Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. organizacji konferencji otwierającej projekt

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 27 listopada 2015 - 16:19, anarowska

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji konferencji otwierającej projekt „AGE- Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowej organizacji konferencji otwierającej projekt „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, który współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i realizowany przez
m. st. Warszawę.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na kompleksowej organizacji konferencji, tj.:
1) zapewnienie sali konferencyjnej oraz pomieszczeń dodatkowych;
2) zapewnienie obsługi konferencji oraz pełnego wyposażenia technicznego;
3) zapewnienie cateringu – serwisu gastronomicznego;
4) zapewnienie moderowania konferencji.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali z należytą starannością kompleksową organizację (wynajem sali, catering oraz moderowanie konferencji) co najmniej 3 konferencji, każda na co najmniej 100 osób.
2. Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. lokalem (np. Centrum Konferencyjne, hotel) posiadającym salę konferencyjną oraz pomieszczenia dodatkowe, (które będą spełniać warunki opisane w pkt 2.2. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znajdującym się w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
3. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
a) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 3.1.):
wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali z należytą starannością kompleksową organizację (wynajem sali, catering oraz moderowanie konferencji) co najmniej 3 konferencji, każda na co najmniej 100 osób.
b) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 3.2.):
wykażą, że dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. lokalem (np. Centrum Konferencyjne, hotel) posiadającym salę konferencyjną oraz pomieszczenia dodatkowe, (które będą spełniać warunki opisane w pkt 2.2. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znajdującym się w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY: Cena: 100 %

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15.12.2015 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać:
a) podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego,
c) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia potencjałem technicznym tj. lokalem (np. Centrum Konferencyjne, hotel) posiadającym sale konferencyjne, (które będą spełniać warunki opisane w pkt 2.2. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego), znajdującym się w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wraz z podaniem nazwy i adresu lokalu – wg wzoru określonego w Załączniku
nr 4 do zapytania ofertowego;
d) dowody, że wskazane w wykazie wykonanych usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) usługi, zostały wykonane w sposób należyty,
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie, (z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W takim przypadku oświadczenie musi zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku gdy wskazane w wykazie usługi wykonane były na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej;

2. Ofertę należy:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,
albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bborawska@um.warszawa.pl do dnia 02.12.2015 do godz. 10.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: po złożenia rachunku/ faktury w Biurze, zgodnie z Umową, do 31.12.2015r.
c. Treść Umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy norweskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. ZAŁACZNIKI:
1. Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2. Formularz oferty.
3. Załącznik nr 3. Wykaz wykonywanych usług.
4. Załącznik nr 4. Oświadczenie o dysponowaniu lokalem w granicach administracyjnych Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofert.pdf, file size: 1206.77 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  (plik: szopz.pdf, file size: 205.66 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zal._nr._2.doc, file size: 714.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zal._nr_3.doc, file size: 707 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4
  (plik: zal.nr_4.doc, file size: 706 KB)
  Pobierz