Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. organizacji 13 aktywizujących zajęć dla 10-osobowej grupy mieszkańców Warszawy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 23 października 2020 - 14:36, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 13 aktywizujących zajęć dla 10-osobowej grupy mieszkańców Warszawy w ramach projektu „Zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością”. 

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy): 

Na przedmiot zamówienia składa się:

a. Opracowanie programu zajęć. 

b. Przygotowanie miejsc spotkań w ramach zajęć aktywizujących.

c. Przeprowadzenie naboru uczestników i asystentów, z których każdy zostanie przypisany do konkretnego uczestnika.

d. Przeprowadzenie spotkania wprowadzającego, na którym zostaną przeszkoleni asystenci.

e. Przygotowanie asystentów do pracy w czasie szkolenia przeprowadzonego przez trenera szkolącego asystentów.

f. Przeprowadzenie trzynastu jednogodzinnych zajęć aktywizujących dla 10 uczestników.

g. Przeprowadzenie spotkania podsumowującego.

 

Grupą docelową są osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Rezultatem zajęć będzie przełamanie izolacji społecznej oraz społecznego wykluczenia uczestników. 

Do realizacji projektu będzie powołany 10-osobowy zespół asystentów, z których każdy zostanie przypisany do konkretnego uczestnika. Asystenci zostaną przygotowani do swojej pracy w czasie szkolenia przeprowadzonego przez trenera szkolącego asystentów. 

Wszystkie działania będą odbywały się zgodnie z reżimem sanitarnym.

W przeprowadzenie zajęć będą zaangażowani:

1) koordynator

2) trener szkolący asystentów

3) 10 asystentów

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:

1. Od minimum 3 lat zajmuje się pracą z osobami z niepełnosprawnościami w formie zajęć lub warsztatów, zna potrzeby oraz ograniczenia osób o ograniczonej mobilności i percepcji. 

Warunek ten dotyczy specjalizowania się we wspieraniu w usamodzielnianiu oraz korzystaniu z nowych technologii przez osoby z niepełnosprawnościami. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże w tabeli nr 1 co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu warsztatów lub szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 3 lat.

Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie podpisanego przez Oferenta oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym i dołączonych dokumentów potwierdzających realizację ww. usług. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunek Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunku będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

Cena: 60%

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto oferty badanej

 

Doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami: 40% 

Kryterium dotyczy specjalizacji w prowadzeniu zajęć dla osób z niepełnosprawnością – ustalone na podstawie zestawienia (wykazu – tabela nr 2 znajdująca się w formularzu ofertowym) zrealizowanych zajęć. Oferentowi będą przyznawane punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:

za każde przeprowadzone zajęcia, warsztaty lub warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami – po 2 punkty (max 40 pkt). 

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium nie mogą pokrywać się z dokumentami wykazanymi jako warunek przystąpienia do zapytania.

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy: 

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie posiecki@um.warszawa.pl do dnia 28.10.2020 r.  do godz. 13:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego.  

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

 

8. UWAGI: 

ZATWIERDZAM

21.10.2021r.

Marta Jakubiak 

Zastępca Dyrektora 

Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe- dostępne
  (plik: zo_zajecia_aktywizujace_2-1_1.doc, file size: 164 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy_zajecia_aktywizujace.doc, file size: 87 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna_oferty_1.docx, file size: 65.74 KB)
  Pobierz