Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowanie oraz druk książki brajlowskiej o Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 14 listopada 2016 - 18:32, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. opracowanie oraz druk książki brajlowskiej o Warszawie


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: jest opracowanie oraz druk książki brajlowskiej o Warszawie, w tym o najważniejszych miejscach i obiektach architektonicznych stolicy, dostosowanej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia wg następującej specyfikacji:
1.1 nakład: 100 egzemplarzy;
1.2 kolorystyka: 4+4;
1.3 format: A4;
1.4 zawartość:
a) karta tytułowa, karta informacyjna o książce, spis treści, karty z informacjami oraz grafikami (wraz z numeracją), mapa m.st. Warszawy, spis grafik, karta końcowa;
b) objętość: 26 standardowych stron maszynopisu (format A4, czarny druk: czcionka Times New Roman, rozmiar 12) przełożonych na tekst Braille’a;
c) 15 grafik (zdjęć) obiektów architektonicznych w formacie A4 lub A3, dostosowanych do odczytu przez osoby niewidome: wypukłe kontury/punkty brajlowskie lub inne rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. Grafika obiektów architektonicznych w wersji dla osób widzących oraz w wersji dla osób niewidomych powinna być na oddzielnych stronach;
d) druk dwustronny;
e) treść w tzw. wersji transparentnej tzn. tekst i grafiki powinny być czytelne zarówno dla osób niewidomych jak i widzących. Naniesiony tekst na papierze w czarnym druku oraz w Braille’u powinny być w miarę możliwości jak najbardziej wspólnie umiejscowione;
f) tekst zarówno w czarnym druku jak i Braille’u powinien być tak sformatowany (w tym m.in. typ i rozmiar czcionki, odstępy między literami lub punktami brajlowskimi, wyrazami i wierszami), aby był czytelny zarówno dla osób widzących, słabowidzących i niewidomych;
g) mapa m.st. Warszawy (format A3 po rozłożeniu) z zaznaczoną Wisłą, obiektami opisanymi w książce brajlowskiej oraz innymi obiektami wskazanymi przez Zamawiającego, dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania ww. mapy. 
1.5 oprawa: okładki frontowe (przód i tył) sztywne, przednia przezroczysta, kartki połączone metalową spiralą;
1.6 papier: rodzaj i grubość dostosowana do potrzeb wydruku tekstu i grafik w alfabecie Braille’a;
1.7 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia książki brajlowskiej logotypem Zamawiającego (w tym logotypem i informacją o finansowaniu ze środków budżetu partycypacyjnego) oraz zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.
1.8 W celu opracowania grafik, o których mowa w pkt. 1.4 lit. c), Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie zdjęć obiektów architektonicznych.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1 Określona w pkt. 1 specyfikacja książki brajlowskiej stanowi wymagane minimum. Wykonawca ma prawo zaproponować Zamawiającemu dodatkowe elementy (bez dodatkowego wynagrodzenia), zwiększające jakość książki oraz jej dostępność (w tym czytelność) osobom niewidomym i słabowidzącym.
2.2 Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy tekst stanowiący treść książki brajlowskiej, w czarnym druku.
2.3 Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie korekty redakcyjnej tekstu przekazanego przez Zamawiającego, jego przełożenie na Braille’a oraz za opracowanie graficzne książki brajlowskiej, w tym karty tytułowej.
2.4 Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do przygotowanego projektu książki brajlowskiej oraz do wydruku próbnego książki brajlowskiej, w terminie po 3 dni roboczych od przekazania ich przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego i dokonać korekty książki brajlowskiej.
2.5 Książka brajlowska powinna posiadać nadany numer ISBN, dotyczący tematyki historii i współczesności miast w Polsce, zabytków i miejsc charakteryzujących dane miasto bądź region.
2.6 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu książki brajlowskiej także w wersji elektronicznej gotowej do druku.
2.7 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu praw autorskich, praw majątkowych i praw zależnych do powstałej książki brajlowskiej.
2.8 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 100 egz. książki brajlowskiej do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienia do wskazanego pomieszczenia.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Nie dotyczy.
4. KRYTERIA OCENY OFERTY (100% = 100 pkt.):
4.1 Cena - 60 pkt.;
4.2 Doświadczenie w opracowaniu i druku książki brajlowskiej w formacie A4 lub A3 zawierającej tekst oraz grafikę (zdjęcia/obrazy) dostosowane do potrzeb osób niewidomych – 20 pkt.:
a) 10 pkt.: 1 książka brajlowska;
b) 20 pkt.: 2 książki brajlowskie.
4.3 Aspekt społeczny - 20 pkt.: zatrudnienie osoby  na czas i bezpośrednio do realizacji przedmiotu zamówienia jako grafik, na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 z późn. zm.);

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 25 dni od dnia podpisania Umowy.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1 Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w opracowaniu i druku książki brajlowskiej (protokół odbioru, referencje) – na spełnienie kryterium oceny oferty, o którym mowa w pkt. 4.2.
6.2 Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 20.11.2016 r.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1 Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 41 374,13 zł brutto.
7.2 Po zawarciu Umowy, Zamawiający i Wykonawca ustalą szczegółowy program i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
7.3 W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
7.4 Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do 30.12.2016 r., po złożeniu rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
7.5 Treść Umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
7.6 Wykonawca jest związany ofertą minimum 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7.7 Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie Umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_opracowanie_i_druk_ksiazki_brajlowskiej.pdf, file size: 1296.04 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.doc, file size: 174.5 KB)
  Pobierz