Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. organizacji działań dla rodzin

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 15 lutego 2013 - 16:12, msadurska

Zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnych i innowacyjnych działań edukacyjno-integracyjnych umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie wolnego czasu w aktywny i atrakcyjny sposób, zgodnie z założeniem Programu „Rodzina” na lata 2010-2020 w zakresie realizacji Priorytetu I, Celu 3 - dotyczącego otwarcia przestrzeni publicznej dla rodziny i rozbudowa infrastruktury społecznej.


Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu powszechnych
i innowacyjnych działań edukacyjno-integracyjnych umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie wolnego czasu w aktywny i atrakcyjny sposób wynika bezpośrednio
z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.
Dokument określa priorytety i działania m.st. Warszawy na lata 2010-2020 w zakresie wsparcia rodzin i tworzenia im warunków do rozwoju. Program Rodzina został opracowany przez Urząd m. st. Warszawy we współpracy ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi zrzeszeniami, jak na przykład Kluby Mam, pracownikami pomocy społecznej. Priorytety zawarte w programie, czyli tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodziny, niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz reintegracja rodzin, są i będą kontynuowane poprzez różnorodne działania. Między innymi jest to otwarcie przestrzeni publicznej dla rodziny oraz wykorzystywanie istniejącej infrastruktury do prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny.

1. Usługa objęta zamówieniem obejmuje przedstawienie propozycji działań, zorganizowanie
i przeprowadzenie co najmniej jednego wydarzenia/imprezy z wykorzystaniem warszawskiej przestrzeni publicznej umożliwiającej rodzinom aktywny wypoczynek.
2.  Adresatami działania będą warszawskie rodziny z dziećmi.
3. Zaproponowane działania powinny mieć charakter innowacyjny, powszechny, integracyjny, wspierający rodziny z dziećmi (w tym z możliwością uwzględnienia działań Warszawskich Klubów dla Rodzin).
4.  Zorganizowanie i przeprowadzenie ww. działania powinno realizować m.in. następujące cele:
- kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wzmacnianie warszawskich rodzin z dziećmi,
- promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania rodzin z dziećmi,
- promowanie zabaw edukacyjnych i ogólnorozwojowych dla dzieci,
- promowanie zdrowego stylu życia.
5. Wydarzenie/impreza może być realizowane na przestrzeni całego roku 2013 r.

 
Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 15 grudnia  2013 roku.

Kryterium oceny ofert
– cena 50% (maksymalnie 50 pkt)
- innowacyjność przedsięwzięcia 50% (maksymalnie 50 pkt)

Inne istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy

Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Wykonawca powinien zagwarantować optymalne warunki przeprowadzenia wydarzenia, powinien spełniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa i jakości.

Uwagi:
1. Oferta powinna obejmować przygotowanie koncepcji  spójnej na  płaszczyźnie organizacyjnej i merytorycznej z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury do prowadzenia działań  edukacyjno – integracyjnych na rzecz rodziny, zawierająca m.in. następujące elementy:
- opis wydarzenia/imprezy,
- opis przestrzeni publicznej, w jakiej odbędzie się wydarzenie/impreza, ze wskazaniem Dzielnicy
- opis zasobów kadrowych przewidzianych przy realizacji zadania,
- dotychczasowe doświadczenie wykonawcy w podobnych przedsięwzięciach,
- cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto ( za każde wydarzenie/imprezę - w przypadku przedstawienie kilku przedsięwzięć) .

 
2. Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ofertę prosimy przesłać:
faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ejozwiak@um.warszawa.pl do dnia 20 lutego 2013 r.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe_15_02_2013.pdf, file size: 72.35 KB)
    Pobierz