KB)
  Pobierz