Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. opracowanie „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej...” + WYJAŚNIENIA

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 9 lipca 2015 - 14:46, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. opracowanie „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018” + WYJAŚNIENIA


Wyjaśnienia do zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 9 lipca 2015r. dotyczącego opracowania „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018”

 

PYTANIE

Zwracam się jednocześnie z prośbą o przesłanie informacji nt. szacunkowego kosztu realizacji zamówienia oraz proszę o wyjaśnienie czym są "opracowania z zakresu polityki społecznej". Czy wliczają się w to również badania społeczne i ewaluacyjne w tym obszarze?

 

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie planuje podawać do wiadomości publicznej szacunkowej kwoty zamówienia.

Do programów/opracowań z zakresu polityki społecznej wliczają się również badania społeczne i ewaluacyjne w obszarze polityki społecznej.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w m.st. Warszawie na lata 2016-2018”  uwzględniającego przeprowadzenie warsztatów
i konsultacji z przedstawicielami instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, Ośrodków Pomocy Społecznej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką pieczy zastępczej służących weryfikacji celów „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015” oraz określeniu założeń i celów kolejnego programu.

2. Zawartość merytoryczna Programu powinna być zgodna z:

a)    Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015.332)

b)    Programem operacyjnym Rodzina na lata 2010 – 2020 przyjętego uchwałą
Nr LXXXII/2398/2010 z dnia 13 maja 2010 r.

c)    Programem Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015 przyjętego uchwałą Nr LXXI/1845/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r.

3. Program powinien nawiązywać do działań rozpoczętych w trakcie realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015”

 

II WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do zakresu czynności w szczególności należeć będzie:
1. Przeprowadzenie analizy materiałów, dotyczących realizacji zadań z obszaru pieczy zastępczej w strukturze miasta stołecznego Warszawa.

2. Przygotowanie harmonogramu określającego etapy projektowania dokumentu uwzględniającego między innymi:

- 2 warsztaty, minimum po 8 godzin każdy z przedstawicielami pieczy zastępczej, Ośrodków Pomocy Społecznej, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie;

- 1 spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami rodzinnej pieczy zastępczej;

- 1 spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami instytucjonalnej pieczy zastępczej;

- 1 spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej;

- 1 spotkania z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką pieczy zastępczej;

- 3 spotkania konsultacyjne z przedstawicielami Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Spotkania i konsultacje odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Przedłożenia przygotowanego harmonogramu do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionym harmonogramie.

4. Przygotowanie dokumentu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018” zawierającego strukturę celów i wskaźniki ich realizacji i wytycznych do harmonogramu działań.

Na każdym etapie prac nad Programem niezbędne są konsultacje z poszczególnymi grupami realizatorów Programu. Wykonawca dokona również prezentacji przygotowanego materiału dla wszystkich realizatorów Programu.

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nie dotyczy

 

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY:

Za spełniających kryterium oceny oferty Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie przygotowali programy/opracowania z zakresu polityki społecznej o wartości minimum 10 000,00 zł brutto.

1. Cena brutto – 50 %,  max. 50 pkt, przy czym 50 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2 Doświadczenie Wykonawcy w zakresie przygotowywania programów/opracowań z zakresu polityki społecznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – 40%, max. 40 pkt.

 

Liczba przeprowadzonych badań, ewaluacji

Liczba punktów

Od 1 do 2 programów/opracowań

10 pkt

Od 3 do 4 programów/opracowań

20 pkt

Od 5 do 6 programów/opracowań

30 pkt

9 i więcej programów/opracowań

40 pkt

 

 

 

 

 

3. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu pieczy zastępczej – 10 % max. 10 pkt. (CV osób/osoby, które będą zaangażowane w przygotowanie Programu. Elementy wskazane w opisie doświadczenia osób/osoby powinny zostać wyraźnie wyodrębnione w CV)  

 

 

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Etap I

W terminie 5 dni od podpisania umowy wykonawca przedstawi harmonogramem prac uwzględniający spotkania, konsultacje oraz warsztaty z realizatorami Programu.

Etap II

Do dnia 11 września 2015 r. Wykonawca dostarczy „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w m.st. Warszawie na lata 2016-2018” pod wskazany przez Zamawiającego adres
w formacie PDF oraz na nośniku CD.

 

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz następujące załącznik:

a)     CV osób/osoby, które będą zaangażowane w przygotowanie Programu. Elementy wskazane w opisie potencjału i doświadczenia osoby/osób powinny zostać wyraźnie wyodrębnione w CV – załącznik nr 1, tabela 2.

4. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.abernacka@um.warszawa.pl  lub wysłać faxem na nr  22 443 14 42 do dnia 15 lipca 2015r.  do  godz. 12.00.

 

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2.Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1332.16 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania
  (plik: zalacznik_nr1_zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 539.27 KB)
  Pobierz